Pressmeddelanden

Acrinova förvärvar två fastigheter i Trelleborg

Verkstaden 10 är en idag fullt uthyrd industrifastighet med en tomtareal om 15 000 kvm och en total uthyrningsbar yta om 4 000 kvm. Dessutom finns en outnyttjad byggrätt om cirka 3 500 kvm. Verkstaden 10 ligger i ett strategiskt …
Läs mer

Acrinova deltar idag i Investerarjakten Live

Idag onsdag den 14 oktober anordnar Laika Consulting tillsammans med Direkt Studios Investerarjakten Live, ett av årets intressantaste och viktigaste event för småbolag. Sju spännande bolag kommer att delta och eventet sänds live…
Läs mer

Acrinova avyttrar fastigheten Skrothandlaren 3 i Ängelholm

Fastigheten är uppförd som lager/industri/logistikfastighet och omfattar 4352 kvm. Köpare till fastigheten är Bilaktiebolaget F.W. Börjesson. Fastigheten som förvärvades med vakanser i februari 2018 för 17,…
Läs mer

Acrinova hyr ut 880 kvm i Landskrona

Med uthyrningen av lokalerna i Landskrona till Multichannel AB så har Acrinova minskat andelen vakanta ytor med cirka 7% hittills under 2020. ”Det har under en tid känts som om förfrågningarna ökat i Landskrona. Uth…
Läs mer

Acrinova AB publicerar uthyrningsrapport för perioden januari – augusti 2020

Acrinovas uthyrning har varit fortsatt positiv med ett ökat antal hyresförfrågningar på marknaderna i Malmö, Trelleborg, Helsingborg och Landskrona. Trots den pågående pandemin har bolagets verksamhet inte påverkats i någon störr…
Läs mer

Rättelse: Acrinova förvärvar två fastigheter och mark för utveckling

Industrifastigheten Topplocket 4 är belägen på attraktiva området Toftanäs i Malmö med en tomtareal på 3 020 kvm. Fastigheten består av 911 kvm kontor och 800 kvm lager och är idag fullt uthyrd. Acrinova förvärvade Topplocket 4 a…
Läs mer

Acrinova förvärvar två fastigheter och mark för utveckling

Industrifastigheten Topplocket 4 är belägen på attraktiva området Toftanäs i Malmö med en tomtareal på 3 020 kvm. Fastigheten består av 911 kvm kontor och 800 kvm lager och är idag fullt uthyrd. Acrinova förvärvade Topplocket 4 a…
Läs mer

Acrinova inleder byggnation av bostadsfastighet i Trelleborg kommun

Acrinova kommer på måndag den 31 augusti klockan 13.00 tillsammans med MVB Syd att ta det första spadtaget till det som ska bli en miljöklassad hyresfastighet med 80 lägenheter. Tidigare i våras påbörjades den första delen a…
Läs mer

Acrinova AB publicerar halvårsrapport för perioden januari – juni 2020

VD Ulf Wallén kommenterar ”När jag blickar tillbaka på den gånga perioden noterar jag att det andra kvartalet 2020 inte liknat något annat kvartal. Coronapandemin har gjort att stora delar av världen under en period var…
Läs mer

Acrinova medverkar i digital investerarträff

Acrinovas VD Ulf Wallén kommer att medverka i en digital investerarträff torsdagen den 2:a juli. Evenemanget arrangeras av LAIKA Consulting. Länk finns nedan. https://www.investerarbrevet.se/valkommen-pa-investerar…
Läs mer

Acrinova påbörjar ett certifieringsarbete för miljöledningssystem enl. ISO 14001

”Det känns som att en milstolpe passeras i och med att vi nu tryckt på startknappen för vårt miljöcertifieringsarbete.” säger Ulf Wallén VD på Acrinova.   Transporters miljöpåverkan Senast 2…
Läs mer

Acrinova förvärvar fastigheten Kamaxeln 5 på Toftanäsområdet i Malmö

Acrinova AB fortsätter planenligt sin expansion med ytterligare ett förvärv. Fastigheten är uppförd som lager/logistikfastighet om ca. 1000 kvm med möjlighet att komplettera med kontor på entresolplan om ca 300 kvm. …
Läs mer

Acrinova anställer ny CFO

Weronica kommer att tillträda sin tjänst som CFO den 1 september. Hon kommer närmast från en tjänst som CFO på PoG Bygghandel AB. Dessförinnan var hon ekonomichef på MKB Fastighets AB. VD Ulf Wallén kommenterar: ”Vi…
Läs mer

Acrinova AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – mars 2020

Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31) \n Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för motsvarande period under föregående år inom parantes. \n\n \n\t Nettoomsättningen uppgick till 26 …
Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Acrinova AB (publ)

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat med avvikelse från styrelsens förslag i årsredovisnin…
Läs mer

Första spadtaget för Acrinovas byggnadsprojekt i Trelleborgs kommun

Acrinova tog idag det första symboliska spadtaget, för det som ska bli en miljövänlig förskola i Trelleborg, tillsammans med representanter från Trelleborgs kommun och Byggmästaren i Skåne. ”Det känns fantastiskt a…
Läs mer

Förvärv av fastighet i Höör avbryts

Acrinova meddelade den 10 januari 2020 att bolaget ingått avtal om förvärv av fastigheten Höör Hällbo 17 i Höörs kommun för att utöka dess fastighetsbestånd. Acrinova tillkännager idag att förvärvet avbrutits. Anledningen til…
Läs mer

Acrinova AB offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Wallén, VD 0708-30 79 90   ulf.wallen@acrinova.se www.acrinova.se Certified Adviser Svensk Kapitalmarknadsgran…
Läs mer

Acrinova slutför förvärvet av fastigheten Orion 7 i Trelleborgs kommun

”Vi expanderar nu ytterligare i Trelleborgs kommun genom förvärvet av fastigheten Orion 7. Fastigheten har ett bra strategiskt läge vilket stärker vår närvaro i kommunen och ger oss ett ökat tillskott till våra löpande hyres- och…
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

  Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2020 , och an…
Läs mer

Acrinova avbryter riktad nyemission

VD Ulf Wallén kommenterar: ”Med rådande turbulens på marknaden väljer vi att avbryta vår riktade nyemission. Nyemissionen skulle genomföras för att accelerera vår tillväxt ytterligare genom förvärv av fastigheter och b…
Läs mer

Acrinova ger MVB Syd AB i uppdrag att inleda byggnation av flerbostadsfastighet på Södra Gränstorpsområdet i Trelleborgs kommun

På Södra gränstorpsområdet i Trelleborg kommer Acrinova att utveckla stadsbilden i norra delen av tätorten med miljövänliga moderna bostäder och samhällsfastigheter. Byggnadsprojektet kommer att inledas i början på april 2020 och…
Läs mer

Acrinova förtydligar sin affärs- och finansieringsmodell

Acrinovas affärsmodell och verksamhetsutveckling utgår från en trygg långfristig finansiering via banklån. Detta ger oss affärsmöjligheter även i tider som påverkas av force majeure liknande faktorer som just nu råder. …
Läs mer

Acrinova erhåller 4 MSEK efter förlikning med Region Blekinge

Acrinovas hyresavtal med Region Blekinge gällande lagerfastigheten Västra Nättraby 6:101 i Karlskrona blev under oktober 2017 annullerat i Högsta Förvaltningsdomstolen pga. felaktig offentlig upphandling. Acrinova valde i april 2…
Läs mer

Acrinovas styrelse beslutar om riktad nyemission om högst cirka 49,5 MSEK

VD Ulf Wallén kommenterar: ”Som en del av vår expansionsstrategi genomför vi nu en riktad nyemission för att möjliggöra ytterligare värdeskapande aktiviteter för Acrinova. Genom den riktade nyemissionen kan Acrinova tillfö…
Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 3 500&…
Läs mer

Acrinova AB offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019

VD Ulf Wallén kommenterar ”Verksamhetsåret som passerat har innefattat flera viktiga avtal och affärer. Vi hade som målsättning att ha fastigheter för ca 600 mkr vid årets utgång. Vi landade på 654 mkr (442). Eg…
Läs mer

Förändringar i Acrinovas ledningsgrupp

Peter Olsson kommer att lämna sin tjänst som CFO för Acrinova efter sommaren och övergå till annan ledande roll inom koncernen. ”Peter har varit en stor tillgång till bolaget och bidragit till den utvecklingsprocess so…
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 februari 2020 , och anmäla sig til…
Läs mer

Spridningsemissionen i Acrinova kraftigt övertecknad – tillförs cirka 26,3 MSEK samt cirka 3 650 nya aktieägare

Erbjudandet i sammandrag Erbjudandet omfattade högst 1 500 000 aktier, dock motsvarande högst 2,5 MEUR (motsvarande cirka 26,3 MSEK baserat på Riksbankens växelkurs den 9 januari 2020), och riktade sig till allmän…
Läs mer

Acrinova ingår avtal om förvärv av fastighet i Höör

  Om finansiering av fastigheten Köpeskillingen för fastigheten uppgår till totalt 100 MSEK. Av dessa 100 MSEK kommer cirka 15 MSEK att finansieras genom en riktad emission av 630 558 aktier i Acrinova till H…
Läs mer

