Acrinova: Bokslutskommuniké 2016

Sammanfattning perioden 1 januari – 31 december 2016.

Sammanfattning perioden 1 oktober – 31 december 2016.

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr (1,25) per aktie.

Revisorns granskning

Bokslutskommunikén har granskats av bolagets revisorer

Kalendarium

Årsredovisning 7 april
Årsstämma 28 april
Kvartalsrapport Q1 12 maj
Kvartalsrapport Q2 28 juli
Kvartalsrapport Q3 17 november

Aktien

Antalet utestående aktier 4 460 088 st.
Aktiekapitalet är 4 460 088 kr. Kvotvärde 1 kr per aktie.
Aktien listades den 2 mars 2015 på AktieTorget (www.aktietorget.se) med beteckningen ACRI.

VD kommenterar

Som ny VD för Acrinova är det glädjande att få presentera denna bokslutskommuniké. Bolaget följer sin tillväxtstrategi. Sedan jag började den 1 juni har vi redan hunnit förvärva och tillträda sju nya fastigheter. Koncernen har nu en bra intjäningsförmåga och genererar positiva kassaflöden. Detta är viktigt för att ha en bra grund att stå på när vi skall utveckla bolagets olika verksamhetsområden. Eftersom de nyförvärvade fastigheterna och det nya verksamhetsområdet fastighetsförvaltning förvärvades 1 juni, är de bara med i delårsrapporten med sju månaders resultat.
Vi har nu gått över till att redovisa enligt IFRS. Detta innebär bland annat att vi fångar upp orealiserade värdeförändringar i resultatet. För 2016 innebar detta en positiv värdeförändring på våra fastigheter om 6,1 mkr, och på vårt innehav av aktier i Brinova en värdeökning på 3,9 mkr. Vi har dessutom realiserade vinster på 7,0 mkr på sålda aktier i Brinova.

För ytterligare information kontakta
VD Ulf Wallén
0708 30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.

Se PDF - Bokslutskommuniké 2016