Acrinova publicerar halvårsrapport för perioden januari – juni 2019

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed halvårsrapport avseende perioden januari till juni 2019. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.acrinova.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Ulf Wallén kommenterar
”Det har varit ett kvartal med en mycket hög aktivitetsnivå i Acrinova, där vi har kunnat meddela flera goda nyheter till marknaden. Vi har genomfört ett antal omfattande fastighetsförvärv i Trelleborg och Staffanstorp som medför en väsentlig förstärkning av vår redan i dagsläget fina fastighetsportfölj. Detta i kombination med vårt kontinuerligt hårda och målmedvetna arbete i våra fastighets,- förvaltnings- och serviceverksamheten gör att vårt rörelseresultat för första halvåret är 33,2 MSEK, vilket är 3 MSEK bättre än motsvarande period 2018. Resultat efter skatt var 18,3 MSEK för första halvåret mot 13,1 MSEK för motsvarande period förra året. Den goda och gedigna tillväxten i Acrinova gör att jag känner mig trygg i både våra målsättningar och på Acrinovas framtid i stort.”

Sammanfattning av andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30)

Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för motsvarande period under föregående år inom parantes.

 • Nettoomsättningen uppgick till 23 764 (22 809).
 • Rörelseresultatet uppgick till 18 348 (15 775).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 5 583 (4 769).
 • Periodens resultat uppgick till 11 448 (7 045).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 2,39 kr (1,51).

Sammanfattning av första halvåret (2019-01-01 – 2019-06-30)

Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för motsvarande period under föregående år inom parantes.

 • Nettoomsättningen uppgick till 45 066 (44 400).
 • Rörelseresultatet uppgick till 33 226 (30 294).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 129 (8 992).
 • Periodens resultat uppgick till 18 305 (13 071).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 3,83 kr (2,81).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 59,68 kr (52,75).
 • Soliditeten uppgick till 46,5 % (47,8)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,9 ggr (4,3)
 • Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 15 112 tkr (27 641).


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.


Acrinova AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2019

Sammanfattning perioden januari – mars 2019.

 • Nettoomsättningen uppgick till 21 302 (21 591).

 • Rörelseresultatet uppgick till 14 878 (14 519).

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 546 (4 223).

 • Periodens resultat uppgick till 6 857 (6 026).

 • Periodens resultat per aktie uppgick till 1,47 kr (1,29).

 • Eget kapital per aktie uppgick till 57,81 kr (52,42).

 • Soliditeten uppgick till 48,9 % (50,6)

 • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,35 ggr (4,48)

 • Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 19 940 tkr (7 230).

VD kommenterar
För perioden visar vi ett rörelseresultat på 14,9 mkr (14,5). En ökning med 0,4 mkr. Ökningen ligger inom förvaltningsdelen. Vi har ett förvaltningsresultat på 3,5 mkr (4,2). Dvs en minskning med 0,7 mkr. Detta beror dels på att vi har högre räntekostnader (-0,3 mkr), och att personalkostnaderna ökat (-0,4) pga att vi förstärkt organisationen på bl a förvaltningssidan.

Den orealiserade värdeökningen i våra fastigheter var 5,2 mkr (2,9). Vi arbetar fortsatt målmedvetet med utveckling och värdehöjande åtgärder på våra fastigheter vilket återspeglas i värderingarna.

Resultat efter skatt slutade på 6,9 mkr mot 6,0 mkr för motsvarande period under föregående år.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling.

Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2019.


Årsredovisning 2018

Årsredovisning och revisionsberättelse i bifogad fil.


Acrinova AB (publ): Bokslutskommuniké 2018

Sammanfattning perioden januari – december 2018.

 • Nettoomsättningen uppgick till 87 643 tkr (83 837).
 • Rörelseresultatet uppgick till 61 991 tkr (59 095).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 17 247 tkr (18 073).
 • Periodens resultat uppgick till 33 527 tkr (45 736).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 7,17 kr (10,06).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 56,34 kr (50,94).
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 20 679 tkr (18 242).

Sammanfattning perioden oktober - december 2018.

