Bolagsstyrning

Acrinova AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. Acrinovas bolagsstyrning grundar sig i svensk lag, tillämpliga börsregler och svensk kod för bolagsstyrning. 

Koncernledning

Acrinovas koncernledning består idag av fyra personer.

Styrelse

Styrelsen i Acrinova AB består av ordförande och fem ordinarie ledamöter.

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2023 i Acrinova AB består av:

– Lars Rosvall (Malmöhus Invest AB), Ordförande
– Alf Svedulf (Svedulfs Fastighets AB)
– Peter Åman (Svenska Stadsbyggen i Nackastrand AB)

Aktieägare vilka vill lämna förslag till Valberedningen kan göra detta genom e-mail:  eller till adress Acrinova AB (publ) Att: Valberedningen, Krusegrånd 42 B, 212 25 Malmö. Begäran ska ha inkommit senast 28 februari 2023.

Insynshandel

Transaktioner för personer i ledande ställning. 

Utskott

Ersättningsutskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt att följa och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer.

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott med huvudsakliga uppgifter att övervaka bolagets finansiella rapportering samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet, övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering och i övrigt fullgöra de uppgifter som åligger revisionsutskottet enligt aktiebolagslagen.

Revisor

Vid årsstämman 2022, för tiden intill årsstämman 2023, omvaldes Grant Thornton Sweden AB till revisorer i bolaget.

Ansvarig revisor är Rickard Julin, auktoriserad revisor.