Incitamentprogram

Det finns 200 000 utestående teckningsoptioner i Acrinova. Varje teckningsoption berättigar till teckning av två nya B-aktier i Acrinova till en kurs som motsvarar 150 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 10 juni 2019 till och med 21 juni 2019, vilket beräknats till 13,82 SEK* per aktie. 

Teckningsoptionerna kan nyttjas från och med den 24 oktober 2022 till och med den 14 november 2022. Optionerna har emitterats utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare, till personal i Acrinova. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till anställda och nyckelpersoner samt framtida anställda i bolaget i Bolaget varmed befintlig personal kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet bibehålls under de kommande åren stimuleras. 

Notera att utav de 200 000 optionerna innehas 128 000 optioner för närvarande av personalen i Acrinova. Resterade 72 000 optioner har tecknats av Bolaget för möjlighet till tilldelning till framtida nyanställda.

 

*Aktiekursen har justerats för den fondemission som registrerades hos Bolagsverket den 2 mars 2021.