Beslut om tilldelning i riktad nyemission med stöd av stämmobeslut

På extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) den 24 juni 2019 beslutades om en riktad nyemission om högst 3 500 000 kronor. Genom denna nyemission ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 50 000,00 kronor genom utgivande av 150 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 1/3 krona till en teckningskurs om 23 1/3 krona per aktie. Styrelsen i Acrinova har idag beslutat om tilldelning av dessa 150 000 aktier till Malmöhus Invest AB i enlighet med beslutet om riktade nyemission som fattats av den extra bolagsstämman samt Malmöhus Invest AB genomförda aktieteckning.

Acrinova har ingått aktieöverlåtelseavtal med Malmöhus Invest AB avseende samtliga aktier i Tommarps Fastighets Aktiebolag samt 50 % av aktierna i bolaget Fastighets AB Trävaran 12. Köpeskillingen för förvärvet av objekten utgörs dels av kontanter och dels av aktier i Acrinova. Med anledning av köpeskillingens struktur har förevarande riktade nyemission genomförts och Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd med 12 % i en prioriterad ort som passar bra in i det nuvarande fastighetsbeståndet.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.


Avstämningsdag för aktieuppdelning (split) i Acrinova fastställd till 3 juli 2019

Extra bolagsstämman i Acrinova AB (publ) den 24 juni 2019 beslutade om en aktieuppdelning (split) av de befintliga utestående 4 891 228 aktierna i förhållande 3:1, till 14 673 684 aktier med ett nytt kvotvärde om 1/3 krona. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdagen för uppdelningen av aktierna.

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för uppdelningen ska vara onsdagen den 3 juli 2019, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före uppdelningen är måndagen den 1 juli 2019. Första dag för handel med uppdelade aktier är tisdagen den 2 juli 2019. Uppdelningen sker automatiskt och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

I samband med aktieuppdelningen kommer aktien i Acrinova att få en ny ISIN-kod. Den nya ISIN-koden är SE0012827822.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)


Idag, den 24 juni 2019, hölls extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Föregående lydelse

Nu beslutad lydelse

§ 1 Firma

Bolagets firma är Acrinova AB (publ)

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Acrinova AB (publ)

§ 5 Antalet aktier

Bolaget ska ha lägst 4.000.000 aktier och högst 16.000.000 aktier.

§ 5 Antalet aktier

Bolaget ska ha lägst 12.000.000 aktier och högst 48.000.000 aktier.

Beslut om uppdelning av aktier
Stämmande beslutade om aktieuppdelning av befintliga utestående aktier i förhållande 3:1. Vidare bemyndigade stämman styrelsen att fastställa avstämningsdag för aktieuppdelningen.

Beslut om att fastställa rutiner och instruktioner för valberedning
Stämman beslutade om att fastställa följande rutiner och instruktioner för valberedningen.

Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB vid utgången av det andra kvartalet respektive år. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. Styrelsens ordförande ska i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid vilken inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen.


Följande krav ska tillämpas för ledamöterna i valberedningen:

 • Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.
 • Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
 • Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning.
 • Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.
 • Styrelsen ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
 • Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.


Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Om en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska presentera förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

 1. förslag till ordförande vid årsstämman;
 2. förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer;
 3. förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott (om utskott förekommer);
 4. förslag till arvode till revisorer;
 5. förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer; samt
 6. förslag till rutiner och instruktion för valberedning.

  Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet och ska vid behov adjungera vid valberedningens sammanträden. Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från Bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

  Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2019/2022
  Stämman beslutade om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget enligt följande.

  Emission av teckningsoptioner 2019/2022
  Emissionen vilken omfattar högst 250 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

 7. Antal emitterade teckningsoptioner
  Bolaget ska utge högst 250 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 250 000 nya aktier i Bolaget.
 8. Teckningsrätt
  Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer (nedan gemensamt benämnda ”ledande befattningshavare och anställda”) samt Bolaget, och med den fördelning som anges nedan:

 1. Verkställande direktören ska erbjudas högst 20 000 teckningsoptioner,
 2. Övriga ledande befattningshavare i bolaget ska erbjudas högst 10 000 teckningsoptioner per person,
 3. Övriga anställda i bolaget ska erbjudas högst 5 000 teckningsoptioner per person.

Tecknaren ska inneha rätt att teckna ett mindre antal teckningsoptioner. Teckning och förvärv av teckningsoptioner kan även ske genom egna helägda bolag. Teckningsoptioner som ovanstående personer inte väljer att teckna ska Bolaget beredas möjlighet att teckna vederlagsfritt och reserveras för att kunna erbjudas framtida nyanställda i bolaget, i enlighet med ovan angivna principer om tilldelning samt i enlighet med villkoren i punkt 6 nedan. Utrymme för tilldelning till Bolaget regleras av utnyttjad teckning av ledande befattningshavare och anställda. Bolaget tilldelas därav i sista hand.

