Acrinova AB (publ): Bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning perioden januari – december 2018.

Sammanfattning perioden oktober - december 2018.

Utdelning
Acrinova AB’s styrelse föreslår en vinstutdelning om 2,10 kr per aktie, att fördelas vid två utbetalningstillfällen.

Årsstämma
Bolagets årsstämma kommer att hållas i Malmö den 26 april.

Årsredovisning
Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig tre veckor innan årsstämman, dvs. den 5 april.

Granskning
Revisionen av årsbokslutet är genomförd och klar. Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kalendarium
Årsredovisning - 2018     5 april
Årsstämma          26 april
Kvartalsrapport Q1 - 2019  14 maj
Kvartalsrapport Q2 - 2019  26 juli
Kvartalsrapport Q3 - 2019  15 november


VD kommenterar
För 2018 visar vi ett rörelseresultat på 62,0 mkr (59,1). En ökning med 2,9 mkr. Ökningen ligger inom den egna fastighetsverksamheten. Vår förvaltnings- och servicedel har i stort sett samma rörelseresultat som föregående år. Vi har ett förvaltningsresultat på 17,2 mkr (18,1). Dvs en minskning med 0,9 mkr. Detta beror dels på att vi har högre räntekostnader (0,4 mkr) eftersom vi förvärvat fler fastigheter, där pluseffekten kommer i rörelseresultatet. Dels har vi tagit engångskostnader om ca 1 mkr för personal och konsulter som inte längre arbetar i koncernen.
Den orealiserade värdeökningen i våra fastigheter var 20,9 mkr (45,5). Realiserade värdeförändringar på de sålda fastigheterna uppgick till 2,6 mkr (0). Detta visar att vi arbetat målmedvetet med utveckling och värdehöjande åtgärder på våra fastigheter. Resultat efter skatt slutade på 33,5 mkr mot 45,7 mkr förra året.

För ytterligare information kontakta
VD Ulf Wallén
0708 30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019.

Se PDF - Acrinova pressmeddelande bokslutskommuniké 2018 Se PDF - Acrinova bokslutskommunik 2018