Acrinova AB (publ) : Delårsrapport januari-september 2018


Sammanfattning perioden januari – september 2018.


Sammanfattning perioden juli - september 2018.VD kommenterar

De första nio månaderna 2018 visar på en fortsatt god utveckling för koncernen, och rörelseresultatet ökade med cirka 2 mkr. Vi har ett förvaltningsresultat på 14,7 mkr för årets första nio månader. Motsvarande period i fjol var förvaltningsresultatet 13,7 mkr. Värdeökningen i våra fastigheter var 8,3 mkr (35,9). Realiserade värdeförändringar på de sålda fastigheterna uppgick till 2,8 mkr (0). Detta visar att vi arbetat målmedvetet med utveckling och värdehöjande åtgärder på våra fastigheter. Resultat efter skatt slutade på 22,5 mkr mot 35,0 mkr förra året.

För ytterligare information kontakta

VD Ulf Wallén
0708 30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018.

Se PDF - Delårsrapport jan - sept 2018 Se PDF - Pressmeddelande Q3