Beslut om tilldelning i riktad nyemission med stöd av stämmobeslut

På extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) den 24 juni 2019 beslutades om en riktad nyemission om högst 3 500 000 kronor. Genom denna nyemission ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 50 000,00 kronor genom utgivande av 150 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 1/3 krona till en teckningskurs om 23 1/3 krona per aktie. Styrelsen i Acrinova har idag beslutat om tilldelning av dessa 150 000 aktier till Malmöhus Invest AB i enlighet med beslutet om riktade nyemission som fattats av den extra bolagsstämman samt Malmöhus Invest AB genomförda aktieteckning.

Acrinova har ingått aktieöverlåtelseavtal med Malmöhus Invest AB avseende samtliga aktier i Tommarps Fastighets Aktiebolag samt 50 % av aktierna i bolaget Fastighets AB Trävaran 12. Köpeskillingen för förvärvet av objekten utgörs dels av kontanter och dels av aktier i Acrinova. Med anledning av köpeskillingens struktur har förevarande riktade nyemission genomförts och Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd med 12 % i en prioriterad ort som passar bra in i det nuvarande fastighetsbeståndet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Se PDF - Beslut om riktad nyemission