 • Nettoomsättningen uppgick till 22 569 tkr (20 076).
 • Rörelseresultatet uppgick till 16 033 tkr (15 107).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 544 tkr (4 328).
 • Periodens resultat uppgick till 11 016 tkr (10 742).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 2,36 kr (2,33).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 56,34 kr (50,94).
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 20 679 tkr (18 242).

Utdelning
Acrinova AB’s styrelse föreslår en vinstutdelning om 2,10 kr per aktie, att fördelas vid två utbetalningstillfällen.

Årsstämma
Bolagets årsstämma kommer att hållas i Malmö den 26 april.

Årsredovisning
Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig tre veckor innan årsstämman, dvs. den 5 april.

Granskning
Revisionen av årsbokslutet är genomförd och klar. Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kalendarium
Årsredovisning - 2018     5 april
Årsstämma          26 april
Kvartalsrapport Q1 - 2019  14 maj
Kvartalsrapport Q2 - 2019  26 juli
Kvartalsrapport Q3 - 2019  15 november


VD kommenterar
För 2018 visar vi ett rörelseresultat på 62,0 mkr (59,1). En ökning med 2,9 mkr. Ökningen ligger inom den egna fastighetsverksamheten. Vår förvaltnings- och servicedel har i stort sett samma rörelseresultat som föregående år. Vi har ett förvaltningsresultat på 17,2 mkr (18,1). Dvs en minskning med 0,9 mkr. Detta beror dels på att vi har högre räntekostnader (0,4 mkr) eftersom vi förvärvat fler fastigheter, där pluseffekten kommer i rörelseresultatet. Dels har vi tagit engångskostnader om ca 1 mkr för personal och konsulter som inte längre arbetar i koncernen.
Den orealiserade värdeökningen i våra fastigheter var 20,9 mkr (45,5). Realiserade värdeförändringar på de sålda fastigheterna uppgick till 2,6 mkr (0). Detta visar att vi arbetat målmedvetet med utveckling och värdehöjande åtgärder på våra fastigheter. Resultat efter skatt slutade på 33,5 mkr mot 45,7 mkr förra året.

För ytterligare information kontakta
VD Ulf Wallén
0708 30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019.


Acrinova AB (publ) : Delårsrapport januari-september 2018


Sammanfattning perioden januari – september 2018.

 • Nettoomsättningen uppgick till 65 074 tkr (63 761).

 • Rörelseresultatet uppgick till 45 958 tkr (43 988).

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 14 703 tkr (13 745).

 • Periodens resultat uppgick till 22 511 tkr (34 994).

 • Periodens resultat per aktie uppgick till 4,84 kr (7,74).

 • Eget kapital per aktie uppgick till 54,77 kr (49,21).

 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 35 423 tkr (48 016).


Sammanfattning perioden juli - september 2018.

 • Nettoomsättningen uppgick till 20 674 tkr (21 079).

 • Rörelseresultatet uppgick till 15 664 tkr (14 295).

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 5 711 tkr (5 294).

 • Periodens resultat uppgick till 9 440 tkr (28 954).

 • Periodens resultat per aktie uppgick till 2,02 kr (6,33).

 • Eget kapital per aktie uppgick till 54,77 kr (49,21).

 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 35 423 tkr (48 016).VD kommenterar

De första nio månaderna 2018 visar på en fortsatt god utveckling för koncernen, och rörelseresultatet ökade med cirka 2 mkr. Vi har ett förvaltningsresultat på 14,7 mkr för årets första nio månader. Motsvarande period i fjol var förvaltningsresultatet 13,7 mkr. Värdeökningen i våra fastigheter var 8,3 mkr (35,9). Realiserade värdeförändringar på de sålda fastigheterna uppgick till 2,8 mkr (0). Detta visar att vi arbetat målmedvetet med utveckling och värdehöjande åtgärder på våra fastigheter. Resultat efter skatt slutade på 22,5 mkr mot 35,0 mkr förra året.

För ytterligare information kontakta

VD Ulf Wallén
0708 30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018.


Acrinova AB (publ) : Delårsrapport januari-juni 2018


Sammanfattning perioden januari - juni 2018.

• Nettoomsättningen uppgick till 44 400 tkr (42 682).

• Rörelseresultatet uppgick till 30 294 tkr (29 693).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 8 992 tkr (8 451).