Acrinova genomför spridningsemission

Erbjudandet i sammandrag Erbjudandet omfattar högst 1 500 000 nyemitterade aktier och riktar sig till allmänheten i Sverige, d.v.s. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med Erbjudandet, och skälen t…
Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Beslut om riktad emission Stämman beslutade om en riktad nyemission om högst 56 250 000 kronor. Genom nyemissionen ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 833 333,333334 kronor genom utgivande av 2 500 000 …
Läs mer

Idag inleds handeln i Acrinova på Nasdaq First North Premier Growth Market

Bolagsbeskrivning tillgänglig Acrinovas bolagsbeskrivning finns tillgänglig via följande länk: https://www.acrinova.se/Bolagsbeskrivning Rådgivare i noteringen Sedermera Fondkommission har agerat f…
Läs mer

Acrinova ingår avtal om försäljning av fastigheten Grimskaftet 1

Mer om affären och fastighetens utveckling Acrinova förvärvade Grimskaftet 1 år 2016 för 36 MSEK. Fastigheten har därefter genomgått en värdeökning om 13 MSEK och har idag ett v&…
Läs mer

Acrinova ingår avtal om förvärv av fastighet i Staffanstorp

Om finansiering av fastigheten Köpeskillingen för fastigheten uppgår till totalt 24 MSEK. Av dessa 24 MSEK kommer cirka 4 MSEK att finansieras genom en riktad emission av 166 665 aktier i Acrinova till Tolima …
Läs mer

Acrinova publicerar bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Bolagsbeskrivning tillgänglig Acrinovas bolagsbeskrivning finns tillgänglig som bifogad fil till detta pressmeddelande samt via följande länk: https://www.acrinova.se/Bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivninge…
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 14 december 2019 (notera …
Läs mer

Acrinovas styrelse föreslår riktad emission om cirka 56 MSEK samt ett förvärv av fastighet i Helsingborg

Om den riktade emissionen till Svedulf Fastighets AB Acrinovas styrelse har beslutat att, förutsatt godkännande på extra bolagstämma, genomföra en riktad emission av totalt 2 500 000 aktier…
Läs mer

Acrinova godkänt för notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

VD Ulf Wallén kommenterar: ”Vi tar nu, i takt med att Acrinova blir allt större, nästa steg i bolagets utvecklingsprocess med en notering på First North Premier. Denna notering känns som r&a…
Läs mer

Styrelseledamot avslutar sitt uppdrag

För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Wallén, VD 0708-30 79 90   ulf.wallen@acrinova.se www.acrinova.se   Acrinova  är ett aktivt fastighets- och f&oum…
Läs mer

Acrinova ingår avtal om förvärv av fastighet i Helsingborg

Om finansiering av fastigheten Köpeskillingen för fastigheten uppgår till totalt 40 MSEK. Av dessa 40 MSEK kommer cirka 4 MSEK att finansieras genom en riktad emission av 166 665 aktier i Acrinova till Inslipa…
Läs mer

Acrinova ingår 20-årigt hyresavtal med Trelleborgs kommun avseende uppförande och uthyrning av förskola

Mer om projektet: Trelleborgs kommun och Acrinova har sedan tidigare fört diskussioner om att Acrinova ska uppföra en förskola för omkring 160 barn, fördelat på åtta avdelningar. Parterna …
Läs mer

Komplettering av delårsrapport Q3 2019

Bifogas revisionsrapport
Läs mer

Acrinova publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2019

VD Ulf Wallén kommenterar ” Det tredje kvartalet 2019 är nu avslutat. Aktivitetsnivån har i sedvanlig ordning varit hög och vi fortsätter att jobba målmedvetet med utveckling…
Läs mer

Acrinova ingår avtal om förvärv av fastigheten Snickeriet 4 i Trelleborg

Mer om fastigheten Fastigheten är belägen i Norra Industriområdet, längs med Hedvägen i de centrala delarna av Trelleborg. Tillträde till fastigheten är planerat att ske i december 2019. …
Läs mer

Acrinova ingår avtal om förvärv av fastighet i Trelleborg

Mer om fastigheten Fastigheten är belägen i de östra delarna av centrala Trelleborg och består av två markområden med en byggnad på vardera område. På det mindre västra o…
Läs mer

Registrering av riktad nyemission genomförd

För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Wallén, VD, 0708-30 79 90   ulf.wallen@acrinova.se www.acrinova.se Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsb…
Läs mer

Acrinova anlitar Sedermera Fondkommission som likviditetsgarant

  För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Wallén, VD, 0708-30 79 90   ulf.wallen@acrinova.se www.acrinova.se Acrinova är ett aktivt fastighets- och förva…
Läs mer

Acrinova publicerar halvårsrapport för perioden januari – juni 2019

VD Ulf Wallén kommenterar ”Det har varit ett kvartal med en mycket hög aktivitetsnivå i Acrinova, där vi har kunnat meddela flera goda nyheter till marknaden. Vi har genomfört ett antal omf…
Läs mer

Rättelse: avstämningsdagför aktieuppdelning (split) i Acrinova fastställd till 3 juli 2018

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara onsdagen den 3 juli 2019, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är måndagen den 1 juli 2019. …
Läs mer

Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i Acrinova fastställd till 3 juli 2018

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara onsdagen den 3 juli 2019, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är måndagen den 1 juli 2019. …
Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Beslut om ändring av bolagsordningen Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående: Föregående   lydelse   Nu   beslutad lydelse …
Läs mer

Acrinova meddelar förändring av planerat förvärv av fastigheter i Trelleborg

Mer om de aktuella fastigheterna och det beslutade förvärvet De aktuella fastigheterna är Trävaran 3 och Trävaran 12, vilka är kommersiella fastigheter belägna i Trelleborgs kommun. Tr&aum…
Läs mer

Flaggning i Acrinova AB

Falvir AB har tidigare ägt 62 147 aktier (motsvarande cirka 1,3 %) i Acrinova genom en direktregistrerad depå, samt 236 400 aktier i Acrinova (motsvarande cirka 4,8 %) genom en kapitalförsäkring hos…
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 17 juni 2019 , och  …
Läs mer

Acrinova beslutar om förvärv av fastigheter i Trelleborg

Mer om de aktuella fastigheterna och det beslutade förvärvet De aktuella fastigheterna är Trävaran 3, Lavetten 38 samt Trävaran 12, vilka samtliga är kommersiella fastigheter belägna i Tre…
Läs mer

Acrinova AB (publ) : Delårsrapport januari-mars 2019

Sammanfattning perioden januari – mars 2019. Nettoomsättningen uppgick till 21 302 (21 591). Rörelseresultatet uppgick till 14 878 (14 519). Förvaltningsresultatet …
Läs mer

Acrinova beslutar att inleda process för listbyte till Nasdaq First North Premier

Styrelsen i Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) har beslutat om att inleda en process för att genomföra ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Premier. Acrinovas ambition är …
Läs mer

Acrinova tidigarelägger rapporter

Acrinova kommer att tidigarelägga de närmaste rapporterna med en dag. De nya rapportdagarna är som följer: Q1              13 maj Q2…
Läs mer

Kommuniké från årsstämman

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman beslutade att fastställa resultat- oc…
Läs mer

Acrinova förvärvar fastigheter i Staffanstorp

Acrinova har idag ingått avtal om att förvärva fastigheterna Borggård 1:372, 1:385 och 1:549 i Staffanstorp. Fastigheterna har en uthyrbar yta på ca 13 600 kvm, och ytorna disponeras för lager/kon…
Läs mer

Årsredovisning 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse i bifogad fil.
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägare i Acrinova AB (publ) kallas till årsstämma den 26 april 2019 kl. 10.00. Plats: Krusegränd 42 B i Malmö Förslag till dagordning Val av ordförande vid stämman U…
Läs mer

Acrinova tidigarelägger bokslutskommuniké januari-december 2018

Sammanfattning perioden januari – december 2018. Nettoomsättningen uppgick till 87 643 tkr (83 837). Rörelseresultatet uppgick till 61 991 tkr (59 095). Förvaltningsresultatet uppgick …
Läs mer

Acrinova har ingått avtal om markanvisning för bostäder i Trelleborgs kommun

Acrinova har ingått avtal om markanvisning för byggande av bostäder om sammanlagt cirka 2.500 kvadratmeter BTA. Avtalet har träffats med Trelleborgs kommun i Skåne. Detaljplanearbetet för områ…
Läs mer

Acrinova har ingått avtal om markanvisning för bostäder i Staffanstorps kommun i Sydvästra Skåne.

2019-01-09 Acrinova har träffat avtal om markanvisning för uppförande av bostäder om sammanlagt ca 7.000 kvadratmeter BTA. Avtalet har träffats med Staffanstorps kommun i Sydvästra Skåne. A…
Läs mer

Acrinova AB (publ) : Delårsrapport januari-september 2018

Sammanfattning perioden januari – september 2018. Nettoomsättningen uppgick till 65 074 tkr (63 761). Rörelseresultatet uppgick till 45 958 tkr (43 988). Förvaltningsresultatet uppgic…
Läs mer

Acrinova förvärvar fastighet i Helsingborg

2018-11-07 Acrinova förvärvade den 7 november fastigheten Kavalleristen 11 i Helsingborg. Fastigheten har en uthyrbar yta på cirka 2.100 kvm, och ytorna disponeras för kontor. Förvärvet sker gen…
Läs mer

Acrinova säljer två fastigheter i Malmö

Acrinova har idag sålt fastigheterna Stammen 15 och Bokbindaren 6 i Malmö. Fastigheterna säljes i bolagsform. Försäljningspriset motsvarar ett fastighetsvärde på 22,5 mkr totalt. Köpare &…
Läs mer

Acrinova förhandlar om uppförande av förskola i skånsk kommun.

