Extra bolagsstämma 2021 05 06

Extra bolagsstämma hölls 6 maj 2021.
Med anledning av den pågående pandemin genomfördes den extra bolagsstämman, med stöd av tillfälliga lagregler, enbart genom förhandsröstning (poströstning).

Kallelse till extra bolagsstämma 2021-05-06
Förhandsröstning, formulär
Fullmaktsformulär - extra bolagsstämma
Styrelsens beslut om företrädesemission
Styrelsens yttrande
Revisorns yttrande