 1. Emissionskurs
  Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 21 juni 2019 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 150 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 10 juni 2019 till och med 21 juni 2019, dock ej under aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen kommer att avrundas till närmast helt öre. Beräkningen ska utföras av en oberoende värderingsexpert. Enligt en preliminär beräkning med Black & Scholes uppskattas värdet till cirka 1,35 SEK per teckningsoption.

 1. Tid för teckning
  Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden från den 1 juli 2019 till och med den 22 juli 2019 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
 2. Tilldelningsbeslut och betalning
  Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare omkring den 29 juli 2019. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske kontant senast den 12 augusti 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
 3. Teckningsoptioner riktade till Bolaget

  Teckningsoptionerna ska tecknas vederlagsfritt av Bolaget. De aktuella teckningsoptionerna ska reserveras för framtida tilldelning till nyanställda i Bolaget samt nytillträdda medlemmar i ledningsgruppen. Beslut om tilldelning till föregående kategorier ska ske en gång per år dock senast den 31 augusti 2021. Optionspremien för de aktuella teckningsoptionerna ska beräknas med Black & Scholes modellen i samband med nytilldelning.

 4. Ökning av aktiekapitalet
  Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 83 333,333334 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

  Villkor teckningsoptioner

 1. Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner
  Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 24 oktober 2022 till och med den 14 november 2022, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
 2. Utdelning
  Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
 3. Omräkningsvillkor m.m.
  Tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av särskild bilaga.

  Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
  Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till anställda och nyckelpersoner samt framtida anställda i bolaget i Bolaget varmed befintlig personal kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet bibehålls under de kommande åren stimuleras. Det förväntas vidare även att attrahera framtida anställda till bolaget vilka är intresserade av att bidra och ta del av denna värdeutveckling. Styrelsen anser det följaktligen vara till fördel för bolaget och aktieägarna att de anställda på detta sätt erbjuds teckningsoptioner i bolaget.

  Utspädningseffekt

  1. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 250 000 aktier och aktiekapitalet öka med 83 333,333334 kronor;

  2. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets aktiekapital efter styrelsens förslag till extra bolagsstämman den 24 juni om en delning av aktier om 3:1, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 1,68 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner m.m. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

  3. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. Överteckning i emissionen kan inte förekomma.

  Övriga utestående teckningsoptioner

  Bolaget har inga utestående teckningsoptioner.

  Bedömda kostnader

  Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några kostnader inte kommer att uppstå för bolaget förutom begränsade administrativa kostnader.

  Särskilt bemyndigande

  Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut hos Bolagsverket samt Euroclear Sweden AB.

  Beslut om godkännande av bolagsförvärv från Malmöhus Invest AB

  Vissa transaktioner mellan närstående ska enligt god sed på aktiemarknaden underställas bolagsstämman för beslut. Styrelsen i Acrinova AB (publ), org. nr. 556984-0910 (”Acrinova”) har föreslagit att extra bolagsstämman i Acrinova den 24 juni 2019 ska fatta beslut om godkännande av ett förvärv av samtliga aktier i Tommarps Fastighets Aktiebolag, org. nr. 556786-3625 samt 50 % av aktierna i bolaget Fastighets AB Trävaran 12, org. nr. 559065-7853 (”Förvärvsobjekten”). Förvärvsobjekten utgör samtliga s.k. enfastighetsbolag innebärande att den huvudsakliga tillgången i respektive bolag utgörs av en fastighet. Motpart vid förvärvet av Förvärvsobjekten är Malmöhus Invest AB, org. nr. 556881-8099, (”Malmöhus”). Då Malmöhus även utgör största ägare i Acrinova lämnar Styrelsen härmed ett fullständigt förslag till beslut samt en redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndend uttalande AMN 2012:05.

  Bakgrund

  Acrinova är en fastighetskoncern vars aktier är upptagna för handel på Spotlight Stock Market. Acrinovas verksamhet bygger på att äga, förvalta och utveckla fastigheter med fokus på södra Sverige. Acrinova förvaltar idag ett större bestånd av egna och andras fastigheter i Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Acrinova erbjuder såväl tekniska som ekonomiska och administrativa förvaltningstjänster med utgångspunkt i närheten till kunderna. Genom denna närförvaltning utgår Acrinova alltid från ett lokalt perspektiv och bygger sin verksamhet på kunskap om fastigheterna genom egen personal. Malmöhus är ett investmentbolag beläget i Malmö och Ängelholm, vars huvudsakliga investeringsfokus är inom fastighetssektorn i södra Sverige. Förutom investmentverksamhet erbjuder Malmöhus bland annat även tjänster inom ekonomisk analys, värdering av bolag och fastigheter. Acrinova planerar att under tiden för kallelseperioden till den extra bolagsstämman den 24 juni 2019 att, förutsatt bolagsstämmans godkännande erhålls, ingå avtal med Malmöhus om förvärv av Förvärvsobjekten. Genom det tilltänkta förvärvet kommer Acrinova att utöka sitt fastighetsbestånd med 12 %.

