Acrinova: Bokslutskommuniké 2017

Sammanfattning perioden 1 januari – 31 december 2017.

Sammanfattning perioden 1 oktober – 31 december 2017.

Utdelning

Acrinova AB’s styrelse föreslår en vinstutdelning om 1,60 kr per aktie.

Granskning

Revisionen av årsbokslutet är genomförd och klar. Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kalendarium

Årsredovisning 2017 13 april

Årsstämma 27 april

Kvartalsrapport Q1 15 maj

Kvartalsrapport Q2 27 juli

Kvartalsrapport Q3 16 november

Aktien

Antalet utestående aktier 4 630 942 st.

Aktiekapitalet är 4 630 942 kr. Kvotvärde 1 kr per aktie.

Aktien listades den 2 mars 2015 på AktieTorget (www.aktietorget.se) med beteckningen ACRI.

VD kommenterar

Året 2017 blev ett väldigt bra år för Acrinova. Vi har varit aktiva på förvärvssidan och utökat vårt fastighetsbestånd. Rörelsedelarna utvecklade sig väldigt bra och värdeförändringarna på våra fastigheter var också tillfredställande. Tillsammans gjorde det att vi har ett förvaltningsresultat på 18,2 mkr och ett resultat före skatt på 58,2 mkr. Acrinovas balansräkning är också väldigt stark. Soliditeten är 50,2 % och eget kapital per aktie uppgår till 50,94 kr.

För ytterligare information kontakta

VD Ulf Wallén
0708 30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018.

Se PDF - Acrinova Bokslutskommuniké 2017 Se PDF - Pressmeddelande Bokslutskommuniké 2017