Utskott

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt att följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer.

Revisionsutskott

Styrelsen kan inrätta ett revisionsutskott med huvudsakliga uppgifter att övervaka samt granska Bolagets finansiella rapportering. Bolagets styrelse har beslutat att inte inrätta ett revisionsutskott utan genomför istället arbetet själv. Bolaget kan komma att etablera ett revisionsutskott vid ett annat tillfälle och har som följd av detta sammanställt en policy för utskottets arbete. Styrelsen kommer, till dess att ett revisionsutskott skulle etableras, följa föreskrifterna som fastställts i policyn.