Bolagsstyrning

Acrinova AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. Acrinovas bolagsstyrning grundar sig i svensk lag, rekommendationer och regler satta av Nasdaq First North Premier Growth Market.

Koncernledning

Acrinovas koncernledning består idag av fyra personer.

Styrelse

Styrelsen i Acrinova AB består av ordförande och tre ordinarie ledamöter.

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2021 i Acrinova AB består av:

  • Lars Rosvall, Ateneum AB och Malmöhus Invest AB
  • Alf Svedulf, Svedulf fastighets AB
  • Måns Månsson, Falvir AB

 

Aktieägare vilka vill lämna förslag till Valberedningen kan göra detta genom e-mail: . Begäran ska ha inkommit senast sista februari.

Insynshandel

Transaktioner för personer i ledande ställning. 

Utskott

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt att följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer.

Revisionsutskott

Styrelsen kan inrätta ett revisionsutskott med huvudsakliga uppgifter att övervaka samt granska Bolagets finansiella rapportering. Bolagets styrelse har beslutat att inte inrätta ett revisionsutskott utan genomför istället arbetet själv. Bolaget kan komma att etablera ett revisionsutskott vid ett annat tillfälle och har som följd av detta sammanställt en policy för utskottets arbete. Styrelsen kommer, till dess att ett revisionsutskott skulle etableras, följa föreskrifterna som fastställts i policyn.

Incitamentsprogram

För att motivera anställda och attrahera ny personal har Acrinova ett optionsprogram med möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. 

Revisor

Vid årsstämman 2020, för tiden intill årsstämman 2021, omvaldes Grant Thornton Sweden AB till revisorer i bolaget.


Ansvarig revisor är Rickard Julin, auktoriserad revisor.