• Periodens resultat uppgick till 13 071 tkr (6 040).

• Periodens resultat per aktie uppgick till 2,81 kr (1,34).

• Eget kapital per aktie uppgick till 52,75 kr (42,76).

• Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 27 641 tkr (17 722).


Sammanfattning perioden april - juni 2018.

• Nettoomsättningen uppgick till 22 809 tkr (23 834).

• Rörelseresultatet uppgick till 15 775 tkr (17 299).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 4 769 tkr (4 232).

• Periodens resultat uppgick till 7 045 tkr (4 221).

• Periodens resultat per aktie uppgick till 1,51 kr (0,93).

• Eget kapital per aktie uppgick till 52,75 kr (42,76).

• Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 27 641 tkr (17 722).


VD kommenterar

De första sex månaderna 2018 visar på en fortsatt god utveckling för koncernen, och förvaltningsresultatet är något bättre än förra året. Vi har ett förvaltningsresultat på 9,0 mkr för årets första sex månader. Motsvarande period i fjol var förvaltningsresultatet 8,5 mkr. Värdeökningen i våra fastigheter var 5,8 mkr (2,5). Detta visar att vi arbetat målmedvetet med utveckling och uthyrning av våra fastigheter. Resultat efter skatt slutade på 13,1 mkr mot 6,0 mkr förra året.

För mer information kontakta
Ulf Wallén, 0708-30 79 90
VD, Acrinova AB (publ)
ulf.wallen@acrinova.se

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2018.


Acrinova AB (publ) : Delårsrapport januari-mars 2018

Sammanfattning perioden januari - mars 2018.

 • Nettoomsättningen uppgick till 21 591 tkr (18 848).

 • Rörelseresultatet uppgick till 14 519 tkr (12 394).

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 223 tkr (4 219).

 • Periodens resultat uppgick till 6 026 tkr (1 819).

 • Periodens resultat per aktie uppgick till 1,29 kr (0,41).

 • Eget kapital per aktie uppgick till 52,42 kr (42,42).

 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 7 230 tkr (7 716).

VD kommenterar

De första tre månaderna 2018 visar på en fortsatt god utveckling för koncernen. Trots en ovanligt kall vinter är resultatet i linje med förra årets.

Vi har ett förvaltningsresultat på 4,2 mkr för årets första tre månader. Motsvarande period i fjol var förvaltningsresultatet också 4,2 mkr. Värdeökningen i våra fastigheter var 2,9 mkr (2,2). Detta visar att vi arbetat målmedvetet med utveckling och uthyrning av våra fastigheter. Resultat efter skatt slutade på 6,0 mkr mot 1,8 mkr förra året.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90
VD, Acrinova AB (publ)
ulf.wallen@acrinova.se

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018.


Årsredovisning 2017

Årsredovisning och revisionsberättelse i bifogad fil.


Acrinova: Bokslutskommuniké 2017

Sammanfattning perioden 1 januari – 31 december 2017.

 • Nettoomsättningen uppgick till 83 837 tkr (31 552).

 • Rörelseresultatet uppgick till 59 095 tkr (21 586).

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 18 073 tkr (4 049).

 • Periodens resultat uppgick till 45 736 tkr (18 548).

 • Periodens resultat per aktie uppgick till 10,06 kr (6,51).

 • Eget kapital per aktie uppgick till 50,94 kr (41,13).

 • Soliditeten uppgick till 50,2% (47,5).

 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 18 242 tkr (20 018).

Sammanfattning perioden 1 oktober – 31 december 2017.

 • Nettoomsättningen uppgick till 20 076 tkr (15 773).

 • Rörelseresultatet uppgick till 15 107 tkr (10 104).

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 328 tkr (1 478).

 • Periodens resultat uppgick till 10 742 tkr (-11 177).

 • Periodens resultat per aktie uppgick till 2,33 kr (-2,60).

 • Eget kapital per aktie uppgick till 50,94 kr (41,13).

 • Soliditeten uppgick till 50,2% (47,5).

 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 18 242 tkr (20 018).

Utdelning

Acrinova AB’s styrelse föreslår en vinstutdelning om 1,60 kr per aktie.

