VÅR AFFÄRSIDÉ

Vi skapar värden i fastigheter

Acrinova ska äga, förvalta, utveckla och bygga fastigheter med hög utvecklingspotential för att skapa långsiktigt hållbara värden. Genom att ta ett aktivt helhetsansvar, vara långsiktiga och med gedigen kompetens bidrar vi till utvecklingen av de orter där vi är verksamma.

Vår vision​

Acrinova ska utvecklas till den främsta värdebyggaren inom utvalda delar av fastighetsmarknaden i södra Sverige och den attraktiva tillväxtmarknaden Öresundsregionen. Med kompetens och lokal närvaro, med strategisk inriktning på fastigheter med hög potential och med en grön profil och inriktning på hållbarhet ska Acrinova vara den självklara valet för hyresgäster, partners och investerare.

Öresundsregionen är vår hemmamarknad​

Acrinova är verksamt på den svenska sidan av den dynamiska Öresundsregionen. Med över 4 miljoner invånare är området Nordens mest tätbefolkade region och även den största arbetsmarknaden. Här genereras mer än 25 procent av Sveriges och Danmarks gemensamma BNP.

I denna gränsöverskridande region finns också ett flertal universitet och högskolor vilket ger företag tillgång till kvalificerad arbetskraft. Acrinova bedömer att denna tillväxtregion ger utmärkta förutsättningar för långsiktigt hållbara fastighetsinvesteringar. Det är här vi ska vara verksamma och fånga upp affärsmöjligheter och lönsamma.

Tillväxt och värdeskapande​

Acrinovas fastighetsbestånd består av ca 40 fastigheter i södra Sverige med tyngdpunkt i kommersiella fastigheter såsom kontor, logistik/produktion samt extern handel och service. Fastigheter med stabila kassaflöden och litet investeringsbehov utgör basen i Acrinovas fastighetsbestånd. Vi förvaltar och utvecklar de egna fastigheterna och genomför löpande värdehöjande åtgärder, allt från mindre anpassningar till mer genomgripande utvecklingsprojekt.

Förvärv och transaktioner

Acrinovas fastighetsportfölj optimeras kontinuerligt för att ge bolaget största möjliga värdeavkastning. Vår starka marknadskännedom, nätverk och bolagsstruktur med korta beslutsvägar bidrar till att vi har möjlighet att agera snabbt när rätt tillfälle uppstår.

Fastighetsutveckling i projekt​

Vi arbetar med alla typer av fastighetsutveckling. Från äldre fastigheter till nyproduktion med hög miljö- och hållbarhetsprofil enligt vår Nollvision. 
Ambitionen är att vara en självklar partner inom stads- och fastighetsutveckling på våra utvalda delmarknader. 

Etablering ​

Vår hemmamarknad är den dynamiska Öresundsregionen och vi har etablering på en rad orter i södra Sverige.