Extra bolagsstämma 2021 03 01

Extra bolagsstämma hölls 1 mars kl. 10,00 på bolagets huvudkontor, Krusegränd 42B, Malmö.

Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär - Extra bolagsstämma
Styrelsens redogörelse och revisorsyttrande enligt 12 kap 7§ ABL