2018-09-19 Acrinova förhandlar om att uppföra en förskola avsedd för 160 barn i en skånsk kommun. I slutet av november beräknas den kommunala beslutsprocessen vara klar och ett bindande avta…
Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2018

Sammanfattning perioden januari - juni 2018. • Nettoomsättningen uppgick till 44 400 tkr (42 682). • Rörelseresultatet uppgick till 30 294 tkr (29 693). • Förvaltningsresultatet uppgi…
Läs mer

Kommuniké från årsstämman

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman beslutade att fastställa resultat- och …
Läs mer

Acrinova publicerar kompletterande information om sina fastigheter.

2018-04-23 Acrinova publicerar i dag kompletterande information om sina fastigheter. Publiceringen sker genom detta pressmeddelande (se bifogad PDF) och på bolagets hemsida. Informationen är sådan som framgen…
Läs mer

Acrinova förvärvar resterande 49,9% av en fastighet i Hjärup.

2018-04-10 Acrinova förvärvade i mars 2017 majoritetsandelen 50,1% av aktierna i bolaget Lundgrens Montage i Hjärup AB, innehållande fastigheten Staffanstorp Hjärup 4:6. Idag förvärvar…
Läs mer

Styrelsens förslag till beslut på Acrinova AB’s årsstämma den 27 april 2018

Som tidigare kommunicerats kommer Acrinova AB (publ) att hålla årsstämma den 27 april 2018   kl 09.00. Styrelsen för bolaget lämnar här sitt fullständiga förslag till beslut f&o…
Läs mer

Årsredovisning 2017

Årsredovisning och revisionsberättelse i bifogad fil.
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägare i Acrinova AB (publ) kallas till årsstämma den 27 april 2018 kl. 09.00. Plats: Tåstrupsgatan 2 i Ängelholm Förslag till dagordning Val av ordförande vid stämm…
Läs mer

Acrinova förvärvar fastighet i Ängelholm

2018-02-08 Acrinova förvärvade den 8 februari fastigheten Skrothandlaren 3 i Ängelholm. Fastigheten har en uthyrbar yta på ca 4.350 kvm, och ytorna disponeras för lager/kontor/industri. Förv&aum…
Läs mer

Acrinova förvärvar fastighet i Landskrona

2017-10-27 Acrinova förvärvade den 27 oktober fastigheten Förrådet 12 i Landskrona. Fastigheten har en uthyrbar yta på ca 15.800 kvm, och ytorna disponeras för lager/kontor/industri. Förv&…
Läs mer

Acrinova säljer hela sitt aktieinnehav i Brinova

2017-09-25 Acrinova har idag sålt hela sitt aktieinnehav i Brinova. Innehavet uppgick till 1.486.776 st aktier. Försäljningslikviden uppgår till ca 19,3 mkr. För Acrinova innebär försä…
Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första sex månaderna 2017.   Sammanfattning perioden januari – juni 2017…
Läs mer

Acrinova förvärvar fastighet i Malmö

2017-07-03 Acrinova förvärvade den 1 juli fastigheten Utklippan 3 i Malmö. Fastigheten har en uthyrbar yta på ca 1.200 kvm, och ytorna disponeras för lager/kontor. Köpeskillingen grundar sig p&a…
Läs mer

Acrinova hyr ut vakant fastighet

Acrinova har skrivit avtal med två hyresgäster om uthyrning av lokaler i fastigheten Björnen 3 i Landskrona. Uthyrningen avser 3.126 kvm och är lokaler för livsmedelshandel och kontor/lager. Denna uthyrn…
Läs mer

Acrinova förvärvar VVS-bolag

Acrinova har idag förvärvat företaget VVS-Huset Malmö AB. Bolaget är verksamt inom VVS-branschen i Skåne och omsätter ca 11 mkr per år. Bolaget har 10 anställda. Köpeskillin…
Läs mer

Acrinova: Delårsrapport januari-mars 2017

Acrinova delårsrapport jan-mars 2017 Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första tre månaderna 2017.   …
Läs mer

Acrinova lanserar ny hemsida

Idag lanserar Acrinova sin nya hemsida. Samtidigt byter bolaget sin logotyp och grafiska profil. Alla våra dotterbolag som inte redan har det kommer också att få ett namn där namnet Acrinova ingå…
Läs mer

Kommuniké från årsstämman

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. -          &nb…
Läs mer

Marknadsmeddelande 103/17 – Acrinova AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 2 maj, 2017

Förutsatt godkännande på årsstämman den 28 april, 2017 kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 2 maj, 2017. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är de…
Läs mer

Acrinova AB (publ) säljer fastighet i Borås

Acrinova har idag sålt fastigheten Borås Räveskalla 1:348. Fastigheten säljes i bolagsform. Försäljningspriset motsvarar värdet i balansräkningen per 161231. Likviditetsmässigt blir …
Läs mer

Styrelsens förslag till beslut på Acrinova AB’s årsstämma den 28 april 2017

Som tidigare kommunicerats kommer Acrinova AB (publ) att hålla årsstämma den 28 april 2017  kl 08.30. Styrelsen för bolaget lämnar här sitt fullständiga förslag till beslut f&ou…
Läs mer

Årsredovisning 2016

årsredovisning och revisionsberättelse i bilagd fil. Acrinova Årsredovisning 2016
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägare i Acrinova AB (publ) kallas till årsstämma den 28 april 2017 kl. 08.30. Plats: Tåstrupsgatan 2 i Ängelholm Förslag till dagordning Val av ordförande vid stämman …
Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2016

Se hela rapporten i PDF Acrinova Bokslutskommuniké 2016 Sammanfattning perioden 1 januari – 31 december 2016. Nettoomsättningen uppgick till 31 552 tkr (5 260). Rörelseresultatet uppg…
Läs mer

Acrinova AB (publ) får 6,5 mkr i utdelning från intressebolag.

Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger till 34% har avvecklat sin fastighetsverksamhet i Kramfors. På FAB Lennart Erikssons bolagsstämma beslutades idag om utdelning till aktieägarna. För A…
Läs mer

Nyheter

Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger till 34% har tecknat ett avtal om att sälja sina fem fastigheter i Kramfors. Avyttringen innebär att FAB Lennart B Eriksson avvecklar sin fastighetsverksamhet. F&o…
Läs mer

Acrinova AB tillträder fastigheter i Landskrona

Acrinova tillträdde förra veckan fem stycken fastigheter i Landskrona till ett värde om cirka 130 mkr. Den uthyrbara arean uppgår till ca 20.000 kvm, och avser industri, kontor och lager. I samband med f&…
Läs mer

Acrinova AB (publ) förvärvar fastigheter i Landskrona samt beslut om SIG Invest AB

Acrinova har skrivit ett avtal om förvärv av fem stycken fastigheter i Landskrona med tillträde den 30:e november 2016 genom en bolagsaffär. Uthyrbar area uppgår till ca 20.000 kvm, och avser industri, k…
Läs mer

Niomånadersrapport 2016

(Se niomånadersrapport som bifogad pdf-fil) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2016. …
Läs mer

Kommuniké vid extra bolagsstämma 2016-10-28

Stämman beslutade att ge i uppdrag till styrelsen att fatta beslut om att eventuellt förvärva 100 procent av aktierna i SIG Invest AB (publ) efter slutförda förhandlingar. Beslut om antagande av ny b…
Läs mer

Acrinova AB (publ) Markanvisning och avsiktsförklaring med Hörby kommun klubbades i kommunstyrelsen den 17/10

En enig kommunstyrelse i Hörby kommun gav Acrinova AB en markanvisning som innebär att företaget ges ensamrätt att utveckla ett projekt med ett trettiotal radhus som en första etapp av bostadskonceptet H&…
Läs mer

Acrinova AB (publ) har sålt aktier i Brinova AB.

För mer information kontakta Ulf Wallén, VD Telefon: 0708-30 79 90
Läs mer

Acrinova AB (publ) har sålt aktier i Brinova AB.

För mer information kontakta Ulf Wallén, VD Telefon: 0708-30 79 90
Läs mer

Avsiktsförklaring med Klippans kommun klubbades i kommunstyrelsen

En enig kommunstyrelse i Klippans kommun gav igår klartecken att genomföra hela bostadsområdet ”Tillsammans” med totalt 192 st bostäder inkl redan påbörjade bostäder. Den öve…
Läs mer

Acrinova AB (publ) har sålt 15% av sitt innehav i Brinova AB.

Acrinova har den senaste veckan sålt 471.670 st Brinovaaktier. Detta motsvarar ca 15% av det totala innehavet. Försäljningsvärdet uppgår till ca 11,9 mkr. Reavinsten uppgår till ca 5,5 mkr. Efter …
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 22 oktober 2016, och senast k…
Läs mer

Acrinova AB (publ) planerar att förvärva SIG Invest AB (publ) genom en apportemission.

