Incitamentprogram

Utestående teckningsoptioner
Det finns 250 000 utestående teckningsoptioner i Acrinova. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Acrinova till en kurs som motsvarar 150 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 10 juni 2019 till och med 21 juni 2019, vilket beräknats till 27,63 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan nyttjas från och med den 24 oktober 2022 till och med den 14 november 2022. Optionerna har emitterats utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare, till personal i Acrinova. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till anställda och nyckelpersoner samt framtida anställda i bolaget i Bolaget varmed befintlig personal kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet bibehålls under de kommande åren stimuleras. Notera att utav de 250 000 optionerna innehas 128 000 optioner för närvarande av personalen i Acrinova. Resterade 122 000 optioner har tecknats av Bolaget för möjlighet till tilldelning till framtida nyanställda.