Acrinova meddelar finansiella målsättningar för kommande år

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag de finansiella mål som styrelsen har fastslagit avseende bolagets expansion och utveckling under kommande år.

Bolaget befinner sig idag i substantiell tillväxt och har under den senaste tiden meddelat ett antal planerade fastighetsförvärv som enligt styrelsen kommer bidra med ytterligare tillväxt. Bolaget har dessutom nyligen meddelat sin avsikt att under andra halvan av 2019 genomföra ett listbyte till Nasdaq First North Premier. Med anledning av pågående expansion och utveckling har styrelsen fastslagit ett antal finansiella målsättningar för kommande år. Acrinova har idag en solid affärsmodell samt en god finansiell ställning, inbegripet löpande intäkter, och ser idag inget kapitalbehov i närtid relaterat till verksamheten och målsättningarna nedan. Styrelsen kommer precis som tidigare löpande utvärdera verksamhetens finansiella status.

Målsättningar

VD Ulf Wallén kommenterar:
”Acrinova befinner sig idag i tillväxt och vår ambition är att under kommande år kraftigt expandera vår verksamhet. Vi vill nu ge marknaden en ökad insikt och förståelse för vår verksamhet och hur vi ser på bolagets väg framåt och därför väljer vi att publicera våra målsättningar för kommande år. Några målsättningar jag särskilt vill lyfta fram är att vi avser att öka fastighetsvärdet i bolaget från dagens drygt 575 MSEK till över 1,5 miljard SEK, samt att vi också framöver avser att öka vårt eget kapital per aktie med cirka 10 procent per år. Jag ser mycket ljust på Acrinovas framtid och hoppas att så många som möjligt vill följa vår resa framåt!”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019

Se PDF - Pressrelease Finansiella mål