Styrelserna i Acrinova AB och SIG Invest AB har träffat en principöverenskommelse om att Acrinova AB genom en apportemission förvärvar SIG Invest AB för sammanlagt 210 miljoner kronor. Apportemissione…
Läs mer

Halvårsrapport 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed halvårsrapport för första halvåret 2016.   Sammanfattning perioden april – juni 2016. …
Läs mer

Tecknar avtal med Klippans kommun

Acrinova AB (publ) bildar ett nytt fastighetsbolag Acrinova Klippan AB som tecknar avtal med Klippans kommun om uppförandet av 20 marklägenheter. Totalt skall det uppföras fyra huskroppar om 936 kvm. ”D…
Läs mer

Förvärvar ytterligare två fastigheter

Acrinova AB har idag förvärvat två fastigheter i Borås och Malmö för sammanlagt fastighetsvärde på 47 miljoner kronor. Aktierna för fastigheten i Malmö, Fastighets AB Gri…
Läs mer

Förvärvar resterande 60 % av Norama Projektutveckling AB

Acrinova AB äger genom förvärvet av Norama Asset Management AB 40,8 % av Norama Projektutveckling AB. Acrinova AB har förvärvat resterande 59,2 % av bolaget. Säljare är Mildner Tech AB, Må…
Läs mer

Acrinova AB (publ) skapar ett nytt dotterbolag med inriktning mot industribyggnader i Karlskrona.

Acrinova AB har beslutat att skapa ett nytt helägt dotterbolag med inriktning mot industri- och logistikfastigheter i Blekinge. Företagets namn är Acrinova Karlskrona AB (AcriKar), 559058-0352. Tillsatt verksamhets…
Läs mer

Acrinova AB (publ) skapar ett nytt dotterbolag med inriktning på bostadsutveckling.

Acrinova AB har beslutat att skapa ett nytt helägt dotterbolag med inriktning på bostadsutveckling i små och medelstora kommuner. Företaget kommer att heta Acrinova Bostadsutveckling AB (AcriBo), 556901-3963…
Läs mer

Acrinova AB (publ) utser ny VD samt ny CFO

Acrinova har tillsatt Ulf Wallén till ny tf VD i Acrinova samt tillsatt Peter Olsson till ny CFO from den 1 juni 2016. Både Ulf Wallén och Peter Olsson kommer ifrån Norama Asset Management AB och h…
Läs mer

Kommuniké vid extra bolagsstämma 2016-05-10

VD:s redogörelse Vi har nu genomfört en extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ). Den extra bolagsstämman står helt bakom styrelsens förslag som redovisas nedan. Samtliga beslut var enhäl…
Läs mer

Kompletterande handling inför extra bolagsstämman 2016-05-10

Se bifogad pdf för revisorsyttrande. För mer information kontakta Göran Månsson VD
Läs mer

Styrelsens uttalande

Förvärvet sker genom en apportemission av 1 300 000 aktier för värdering av 37,50 kr per aktie. Denna kurs är ca 12 % högre än dagsaktuella kurs. Den totala köpeskillingen är…
Läs mer

Delårsrapport ett 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ)avger härmed rapport för första kvartalet 2016. Sammanfattning för perioden januari – mars 2016. Nettoomsä…
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägarna i Acrinova AB (publ) 556984-0910 kallas härmed till extra bolagsstämma 10 maj 2016 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Tåstrupsgatan 2, 262 63 Ängelholm. Aktieägare som önskar…
Läs mer

Acrinova AB (publ) har genom en apportemission förvärvat aktier i Brinova fastigheter AB.

Acrinova AB har den 5 april ingått överenskommelse att genom ett apportförfarande förvärva 1 509 635 st. aktier i Brinova Fastigheter AB (publ), 556840-3918, www.brinova.se Ägarandel i Brinova uppg&…
Läs mer

Kommuniké från Årsstämman

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. -         …
Läs mer

Acrinova AB (publ) ändring av bolagsstämma adress

På grund av det stora antalet av aktieägare som anmält intresse kommer bolagsstämman hållas på Tåstrupsgatan 2, 262 63 Ängelholm. För mer information kontakta Göran M…
Läs mer

Acrinova AB (publ) har genom en apportemission förvärvat aktier i Brinova fastigheter AB

Acrinova AB (publ) har genom en apportemission förvärvat aktier i Brinova fastigheter AB. Acrinova AB har den 12 februari ingått överenskommelse att genom ett apportförfarande förvärva 1 58…
Läs mer

Årsredovisning 2015

(se årsredovisningen i bifogad pdf)
Läs mer

Styrelsens förslag till beslut på Acrinova AB bolagsstämma den 25 februari 2015

Som tidigare kommunicerats kommer Acrinova AB att hålla bolagsstämma den 25 februari 2015 kl 09.00. Styrelsen för bolaget lämnar här sitt förslag till beslut för punkterna 8. b) och 9 – 1…
Läs mer

Acrinova AB (publ) förvärvar aktier i Fastighets AB Lennart B Eriksson

Acrinova AB (publ) har idag träffat avtal med Midway Holding AB (publ) om köp av halva innehavet i Fastighets AB Lennart B Eriksson. Efter köpet kommer Acrinova äga 34 %, Midway 34 % och Björn Eriksson (V…
Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 – 2015-12-31

Tolv månader (2015-01-01 – 2015-12-31) •    Nettoomsättning uppgick till 90 889 SEK (0 SEK) •    Resultatet efter finansiella poster uppgick till 25 016 366 SEK (-207 …
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägarna i Acrinova AB (publ) 556984-0910 kallas härmed till bolagsstämma 25 februari 2016 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Rönnegatan 2, 262 32 Ängelholm. Aktieägare som önskar delt…
Läs mer

Marknadsmeddelande 5/16 – Handeln med Acrinovas aktie återupptas på AktieTorgets ordinarie lista

Med anledning angiven i pressmeddelande den 5 januari 2016, har AktieTorget beslutat att återföra bolagets aktier till Aktietorgets ordinarie lista. Aktierna har varit listade på AktieTorgets observationslis…
Läs mer

Har tillträtt två fastigheter i Malmö

Acrinova AB har den 30 december tillträtt två vårdfastigheter i Malmö. Båda förvärvet har skett i bolagsform. Bokbindaren 6 AB förvärvades till ett fastighetsvärde om 11&…
Läs mer

Acrinova AB (publ) genomför två förvärv i Malmö

Acrinova AB har idag tecknat överenskommelse om förvärv av två vårdfastigheter i Malmö. Förvärven genomförs den 30 december och är en i raden av planerade förvärv.…
Läs mer

Flaggningsmeddelande

NEVI har 2015-10-30 sålt aktier i Acrinova och äger idag 165 246 stycken aktier vilket motsvara 13,37 %. Innan försäljningen ägde NEVI 315 246 = 25,5 %. Ateneum är köpare av aktierna oc…
Läs mer

Delårsrapport 3 2015

VD har ordet Under Q3 i år har Acrinova AB förhandlat med flera stora fastighetsägare om förvärv av attraktiva fastigheter. Tyvärr så avslutades förhandlingarna när Aktietor…
Läs mer

Nytt datum för delårsrapport Q3

För ytterligare information kontakta, Göran Månsson VD Acrinova AB (publ)
Läs mer

Kommuniké vid extra bolagsstämma

Läs mer

Marknadsmeddelande 154/15 – Information gällande uppdelning av aktier i Acrinova AB samt automatiskt inlösenförfarande av aktier

Detta gäller förutsatt att beslutet går igenom på den extra stämman den 25 september 2015. Acrinova (ACRI) genomför aktiesplit, varvid en befintlig aktie i bolaget delas i två aktier. En …
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ) (reviderad version)

A. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 18 september…
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

A. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 18 september…
Läs mer

Acrinova AB (publ) informerar om sin fortsatta verksamhet.

Läs mer

Halvårsrapport 2015

Läs mer

Marknadsmeddelande 120/15 – Ändrade villkor och förutsättningar för Acrinovas planerade inlösen

Läs mer

Ändrade villkor och förutsättningar för Acrinovas planerade inlösen

Läs mer

Marknadsmeddelande 118/15 – Information gällande split i Acrinova AB samt automatiskt inlösenförfarande av aktier

Läs mer

Kommuniké vid extra bolagsstämma

Läs mer

Acrinova offentliggör kompletterande handlingar inför extra stämman den 3 juli

Läs mer

Marknadsmeddelande 113/15 – Acrinova AB flyttas till Observationslistan

Läs mer

Acrinova i Samråd med Aktietorget placerar aktien på observationslistan

Läs mer

Acrinova avyttrar dotterbolagen Vissol AB och Queenswall AB

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Läs mer

Acrinova AB har idag slutit avtal med Milvus Logistic AB

Läs mer

Acrinova och E37 i nytt samarbete för framtidens e-handel

Läs mer

Acrinova AB (publ) beviljas bygglov för Norra Varalöv 31:2 i Ängelholms kommun

Läs mer

Kommuniké vid årsstämma 2015-04-24

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Läs mer
Finns inga fler poster.