Granskning

Revisionen av årsbokslutet är genomförd och klar. Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kalendarium

Årsredovisning 2017 13 april

Årsstämma 27 april

Kvartalsrapport Q1 15 maj

Kvartalsrapport Q2 27 juli

Kvartalsrapport Q3 16 november

Aktien

Antalet utestående aktier 4 630 942 st.

Aktiekapitalet är 4 630 942 kr. Kvotvärde 1 kr per aktie.

Aktien listades den 2 mars 2015 på AktieTorget (www.aktietorget.se) med beteckningen ACRI.

VD kommenterar

Året 2017 blev ett väldigt bra år för Acrinova. Vi har varit aktiva på förvärvssidan och utökat vårt fastighetsbestånd. Rörelsedelarna utvecklade sig väldigt bra och värdeförändringarna på våra fastigheter var också tillfredställande. Tillsammans gjorde det att vi har ett förvaltningsresultat på 18,2 mkr och ett resultat före skatt på 58,2 mkr. Acrinovas balansräkning är också väldigt stark. Soliditeten är 50,2 % och eget kapital per aktie uppgår till 50,94 kr.

För ytterligare information kontakta

VD Ulf Wallén
0708 30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018.


Delårsrapport januari-september 2017

Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2017.

Sammanfattning perioden januari - sep 2017.

 • Nettoomsättningen uppgick till 63 761 tkr (15 779).
 • Rörelseresultatet uppgick till 43 988 tkr (11 482).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 745 tkr (2 572).
 • Periodens resultat uppgick till 34 994 tkr (29 726).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 7,74 kr (11,03).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 49,21 kr (42,32).
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 48 016 tkr (12 094).

VD kommenterar

De första nio månaderna halvåret 2017 visar på en fortsatt god utveckling för koncernen och helt i linje med de planer som ingår i den långsiktiga strategin. Vi har ett förvaltningsresultat på 13,7 mkr för årets första nio månader. Motsvarande period i fjol var förvaltningsresultatet 2,6 mkr. Värdeökningen i våra fastigheter var 35,9 mkr. Detta visar att vi arbetat målmedvetet med utveckling och uthyrning av våra fastigheter. Resultat efter skatt slutade på 35,0 mkr mot 29,7 mkr förra året. I och med förvärvet av VVS-huset Malmö AB så är vi nu väldigt väl rustade för att vara ett förvaltningsbolag som kan erbjudande heltäckande tjänster. Allt ifrån ekonomi och fastighetsskötsel till avancerade tjänster inom ventilation, värme och sanitet.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90

VD, Acrinova AB (publ)


Delårsrapport jan-juni 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första sex månaderna 2017.

Sammanfattning perioden januari – juni 2017.

 • Nettoomsättningen uppgick till 42 682 tkr (4 524).
 • Rörelseresultatet uppgick till 29 693 tkr (3 346).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 8 451 tkr (836).
 • Periodens resultat uppgick till 6 040 tkr (2 325).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 1,34 kr (0,89).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 42,76 kr (37,37).
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 17 722 tkr (17 432).

VD kommenterar

Det första halvåret 2017 visar på en utveckling för koncernen helt i linje med de planer som ingår i den långsiktiga strategin.

Vi har ett förvaltningsresultat på 8,5 mkr för årets första sex månader. Motsvarande period i fjol var förvaltningsresultatet 0,8 mkr. Tyvärr var kursnedgången på vårt innehav av noterade värdepapper -4,2 mkr. Detta liksom värdeökningen i våra egna fastigheter om 2,5 mkr är dock icke realiserade värdeförändringar och påverkar ej vår likviditet. Resultat efter skatt slutade på 6,0 mkr mot 2,3 mkr förra året.

I och med förvärvet av VVS-huset Malmö AB så är vi nu väldigt väl rustade för att vara ett förvaltningsbolag som kan erbjudande heltäckande tjänster. Allt ifrån ekonomi och fastighetsskötsel till avancerade tjänster inom ventilation, värme och sanitet.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90

VD, Acrinova AB (publ)


Acrinova: Delårsrapport januari-mars 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första tre månaderna 2017.

