KLIMATSMART FASTIGHETSUTVECKLING

Det gröna är vår röda tråd

Hållbarhet genomsyrar Acrinova. I allt vårt arbete, och i alla våra fastigheter, är det gröna vår röda tråd. Man kan säga att hållbarhet är grunden för vår affärsverksamhet. Vi tar våra beslut med hänsyn till vad som är långsiktigt rätt både för oss och för kommande generationer. Självfallet är miljö en viktig del i vårt hållbarhetsarbete, men vi väger också in faktorer såsom affärsmässig och social hållbarhet. På så vis bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle.

Vår

Nollvision

Nollvision Acrinova

Nollvision ger klimatsmarta fastigheter

Med vår Nollvision tar vi hållbarhet ett steg längre. Nollvisionen visar på en ambition att göra mer än vad som krävs, att bygga hållbara fastigheter som kan skapa värde långt in i framtiden. Vad betyder då vår Nollvision?
Jo, att alla nya fastigheter som vi uppför inom ramen för vår projektverksamhet ska ha så lågt klimatavtryck som möjligt, helst noll. Fastigheterna uppförs enligt Miljöbyggnad Silver, som ger en standard långt över lagkraven.

Nollvisionen innebär att vi redan från start gör miljövänliga materialval. De senaste åren har vi byggt en rad klimatneutrala nollenergihus som är helt självförsörjande på energi. Med en energisnål konstruktion, i kombination med förnybar energiförsörjning från bland annat solceller och bergvärme, blir våra nya fastigheter oberoende av extern energiförsörjning och vi säkerställer en långsiktigt hållbar drift.

Hållbar omställning av fastighetsbeståndet

Fastigheter är vår kärnverksamhet, och det är genom dessa vi har
störst möjligheter att minska vårt klimatavtryck. I vårt befintliga fastighetsbestånd utvärderar vi löpande vilka förbättringsåtgärder vi kan vidta för att göra skillnad. Det kan handla om att renovera för att få
bättre energivärden, eller så kan det handla om att byta till förnybara energikällor.

Hur långt vi kan ta den hållbara omställningen beror på fastighetens konstruktion. Varje fastighet är unik i sin ålder och utförande och detta sätter ramarna för vad vi kan uppnå. Fastigheterna utvecklas enligt en plan där vi löpande arbetar med energieffektiviseringar för att minska klimatavtryck och förbättra driftnettot. Steg för steg utvecklar vi vårt fastighetsbestånd i en hållbar riktning.

Certifierade - för miljöns skull

Acrinova har ett ständigt pågående arbete kring att minska vår verksamhets miljöpåverkan och utveckla vår hållbarhet. För att säkerställa kvaliteten i vårt hållbarhetsarbete har vi anslutit oss till ISO 14001:2015, och uppfyller därmed kraven på ett godkänt miljöledningssystem. ISO 14001 har som syfte att hjälpa företag att på effektivast möjliga sätt minimera negativ miljöpåverkan, men också att säkerställa att lagar och förordningar följs.

Arbetet med att nå certifiering har varit omfattande då vi har fått gå igenom alla delar av vår verksamhet. Men även om certifieringsprocessen har varit krävande, och involverat många medarbetare, så är uppsidan att alla idag känner sig delaktiga i att utveckla Acrinova i en hållbar riktning. Och med certifieringen på plats har vi ett verktyg för att mäta våra framsteg.

Vi bidrar till ett hållbart samhälle

Acrinova brinner för att skapa hållbara värden i fastigheter. Att utveckla dem så att både vi och våra hyresgäster kan fortsätta att driva våra verksamheter och skapa arbetstillfällen. Och allt hänger ju samman, vi behöver även en välfungerande region med utbyggd infrastruktur och plats för människor att leva. Därför vill vi vara med och forma de samhällen där vi är verksamma. Detta gör vi i samverkan med kommuner, näringsliv andra fastighetsägare.

Öresundsregionen är Acrinovas hemmamarknad. Eftersom det är här vi verkar är regionens utveckling viktig för oss. I det dagliga bidrar vi till samhället genom vår kärnverksamhet, som både ger hem åt företag och människor, men även skapar arbetstillfällen. Utöver detta har vi ett antal engagemang inom stadsutveckling och föreningsliv som aktivt bidrar till en levande, stark och hållbar region.

Vår egen solenergi

Förnybar energiproduktion är en viktig del för att minska klimatavtrycket. Med solceller på våra fastigheter bidrar vi aktivt till den gröna omställningen. Klicka här för att se aktuell energiproduktion från våra egna solceller.