Acrinova förvärvar två fastigheter i Trelleborg

Verkstaden 10 är en idag fullt uthyrd industrifastighet med en tomtareal om 15 000 kvm och en total uthyrningsbar yta om 4 000 kvm. Dessutom finns en outnyttjad byggrätt om cirka 3 500 kvm. Verkstaden 10 ligger i ett strategiskt …
Läs mer

Acrinova AB publicerar halvårsrapport för perioden januari – juni 2020

VD Ulf Wallén kommenterar ”När jag blickar tillbaka på den gånga perioden noterar jag att det andra kvartalet 2020 inte liknat något annat kvartal. Coronapandemin har gjort att stora delar av världen under en period var…
Läs mer

Acrinova anställer ny CFO

Weronica kommer att tillträda sin tjänst som CFO den 1 september. Hon kommer närmast från en tjänst som CFO på PoG Bygghandel AB. Dessförinnan var hon ekonomichef på MKB Fastighets AB. VD Ulf Wallén kommenterar: ”Vi…
Läs mer

Acrinova AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – mars 2020

Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31) \n Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för motsvarande period under föregående år inom parantes. \n\n \n\t Nettoomsättningen uppgick till 26 …
Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Acrinova AB (publ)

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat med avvikelse från styrelsens förslag i årsredovisnin…
Läs mer

Förvärv av fastighet i Höör avbryts

Acrinova meddelade den 10 januari 2020 att bolaget ingått avtal om förvärv av fastigheten Höör Hällbo 17 i Höörs kommun för att utöka dess fastighetsbestånd. Acrinova tillkännager idag att förvärvet avbrutits. Anledningen til…
Läs mer

Acrinova AB offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Wallén, VD 0708-30 79 90   ulf.wallen@acrinova.se www.acrinova.se Certified Adviser Svensk Kapitalmarknadsgran…
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

  Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2020 , och an…
Läs mer

Acrinova avbryter riktad nyemission

VD Ulf Wallén kommenterar: ”Med rådande turbulens på marknaden väljer vi att avbryta vår riktade nyemission. Nyemissionen skulle genomföras för att accelerera vår tillväxt ytterligare genom förvärv av fastigheter och b…
Läs mer

Acrinovas styrelse beslutar om riktad nyemission om högst cirka 49,5 MSEK

VD Ulf Wallén kommenterar: ”Som en del av vår expansionsstrategi genomför vi nu en riktad nyemission för att möjliggöra ytterligare värdeskapande aktiviteter för Acrinova. Genom den riktade nyemissionen kan Acrinova tillfö…
Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 3 500&…
Läs mer

Acrinova AB offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019

VD Ulf Wallén kommenterar ”Verksamhetsåret som passerat har innefattat flera viktiga avtal och affärer. Vi hade som målsättning att ha fastigheter för ca 600 mkr vid årets utgång. Vi landade på 654 mkr (442). Eg…
Läs mer

Förändringar i Acrinovas ledningsgrupp

Peter Olsson kommer att lämna sin tjänst som CFO för Acrinova efter sommaren och övergå till annan ledande roll inom koncernen. ”Peter har varit en stor tillgång till bolaget och bidragit till den utvecklingsprocess so…
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 28 februari 2020 , och anmäla sig til…
Läs mer

Spridningsemissionen i Acrinova kraftigt övertecknad – tillförs cirka 26,3 MSEK samt cirka 3 650 nya aktieägare

Erbjudandet i sammandrag Erbjudandet omfattade högst 1 500 000 aktier, dock motsvarande högst 2,5 MEUR (motsvarande cirka 26,3 MSEK baserat på Riksbankens växelkurs den 9 januari 2020), och riktade sig till allmän…
Läs mer

Acrinova ingår avtal om förvärv av fastighet i Höör

  Om finansiering av fastigheten Köpeskillingen för fastigheten uppgår till totalt 100 MSEK. Av dessa 100 MSEK kommer cirka 15 MSEK att finansieras genom en riktad emission av 630 558 aktier i Acrinova till H…
Läs mer

Acrinova genomför spridningsemission

Erbjudandet i sammandrag Erbjudandet omfattar högst 1 500 000 nyemitterade aktier och riktar sig till allmänheten i Sverige, d.v.s. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med Erbjudandet, och skälen t…
Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Beslut om riktad emission Stämman beslutade om en riktad nyemission om högst 56 250 000 kronor. Genom nyemissionen ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 833 333,333334 kronor genom utgivande av 2 500 000 …
Läs mer

Idag inleds handeln i Acrinova på Nasdaq First North Premier Growth Market

Bolagsbeskrivning tillgänglig Acrinovas bolagsbeskrivning finns tillgänglig via följande länk: https://www.acrinova.se/Bolagsbeskrivning Rådgivare i noteringen Sedermera Fondkommission har agerat f…
Läs mer

Acrinova ingår avtal om försäljning av fastigheten Grimskaftet 1

Mer om affären och fastighetens utveckling Acrinova förvärvade Grimskaftet 1 år 2016 för 36 MSEK. Fastigheten har därefter genomgått en värdeökning om 13 MSEK och har idag ett v&…
Läs mer

Acrinova ingår avtal om förvärv av fastighet i Staffanstorp

Om finansiering av fastigheten Köpeskillingen för fastigheten uppgår till totalt 24 MSEK. Av dessa 24 MSEK kommer cirka 4 MSEK att finansieras genom en riktad emission av 166 665 aktier i Acrinova till Tolima …
Läs mer

Acrinova publicerar bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Bolagsbeskrivning tillgänglig Acrinovas bolagsbeskrivning finns tillgänglig som bifogad fil till detta pressmeddelande samt via följande länk: https://www.acrinova.se/Bolagsbeskrivning. Bolagsbeskrivninge…
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 14 december 2019 (notera …
Läs mer

Acrinovas styrelse föreslår riktad emission om cirka 56 MSEK samt ett förvärv av fastighet i Helsingborg

Om den riktade emissionen till Svedulf Fastighets AB Acrinovas styrelse har beslutat att, förutsatt godkännande på extra bolagstämma, genomföra en riktad emission av totalt 2 500 000 aktier…
Läs mer

Acrinova godkänt för notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

VD Ulf Wallén kommenterar: ”Vi tar nu, i takt med att Acrinova blir allt större, nästa steg i bolagets utvecklingsprocess med en notering på First North Premier. Denna notering känns som r&a…
Läs mer

Styrelseledamot avslutar sitt uppdrag

För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Wallén, VD 0708-30 79 90   ulf.wallen@acrinova.se www.acrinova.se   Acrinova  är ett aktivt fastighets- och f&oum…
Läs mer

Acrinova ingår avtal om förvärv av fastighet i Helsingborg

Om finansiering av fastigheten Köpeskillingen för fastigheten uppgår till totalt 40 MSEK. Av dessa 40 MSEK kommer cirka 4 MSEK att finansieras genom en riktad emission av 166 665 aktier i Acrinova till Inslipa…
Läs mer

Acrinova ingår 20-årigt hyresavtal med Trelleborgs kommun avseende uppförande och uthyrning av förskola

Mer om projektet: Trelleborgs kommun och Acrinova har sedan tidigare fört diskussioner om att Acrinova ska uppföra en förskola för omkring 160 barn, fördelat på åtta avdelningar. Parterna …
Läs mer

Komplettering av delårsrapport Q3 2019

Bifogas revisionsrapport
Läs mer

Acrinova publicerar delårsrapport för perioden januari – september 2019

VD Ulf Wallén kommenterar ” Det tredje kvartalet 2019 är nu avslutat. Aktivitetsnivån har i sedvanlig ordning varit hög och vi fortsätter att jobba målmedvetet med utveckling…
Läs mer

Acrinova ingår avtal om förvärv av fastigheten Snickeriet 4 i Trelleborg

Mer om fastigheten Fastigheten är belägen i Norra Industriområdet, längs med Hedvägen i de centrala delarna av Trelleborg. Tillträde till fastigheten är planerat att ske i december 2019. …
Läs mer

Acrinova ingår avtal om förvärv av fastighet i Trelleborg

Mer om fastigheten Fastigheten är belägen i de östra delarna av centrala Trelleborg och består av två markområden med en byggnad på vardera område. På det mindre västra o…
Läs mer

Registrering av riktad nyemission genomförd

För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Wallén, VD, 0708-30 79 90   ulf.wallen@acrinova.se www.acrinova.se Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsb…
Läs mer

Acrinova anlitar Sedermera Fondkommission som likviditetsgarant

  För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Wallén, VD, 0708-30 79 90   ulf.wallen@acrinova.se www.acrinova.se Acrinova är ett aktivt fastighets- och förva…
Läs mer

Acrinova publicerar halvårsrapport för perioden januari – juni 2019

VD Ulf Wallén kommenterar ”Det har varit ett kvartal med en mycket hög aktivitetsnivå i Acrinova, där vi har kunnat meddela flera goda nyheter till marknaden. Vi har genomfört ett antal omf…
Läs mer

Rättelse: avstämningsdagför aktieuppdelning (split) i Acrinova fastställd till 3 juli 2018

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara onsdagen den 3 juli 2019, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är måndagen den 1 juli 2019. …
Läs mer

Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i Acrinova fastställd till 3 juli 2018