Sammanfattning perioden januari – mars 2017.

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 848 tkr (282).

 • Rörelseresultatet uppgick till 12 394 tkr (282).

 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 219 tkr (-110).

 • Periodens resultat uppgick till 1 819 tkr (386).

 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,41 kr (0,23).

 • Eget kapital per aktie uppgick till 42,42 kr (43,59).

 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid perioden utgång till 7 716 tkr (32 820).

VD kommenterar

Det första kvartalet 2017 följer den plan vi lagt för utvecklingen av bolaget. Vi har ett förvaltningsresultat på 4,2 mkr för årets första tre månader. Motsvarande period i fjol var resultatet -0,1 mkr. Tyvärr var kursnedgången på vårt innehav av noterade värdepapper -4,7 mkr. Detta liksom värdeökningen i våra egna fastigheter om 2,1 mkr är dock icke realiserade värdeförändringar och påverkar ej vår likviditet. Resultat efter skatt slutade på 1,8 mkr mot 0,4 mkr förra året. I och med denna rapport lanserar vi också vår nya logotyp och grafiska profil. Alla våra dotterbolag som inte redan har det kommer att få ett namn där Acrinova ingår. Allt detta gör vi för att stärka vår identitet som ett fristående noterat bolag.


För mer information kontakta
Ulf Wallén, 0708-30 79 90
VD, Acrinova AB (publ)


Acrinova: Årsredovisning 2016

Årsredovisning och revisionsberättelse i bilagd fil.


Acrinova: Kommuniké från årsstämman

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 1,50 kr per aktie att uppdelas på två utbetalningstillfällen om vardera 0,75 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen föreslås vara 3 maj 2017 och avstämningsdag för andra utbetalningen 27 oktober 2017.

- Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret 2016.

- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att fastställa arvodet till styrelseordförande till två basbelopp och till styrelseledamöter till ett basbelopp. Arvode enligt godkänd faktura till revisor.

- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra st.

- Stämman beslutade att utse Mats Nilstoft och Ylwa Karlgren till ledamöter samt omval av Claes Olsson som styrelseordförande och Johan Widström som ledamot. Rickard Julin, Grant Thornton omvaldes till bolagets revisor.

- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 2.500.000 aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av eller innebär utgivande av maximalt 2.500.000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

- Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett görs i Dagens Industri.

Ängelholm 2017-04-28


För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79
VD, Acrinova AB (publ)


Acrinova: Bokslutskommuniké 2016

Sammanfattning perioden 1 januari – 31 december 2016.

 • Nettoomsättningen uppgick till 31 552 tkr (5 260). Rörelseresultatet uppgick till 21 586 tkr (5 260).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 049 tkr (2 305).
 • Periodens resultat uppgick till 18 548 tkr (25 820).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 6,51 kr (24,08).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 41,13 kr (34,43).
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 20 018 tkr (39 433).

Sammanfattning perioden 1 oktober – 31 december 2016.

 • Nettoomsättningen uppgick till 15 773 tkr (5 169).
 • Rörelseresultatet uppgick till 10 104 tkr (5 169).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 478 tkr (3 462).
 • Periodens resultat uppgick till -11 177 tkr (231).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till -2,60 kr (0,19).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 41,13 kr (34,40)
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 20 018 tkr (39 433)

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr (1,25) per aktie.

Revisorns granskning

Bokslutskommunikén har granskats av bolagets revisorer

Kalendarium

Årsredovisning 7 april
Årsstämma 28 april
Kvartalsrapport Q1 12 maj
Kvartalsrapport Q2 28 juli
Kvartalsrapport Q3 17 november

Aktien

Antalet utestående aktier 4 460 088 st.
Aktiekapitalet är 4 460 088 kr. Kvotvärde 1 kr per aktie.
Aktien listades den 2 mars 2015 på AktieTorget (www.aktietorget.se) med beteckningen ACRI.

