Nyemission (avslutad)

Till följd av olika legala restrektioner rörande värdepapper är informationen på denna sida begränsad.
Informationen du lämnar ska vara sanningsenlig.

Villkor

Med anledning av legala restriktioner är informationen som framkommer på denna del av hemsidan inte tillgänglig för vissa personer. Det är därför viktigt att du tar del av nedanstående information innan du får möjlighet att ta del av informationen på denna del av hemsidan. Du kommer även vara tvungen att lämna bekräftelse på att du tagit del av nedanstående information varje gång du besöker denna del av hemsidan.

Publicering, offentliggörande eller distribution av informationen som framkommer på denna del av hemsidan kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Besökaren till denna del av hemsidan ansvarar för att använda informationen som framkommer på denna del av hemsidan i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Informationen som framkommer på denna del av hemsidan utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Acrinova i någon sådan jurisdiktion, varken från Acrinova eller från någon annan.

Informationen som framkommer på denna del av hemsidan utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns på denna del av hemsidan får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns på denna del av hemsidan i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

För att ta del av informationen som framkommer på denna del av hemsidan måste du först försäkra dig om genom nedanstående bekräftelse att det inte finns några legala restriktioner som begränsar din möjlighet att ta den av informationen på denna del av hemsidan.

Jag bekräftar härmed att jag varken är bosatt eller befinner mig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion som innebär att ta del av informationen på denna del av hemsidan är i strid med gällande regler eller är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare informationskrav, registrering eller andra åtgärder från Acrinova än vad som följer av svensk rätt. Vidare bekräftar jag att jag tagit del av och läst informationen, villkoren och restriktionerna som framkommer av ovan och åtar mig att följa dessa.

Bekräftar Bekräftar inte

Varning

Informationen som framkommer på denna del av hemsidan får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Tillbaka