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara onsdagen den 3 juli 2019, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är måndagen den 1 juli 2019. …
Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Beslut om ändring av bolagsordningen Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående: Föregående   lydelse   Nu   beslutad lydelse …
Läs mer

Acrinova meddelar förändring av planerat förvärv av fastigheter i Trelleborg

Mer om de aktuella fastigheterna och det beslutade förvärvet De aktuella fastigheterna är Trävaran 3 och Trävaran 12, vilka är kommersiella fastigheter belägna i Trelleborgs kommun. Tr&aum…
Läs mer

Flaggning i Acrinova AB

Falvir AB har tidigare ägt 62 147 aktier (motsvarande cirka 1,3 %) i Acrinova genom en direktregistrerad depå, samt 236 400 aktier i Acrinova (motsvarande cirka 4,8 %) genom en kapitalförsäkring hos…
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 17 juni 2019 , och  …
Läs mer

Acrinova beslutar om förvärv av fastigheter i Trelleborg

Mer om de aktuella fastigheterna och det beslutade förvärvet De aktuella fastigheterna är Trävaran 3, Lavetten 38 samt Trävaran 12, vilka samtliga är kommersiella fastigheter belägna i Tre…
Läs mer

Acrinova AB (publ) : Delårsrapport januari-mars 2019

Sammanfattning perioden januari – mars 2019. Nettoomsättningen uppgick till 21 302 (21 591). Rörelseresultatet uppgick till 14 878 (14 519). Förvaltningsresultatet …
Läs mer

Acrinova beslutar att inleda process för listbyte till Nasdaq First North Premier

Styrelsen i Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) har beslutat om att inleda en process för att genomföra ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Premier. Acrinovas ambition är …
Läs mer

Acrinova tidigarelägger rapporter

Acrinova kommer att tidigarelägga de närmaste rapporterna med en dag. De nya rapportdagarna är som följer: Q1              13 maj Q2…
Läs mer

Kommuniké från årsstämman

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman beslutade att fastställa resultat- oc…
Läs mer

Acrinova förvärvar fastigheter i Staffanstorp

Acrinova har idag ingått avtal om att förvärva fastigheterna Borggård 1:372, 1:385 och 1:549 i Staffanstorp. Fastigheterna har en uthyrbar yta på ca 13 600 kvm, och ytorna disponeras för lager/kon…
Läs mer

Årsredovisning 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse i bifogad fil.
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägare i Acrinova AB (publ) kallas till årsstämma den 26 april 2019 kl. 10.00. Plats: Krusegränd 42 B i Malmö Förslag till dagordning Val av ordförande vid stämman U…
Läs mer

Acrinova tidigarelägger bokslutskommuniké januari-december 2018

Sammanfattning perioden januari – december 2018. Nettoomsättningen uppgick till 87 643 tkr (83 837). Rörelseresultatet uppgick till 61 991 tkr (59 095). Förvaltningsresultatet uppgick …
Läs mer

Acrinova har ingått avtal om markanvisning för bostäder i Staffanstorps kommun i Sydvästra Skåne.

2019-01-09 Acrinova har träffat avtal om markanvisning för uppförande av bostäder om sammanlagt ca 7.000 kvadratmeter BTA. Avtalet har träffats med Staffanstorps kommun i Sydvästra Skåne. A…
Läs mer

Acrinova AB (publ) : Delårsrapport januari-september 2018

Sammanfattning perioden januari – september 2018. Nettoomsättningen uppgick till 65 074 tkr (63 761). Rörelseresultatet uppgick till 45 958 tkr (43 988). Förvaltningsresultatet uppgic…
Läs mer

Acrinova förvärvar fastighet i Helsingborg

2018-11-07 Acrinova förvärvade den 7 november fastigheten Kavalleristen 11 i Helsingborg. Fastigheten har en uthyrbar yta på cirka 2.100 kvm, och ytorna disponeras för kontor. Förvärvet sker gen…
Läs mer

Acrinova säljer två fastigheter i Malmö

Acrinova har idag sålt fastigheterna Stammen 15 och Bokbindaren 6 i Malmö. Fastigheterna säljes i bolagsform. Försäljningspriset motsvarar ett fastighetsvärde på 22,5 mkr totalt. Köpare &…
Läs mer

Acrinova förhandlar om uppförande av förskola i skånsk kommun.

2018-09-19 Acrinova förhandlar om att uppföra en förskola avsedd för 160 barn i en skånsk kommun. I slutet av november beräknas den kommunala beslutsprocessen vara klar och ett bindande avta…
Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2018

Sammanfattning perioden januari - juni 2018. • Nettoomsättningen uppgick till 44 400 tkr (42 682). • Rörelseresultatet uppgick till 30 294 tkr (29 693). • Förvaltningsresultatet uppgi…
Läs mer

Kommuniké från årsstämman

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman beslutade att fastställa resultat- och …
Läs mer

Acrinova publicerar kompletterande information om sina fastigheter.

2018-04-23 Acrinova publicerar i dag kompletterande information om sina fastigheter. Publiceringen sker genom detta pressmeddelande (se bifogad PDF) och på bolagets hemsida. Informationen är sådan som framgen…
Läs mer

Acrinova förvärvar resterande 49,9% av en fastighet i Hjärup.

2018-04-10 Acrinova förvärvade i mars 2017 majoritetsandelen 50,1% av aktierna i bolaget Lundgrens Montage i Hjärup AB, innehållande fastigheten Staffanstorp Hjärup 4:6. Idag förvärvar…
Läs mer

Styrelsens förslag till beslut på Acrinova AB’s årsstämma den 27 april 2018

Som tidigare kommunicerats kommer Acrinova AB (publ) att hålla årsstämma den 27 april 2018   kl 09.00. Styrelsen för bolaget lämnar här sitt fullständiga förslag till beslut f&o…
Läs mer

Årsredovisning 2017

Årsredovisning och revisionsberättelse i bifogad fil.
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägare i Acrinova AB (publ) kallas till årsstämma den 27 april 2018 kl. 09.00. Plats: Tåstrupsgatan 2 i Ängelholm Förslag till dagordning Val av ordförande vid stämm…
Läs mer

Acrinova förvärvar fastighet i Ängelholm

2018-02-08 Acrinova förvärvade den 8 februari fastigheten Skrothandlaren 3 i Ängelholm. Fastigheten har en uthyrbar yta på ca 4.350 kvm, och ytorna disponeras för lager/kontor/industri. Förv&aum…
Läs mer

Acrinova förvärvar fastighet i Landskrona

2017-10-27 Acrinova förvärvade den 27 oktober fastigheten Förrådet 12 i Landskrona. Fastigheten har en uthyrbar yta på ca 15.800 kvm, och ytorna disponeras för lager/kontor/industri. Förv&…
Läs mer

Acrinova säljer hela sitt aktieinnehav i Brinova

2017-09-25 Acrinova har idag sålt hela sitt aktieinnehav i Brinova. Innehavet uppgick till 1.486.776 st aktier. Försäljningslikviden uppgår till ca 19,3 mkr. För Acrinova innebär försä…
Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första sex månaderna 2017.   Sammanfattning perioden januari – juni 2017…
Läs mer

Acrinova förvärvar fastighet i Malmö

2017-07-03 Acrinova förvärvade den 1 juli fastigheten Utklippan 3 i Malmö. Fastigheten har en uthyrbar yta på ca 1.200 kvm, och ytorna disponeras för lager/kontor. Köpeskillingen grundar sig p&a…
Läs mer

Acrinova hyr ut vakant fastighet

Acrinova har skrivit avtal med två hyresgäster om uthyrning av lokaler i fastigheten Björnen 3 i Landskrona. Uthyrningen avser 3.126 kvm och är lokaler för livsmedelshandel och kontor/lager. Denna uthyrn…
Läs mer

Acrinova förvärvar VVS-bolag

Acrinova har idag förvärvat företaget VVS-Huset Malmö AB. Bolaget är verksamt inom VVS-branschen i Skåne och omsätter ca 11 mkr per år. Bolaget har 10 anställda. Köpeskillin…
Läs mer

Acrinova: Delårsrapport januari-mars 2017

Acrinova delårsrapport jan-mars 2017 Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första tre månaderna 2017.   …
Läs mer

Kommuniké från årsstämman

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. -          &nb…
Läs mer

Marknadsmeddelande 103/17 – Acrinova AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 2 maj, 2017

Förutsatt godkännande på årsstämman den 28 april, 2017 kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 2 maj, 2017. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är de…
Läs mer

Acrinova AB (publ) säljer fastighet i Borås

Acrinova har idag sålt fastigheten Borås Räveskalla 1:348. Fastigheten säljes i bolagsform. Försäljningspriset motsvarar värdet i balansräkningen per 161231. Likviditetsmässigt blir …
Läs mer

Styrelsens förslag till beslut på Acrinova AB’s årsstämma den 28 april 2017

Som tidigare kommunicerats kommer Acrinova AB (publ) att hålla årsstämma den 28 april 2017  kl 08.30. Styrelsen för bolaget lämnar här sitt fullständiga förslag till beslut f&ou…
Läs mer

Årsredovisning 2016

årsredovisning och revisionsberättelse i bilagd fil. Acrinova Årsredovisning 2016
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägare i Acrinova AB (publ) kallas till årsstämma den 28 april 2017 kl. 08.30. Plats: Tåstrupsgatan 2 i Ängelholm Förslag till dagordning Val av ordförande vid stämman …
Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2016

Se hela rapporten i PDF Acrinova Bokslutskommuniké 2016 Sammanfattning perioden 1 januari – 31 december 2016. Nettoomsättningen uppgick till 31 552 tkr (5 260). Rörelseresultatet uppg…
Läs mer

Acrinova AB (publ) får 6,5 mkr i utdelning från intressebolag.

Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger till 34% har avvecklat sin fastighetsverksamhet i Kramfors. På FAB Lennart Erikssons bolagsstämma beslutades idag om utdelning till aktieägarna. För A…
Läs mer

Acrinova AB (publ) förvärvar fastigheter i Landskrona samt beslut om SIG Invest AB

Acrinova har skrivit ett avtal om förvärv av fem stycken fastigheter i Landskrona med tillträde den 30:e november 2016 genom en bolagsaffär. Uthyrbar area uppgår till ca 20.000 kvm, och avser industri, k…
Läs mer

Niomånadersrapport 2016

(Se niomånadersrapport som bifogad pdf-fil) Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2016. …
Läs mer

Kommuniké vid extra bolagsstämma 2016-10-28

Stämman beslutade att ge i uppdrag till styrelsen att fatta beslut om att eventuellt förvärva 100 procent av aktierna i SIG Invest AB (publ) efter slutförda förhandlingar. Beslut om antagande av ny b…
Läs mer

Acrinova AB (publ) Markanvisning och avsiktsförklaring med Hörby kommun klubbades i kommunstyrelsen den 17/10

En enig kommunstyrelse i Hörby kommun gav Acrinova AB en markanvisning som innebär att företaget ges ensamrätt att utveckla ett projekt med ett trettiotal radhus som en första etapp av bostadskonceptet H&…
Läs mer

Acrinova AB (publ) har sålt aktier i Brinova AB.

För mer information kontakta Ulf Wallén, VD Telefon: 0708-30 79 90
Läs mer

Acrinova AB (publ) har sålt aktier i Brinova AB.

För mer information kontakta Ulf Wallén, VD Telefon: 0708-30 79 90
Läs mer

Avsiktsförklaring med Klippans kommun klubbades i kommunstyrelsen

En enig kommunstyrelse i Klippans kommun gav igår klartecken att genomföra hela bostadsområdet ”Tillsammans” med totalt 192 st bostäder inkl redan påbörjade bostäder. Den öve…
Läs mer

Acrinova AB (publ) har sålt 15% av sitt innehav i Brinova AB.

Acrinova har den senaste veckan sålt 471.670 st Brinovaaktier. Detta motsvarar ca 15% av det totala innehavet. Försäljningsvärdet uppgår till ca 11,9 mkr. Reavinsten uppgår till ca 5,5 mkr. Efter …
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 22 oktober 2016, och senast k…
Läs mer

Acrinova AB (publ) planerar att förvärva SIG Invest AB (publ) genom en apportemission.

Styrelserna i Acrinova AB och SIG Invest AB har träffat en principöverenskommelse om att Acrinova AB genom en apportemission förvärvar SIG Invest AB för sammanlagt 210 miljoner kronor. Apportemissione…
Läs mer

Halvårsrapport 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed halvårsrapport för första halvåret 2016.   Sammanfattning perioden april – juni 2016. …
Läs mer

Tecknar avtal med Klippans kommun

Acrinova AB (publ) bildar ett nytt fastighetsbolag Acrinova Klippan AB som tecknar avtal med Klippans kommun om uppförandet av 20 marklägenheter. Totalt skall det uppföras fyra huskroppar om 936 kvm. ”D…
Läs mer

Förvärvar ytterligare två fastigheter

Acrinova AB har idag förvärvat två fastigheter i Borås och Malmö för sammanlagt fastighetsvärde på 47 miljoner kronor. Aktierna för fastigheten i Malmö, Fastighets AB Gri…
Läs mer

Förvärvar resterande 60 % av Norama Projektutveckling AB

Acrinova AB äger genom förvärvet av Norama Asset Management AB 40,8 % av Norama Projektutveckling AB. Acrinova AB har förvärvat resterande 59,2 % av bolaget. Säljare är Mildner Tech AB, Må…
Läs mer

Acrinova AB (publ) skapar ett nytt dotterbolag med inriktning mot industribyggnader i Karlskrona.

Acrinova AB har beslutat att skapa ett nytt helägt dotterbolag med inriktning mot industri- och logistikfastigheter i Blekinge. Företagets namn är Acrinova Karlskrona AB (AcriKar), 559058-0352. Tillsatt verksamhets…
Läs mer

Acrinova AB (publ) skapar ett nytt dotterbolag med inriktning på bostadsutveckling.

Acrinova AB har beslutat att skapa ett nytt helägt dotterbolag med inriktning på bostadsutveckling i små och medelstora kommuner. Företaget kommer att heta Acrinova Bostadsutveckling AB (AcriBo), 556901-3963…
Läs mer

Acrinova AB (publ) utser ny VD samt ny CFO

Acrinova har tillsatt Ulf Wallén till ny tf VD i Acrinova samt tillsatt Peter Olsson till ny CFO from den 1 juni 2016. Både Ulf Wallén och Peter Olsson kommer ifrån Norama Asset Management AB och h…
Läs mer

Kommuniké vid extra bolagsstämma 2016-05-10

VD:s redogörelse Vi har nu genomfört en extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ). Den extra bolagsstämman står helt bakom styrelsens förslag som redovisas nedan. Samtliga beslut var enhäl…
Läs mer

Kompletterande handling inför extra bolagsstämman 2016-05-10

Se bifogad pdf för revisorsyttrande. För mer information kontakta Göran Månsson VD
Läs mer

Styrelsens uttalande

Förvärvet sker genom en apportemission av 1 300 000 aktier för värdering av 37,50 kr per aktie. Denna kurs är ca 12 % högre än dagsaktuella kurs. Den totala köpeskillingen är…
Läs mer

Delårsrapport ett 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ)avger härmed rapport för första kvartalet 2016. Sammanfattning för perioden januari – mars 2016. Nettoomsä…
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägarna i Acrinova AB (publ) 556984-0910 kallas härmed till extra bolagsstämma 10 maj 2016 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Tåstrupsgatan 2, 262 63 Ängelholm. Aktieägare som önskar…
Läs mer

Acrinova AB (publ) har genom en apportemission förvärvat aktier i Brinova fastigheter AB.

Acrinova AB har den 5 april ingått överenskommelse att genom ett apportförfarande förvärva 1 509 635 st. aktier i Brinova Fastigheter AB (publ), 556840-3918, www.brinova.se Ägarandel i Brinova uppg&…
Läs mer

Kommuniké från Årsstämman

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. -         …
Läs mer

Acrinova AB (publ) ändring av bolagsstämma adress

På grund av det stora antalet av aktieägare som anmält intresse kommer bolagsstämman hållas på Tåstrupsgatan 2, 262 63 Ängelholm. För mer information kontakta Göran M…
Läs mer

Acrinova AB (publ) har genom en apportemission förvärvat aktier i Brinova fastigheter AB

Acrinova AB (publ) har genom en apportemission förvärvat aktier i Brinova fastigheter AB. Acrinova AB har den 12 februari ingått överenskommelse att genom ett apportförfarande förvärva 1 58…
Läs mer

Årsredovisning 2015

(se årsredovisningen i bifogad pdf)
Läs mer

Styrelsens förslag till beslut på Acrinova AB bolagsstämma den 25 februari 2015

Som tidigare kommunicerats kommer Acrinova AB att hålla bolagsstämma den 25 februari 2015 kl 09.00. Styrelsen för bolaget lämnar här sitt förslag till beslut för punkterna 8. b) och 9 – 1…
Läs mer

Acrinova AB (publ) förvärvar aktier i Fastighets AB Lennart B Eriksson

Acrinova AB (publ) har idag träffat avtal med Midway Holding AB (publ) om köp av halva innehavet i Fastighets AB Lennart B Eriksson. Efter köpet kommer Acrinova äga 34 %, Midway 34 % och Björn Eriksson (V…
Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 – 2015-12-31

Tolv månader (2015-01-01 – 2015-12-31) •    Nettoomsättning uppgick till 90 889 SEK (0 SEK) •    Resultatet efter finansiella poster uppgick till 25 016 366 SEK (-207 …
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägarna i Acrinova AB (publ) 556984-0910 kallas härmed till bolagsstämma 25 februari 2016 klockan 09.00 i bolagets lokaler på Rönnegatan 2, 262 32 Ängelholm. Aktieägare som önskar delt…
Läs mer

Marknadsmeddelande 5/16 – Handeln med Acrinovas aktie återupptas på AktieTorgets ordinarie lista

Med anledning angiven i pressmeddelande den 5 januari 2016, har AktieTorget beslutat att återföra bolagets aktier till Aktietorgets ordinarie lista. Aktierna har varit listade på AktieTorgets observationslis…
Läs mer

Har tillträtt två fastigheter i Malmö

Acrinova AB har den 30 december tillträtt två vårdfastigheter i Malmö. Båda förvärvet har skett i bolagsform. Bokbindaren 6 AB förvärvades till ett fastighetsvärde om 11&…
Läs mer