VD kommenterar

Som ny VD för Acrinova är det glädjande att få presentera denna bokslutskommuniké. Bolaget följer sin tillväxtstrategi. Sedan jag började den 1 juni har vi redan hunnit förvärva och tillträda sju nya fastigheter. Koncernen har nu en bra intjäningsförmåga och genererar positiva kassaflöden. Detta är viktigt för att ha en bra grund att stå på när vi skall utveckla bolagets olika verksamhetsområden. Eftersom de nyförvärvade fastigheterna och det nya verksamhetsområdet fastighetsförvaltning förvärvades 1 juni, är de bara med i delårsrapporten med sju månaders resultat.
Vi har nu gått över till att redovisa enligt IFRS. Detta innebär bland annat att vi fångar upp orealiserade värdeförändringar i resultatet. För 2016 innebar detta en positiv värdeförändring på våra fastigheter om 6,1 mkr, och på vårt innehav av aktier i Brinova en värdeökning på 3,9 mkr. Vi har dessutom realiserade vinster på 7,0 mkr på sålda aktier i Brinova.

För ytterligare information kontakta
VD Ulf Wallén
0708 30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.


Acrinova: Halvårsrapport 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed halvårsrapport för första halvåret 2016.

Sammanfattning perioden april – juni 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 242 tkr (90).
 • Rörelseresultatet uppgick till 490 tkr (-600).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 397 tkr (25 694).
 • Periodens resultat uppgick till 1 299 tkr (25 694).
 • Kvartalets resultat per aktie uppgick till 0,33 kr (20,79).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 36,98 kr (46,80)
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid perioden utgång till 17 433 tkr (57)

Sammanfattning perioden januari – juni 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 524 tkr (90).
 • Rörelseresultatet uppgick till 422 tkr (-690).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 234 tkr (25 694).
 • Periodens resultat uppgick till 1 136 tkr (25 694).
 • Halvårets resultat per aktie uppgick till 0,29 kr (20,79).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 36,98 kr (46,80).
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid perioden utgång till 17 433 tkr (57).

VD kommenterar

Som ny VD för Acrinova är det glädjande att få presentera denna halvårsrapport. Bolaget följer sin tillväxtstrategi. Sedan jag började den 1 juni har vi redan hunnit förvärva och tillträda två nya fastigheter. Koncernen har nu en bra intjäningsförmåga och genererar positiva kassaflöden. Detta är viktigt för att ha en bra grund att stå på när vi skall utveckla bolagets olika verksamhetsområden. De nyförvärvade fastigheterna och det nya verksamhetsområdet fastighetsförvaltning är bara med i halvårsrapporten med en månads resultat. Därför kommer andra halvåret att ge ett betydligt bättre rörelseresultat.

VD Ulf Wallén


Acrinova: Niomånadersrapport 2016

Styrelsen och verkställande direktören för Acrinova AB (publ) avger härmed delårsrapport för de första nio månaderna 2016.

Sammanfattning perioden juli – september 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 255 tkr (1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 622 tkr (-360).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 583 tkr (-360).
 • Periodens resultat uppgick till 3 281 tkr (-360).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,81 kr (-0,29).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 36,14 kr (46,39)
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid perioden utgång till 12 094 tkr (57 496)

Sammanfattning perioden januari – september 2016

 • Sammanfattning perioden januari – september 2016.
 • Nettoomsättningen uppgick till 15 779 tkr (91).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 044 tkr (-960).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 4 817 tkr (25 334).
 • Periodens resultat uppgick till 4 417 tkr (25 334).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 1,64 kr (23,62).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 36,14 kr (46,39).
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid perioden utgång till 12 094 tkr (57 496).

VD kommenterar

Som ny VD för Acrinova är det glädjande att få presentera denna niomånadersrapport. Bolaget följer sin tillväxtstrategi. Sedan jag började den 1 juni har vi redan hunnit förvärva och tillträda två nya fastigheter. Koncernen har nu en bra intjäningsförmåga och genererar positiva kassaflöden. Detta är viktigt för att ha en bra grund att stå på när vi skall utveckla bolagets olika verksamhetsområden.

Eftersom de nyförvärvade fastigheterna och det nya verksamhetsområdet fastighetsförvaltning förvärvades 1 juni, är de bara med i delårsrapporten med fyra månaders resultat. För att marknadsanpassa vår rapportering, kommer vi att redovisa enligt IFRS från och med Q4 2016.

VD Ulf Wallén
0708 30 79 90