Acrinova AB (publ) genomför två förvärv i Malmö

Acrinova AB har idag tecknat överenskommelse om förvärv av två vårdfastigheter i Malmö. Förvärven genomförs den 30 december och är en i raden av planerade förvärv.…
Läs mer

Flaggningsmeddelande

NEVI har 2015-10-30 sålt aktier i Acrinova och äger idag 165 246 stycken aktier vilket motsvara 13,37 %. Innan försäljningen ägde NEVI 315 246 = 25,5 %. Ateneum är köpare av aktierna oc…
Läs mer

Delårsrapport 3 2015

VD har ordet Under Q3 i år har Acrinova AB förhandlat med flera stora fastighetsägare om förvärv av attraktiva fastigheter. Tyvärr så avslutades förhandlingarna när Aktietor…
Läs mer

Nytt datum för delårsrapport Q3

För ytterligare information kontakta, Göran Månsson VD Acrinova AB (publ)
Läs mer

Kommuniké vid extra bolagsstämma

Läs mer

Marknadsmeddelande 154/15 – Information gällande uppdelning av aktier i Acrinova AB samt automatiskt inlösenförfarande av aktier

Detta gäller förutsatt att beslutet går igenom på den extra stämman den 25 september 2015. Acrinova (ACRI) genomför aktiesplit, varvid en befintlig aktie i bolaget delas i två aktier. En …
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ) (reviderad version)

A. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 18 september…
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

A. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 18 september…
Läs mer

Acrinova AB (publ) informerar om sin fortsatta verksamhet.

Läs mer

Halvårsrapport 2015

Läs mer

Marknadsmeddelande 120/15 – Ändrade villkor och förutsättningar för Acrinovas planerade inlösen

Läs mer

Ändrade villkor och förutsättningar för Acrinovas planerade inlösen

Läs mer

Marknadsmeddelande 118/15 – Information gällande split i Acrinova AB samt automatiskt inlösenförfarande av aktier

Läs mer

Kommuniké vid extra bolagsstämma

Läs mer

Acrinova offentliggör kompletterande handlingar inför extra stämman den 3 juli

Läs mer

Marknadsmeddelande 113/15 – Acrinova AB flyttas till Observationslistan

Läs mer

Acrinova i Samråd med Aktietorget placerar aktien på observationslistan

Läs mer

Acrinova avyttrar dotterbolagen Vissol AB och Queenswall AB

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Läs mer

Acrinova AB har idag slutit avtal med Milvus Logistic AB

Läs mer

Acrinova och E37 i nytt samarbete för framtidens e-handel

Läs mer

Acrinova AB (publ) beviljas bygglov för Norra Varalöv 31:2 i Ängelholms kommun

Läs mer

Kommuniké vid årsstämma 2015-04-24

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Läs mer
Finns inga fler poster.

Acrinova deltar idag i Investerarjakten Live

Idag onsdag den 14 oktober anordnar Laika Consulting tillsammans med Direkt Studios Investerarjakten Live, ett av årets intressantaste och viktigaste event för småbolag. Sju spännande bolag kommer att delta och eventet sänds live…
Läs mer

Acrinova avyttrar fastigheten Skrothandlaren 3 i Ängelholm

Fastigheten är uppförd som lager/industri/logistikfastighet och omfattar 4352 kvm. Köpare till fastigheten är Bilaktiebolaget F.W. Börjesson. Fastigheten som förvärvades med vakanser i februari 2018 för 17,…
Läs mer

Acrinova hyr ut 880 kvm i Landskrona

Med uthyrningen av lokalerna i Landskrona till Multichannel AB så har Acrinova minskat andelen vakanta ytor med cirka 7% hittills under 2020. ”Det har under en tid känts som om förfrågningarna ökat i Landskrona. Uth…
Läs mer

Acrinova AB publicerar uthyrningsrapport för perioden januari – augusti 2020

Acrinovas uthyrning har varit fortsatt positiv med ett ökat antal hyresförfrågningar på marknaderna i Malmö, Trelleborg, Helsingborg och Landskrona. Trots den pågående pandemin har bolagets verksamhet inte påverkats i någon störr…
Läs mer

Rättelse: Acrinova förvärvar två fastigheter och mark för utveckling

Industrifastigheten Topplocket 4 är belägen på attraktiva området Toftanäs i Malmö med en tomtareal på 3 020 kvm. Fastigheten består av 911 kvm kontor och 800 kvm lager och är idag fullt uthyrd. Acrinova förvärvade Topplocket 4 a…
Läs mer

Acrinova förvärvar två fastigheter och mark för utveckling

Industrifastigheten Topplocket 4 är belägen på attraktiva området Toftanäs i Malmö med en tomtareal på 3 020 kvm. Fastigheten består av 911 kvm kontor och 800 kvm lager och är idag fullt uthyrd. Acrinova förvärvade Topplocket 4 a…
Läs mer

Acrinova inleder byggnation av bostadsfastighet i Trelleborg kommun

Acrinova kommer på måndag den 31 augusti klockan 13.00 tillsammans med MVB Syd att ta det första spadtaget till det som ska bli en miljöklassad hyresfastighet med 80 lägenheter. Tidigare i våras påbörjades den första delen a…
Läs mer

Acrinova medverkar i digital investerarträff

Acrinovas VD Ulf Wallén kommer att medverka i en digital investerarträff torsdagen den 2:a juli. Evenemanget arrangeras av LAIKA Consulting. Länk finns nedan. https://www.investerarbrevet.se/valkommen-pa-investerar…
Läs mer

Acrinova påbörjar ett certifieringsarbete för miljöledningssystem enl. ISO 14001

”Det känns som att en milstolpe passeras i och med att vi nu tryckt på startknappen för vårt miljöcertifieringsarbete.” säger Ulf Wallén VD på Acrinova.   Transporters miljöpåverkan Senast 2…
Läs mer

Acrinova förvärvar fastigheten Kamaxeln 5 på Toftanäsområdet i Malmö

Acrinova AB fortsätter planenligt sin expansion med ytterligare ett förvärv. Fastigheten är uppförd som lager/logistikfastighet om ca. 1000 kvm med möjlighet att komplettera med kontor på entresolplan om ca 300 kvm. …
Läs mer

Första spadtaget för Acrinovas byggnadsprojekt i Trelleborgs kommun

Acrinova tog idag det första symboliska spadtaget, för det som ska bli en miljövänlig förskola i Trelleborg, tillsammans med representanter från Trelleborgs kommun och Byggmästaren i Skåne. ”Det känns fantastiskt a…
Läs mer

Acrinova slutför förvärvet av fastigheten Orion 7 i Trelleborgs kommun

”Vi expanderar nu ytterligare i Trelleborgs kommun genom förvärvet av fastigheten Orion 7. Fastigheten har ett bra strategiskt läge vilket stärker vår närvaro i kommunen och ger oss ett ökat tillskott till våra löpande hyres- och…
Läs mer

Acrinova ger MVB Syd AB i uppdrag att inleda byggnation av flerbostadsfastighet på Södra Gränstorpsområdet i Trelleborgs kommun

På Södra gränstorpsområdet i Trelleborg kommer Acrinova att utveckla stadsbilden i norra delen av tätorten med miljövänliga moderna bostäder och samhällsfastigheter. Byggnadsprojektet kommer att inledas i början på april 2020 och…
Läs mer

Acrinova förtydligar sin affärs- och finansieringsmodell

Acrinovas affärsmodell och verksamhetsutveckling utgår från en trygg långfristig finansiering via banklån. Detta ger oss affärsmöjligheter även i tider som påverkas av force majeure liknande faktorer som just nu råder. …
Läs mer

Acrinova erhåller 4 MSEK efter förlikning med Region Blekinge

Acrinovas hyresavtal med Region Blekinge gällande lagerfastigheten Västra Nättraby 6:101 i Karlskrona blev under oktober 2017 annullerat i Högsta Förvaltningsdomstolen pga. felaktig offentlig upphandling. Acrinova valde i april 2…
Läs mer

Acrinova har ingått avtal om markanvisning för bostäder i Trelleborgs kommun

Acrinova har ingått avtal om markanvisning för byggande av bostäder om sammanlagt cirka 2.500 kvadratmeter BTA. Avtalet har träffats med Trelleborgs kommun i Skåne. Detaljplanearbetet för områ…
Läs mer

Acrinova lanserar ny hemsida

Idag lanserar Acrinova sin nya hemsida. Samtidigt byter bolaget sin logotyp och grafiska profil. Alla våra dotterbolag som inte redan har det kommer också att få ett namn där namnet Acrinova ingå…
Läs mer

Nyheter

Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger till 34% har tecknat ett avtal om att sälja sina fem fastigheter i Kramfors. Avyttringen innebär att FAB Lennart B Eriksson avvecklar sin fastighetsverksamhet. F&o…
Läs mer

Acrinova AB tillträder fastigheter i Landskrona

Acrinova tillträdde förra veckan fem stycken fastigheter i Landskrona till ett värde om cirka 130 mkr. Den uthyrbara arean uppgår till ca 20.000 kvm, och avser industri, kontor och lager. I samband med f&…
Läs mer
Finns inga fler poster.