  Närståendetransaktionen

  Acrinova ägs till 23,14 % av Malmöhus. Malmöhus ägs vidare till 33 % av Mats Nilstoft, genom bolaget Xanan AB. Mats Nilstoft är styrelseordförande i Acrinova. Genom Malmöhus ställning som storägare i Acrinova och Mats Nilstofts roll som storägare i Malmöhus samt styrelseordförande i Acrinova bedöms Malmöhus utgöra ett till Acrinova s.k. närståendebolag.

  God sed på aktiemarknaden föreskriver att transaktioner mellan närstående ska underställas bolagsstämmans godkännande om transaktionen inte är av oväsentlig betydelse för det noterade bolaget. Beaktat förvärvets storlek och Malmöhus ägande i Acrinova samt Mats Nilstofts jävsförhållande i form av indirekt ägande i både Acrinova och Malmöhus, samt styrelseengagemang i Acrinova ska beslutet om förvärv av Förvärvsobjekten fattas av bolagsstämman i Acrinova. Förvärvet villkoras därför av att bolagstämman godkänner förvärvet.

  Föreslagen transaktion

  I enlighet med vad som har beskrivits under bakgrunden ovan planerar Acrinova att ingå avtal om att förvärva Förvärvsobjekten från Malmöhus vilket förutsätter bolagsstämman godkännande.

  Som beskrivits inledningsvis ovan är Förvärvsobjekten så kallade enfastighetsbolag innebärande att den huvudsakliga tillgången i respektive bolag utgörs av en fastighet. Med anledning av detta har Parterna för transaktionen inhämtat oberoende värdering, utförda av Civ. Ing. Olle Winroth, Forum Fastighetsekonomi AB, av de underliggande tillgångarna (fastigheterna) i Förvärvsobjekten utvisande följande värden:

  - Trävaran 3 (Tommarp Fastighet AB) 12 000 000 kr

  - Trävaran 12 (Fastighets AB trävaran 12) 51 000 000 kr

  Baserat på ovan värden har parterna kommit fram till ett överenskommet värde på fastigheterna från vilket priset på aktierna har bestämts (som skillnaden mellan det överenskomna värdet på fastigheterna och det bokförda värdet med tillägg för befintligt eget kapital). I enlighet med detta har priset för aktierna i Förvärvsobjekten fastställts till totalt 8 119 350, med följande fördelning:

  - Tommarp Fastighet AB: 4 214 852

  - Fastighets AB trävaran 12: 3 904 498

  Priset enligt ovan baseras på ett överenskommet värde som grundar sig i dels de inhämtade externa värderingarna dels avtalsförhandlingar parterna emellan.

  I samband med förvärvet ska vidare koncerninterna lån (totalt 1 151 500 kr) mellan Malmöhus och Förvärvsobjekten lösas.

  Parterna har vidare överenskommit att ytterligare värderingar av fastigheterna i Förvärvsobjekten ska inhämtas på uppdrag av Acrinova för att säkerställa skäligheten i den överenskomna köpeskillingen. Skulle dessa värderingar utvisa en större diskrepans mot ovan beskrivna tidigare inhämtade värderingar är Parterna överens om att en diskussion ska föras om att justera den ovan beskrivna köpeskillingen. Parterna är vidare överens om att eventuella justeringar av köpeskillingen enbart kan innebära en reducerad köpeskilling. Dessa respektive värderingar av Förvärvsobjekten samt då också fastställandet av den slutliga köpeskillingen och träffandet av avtalet kommer att ske under tiden för kallelsen till den extra bolagsstämman.

  Köpeskillingen enligt ovan är tänkt att betalas dels kontant (4 619 350 kr) dels genom nyemission av högst 150 000 aktier (med ett avtalat värde om totalt 3 500 000 kr) i Acrinova till Malmöhus. Det avtalade aktiepriset är således 23 1/3 kr och är baserat på att beslut fattats på extra bolagsstämma om aktiedelning i förhållande 3:1 (avtalat pris före detta beslut är således 70 kr per aktie). Med anledning av det senare förutsätter affären utöver godkännande av förvärvet även att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission till Malmöhus.

  Styrelsen bedömer att villkoren för den förhandlade transaktionen, inklusive köpeskillingen, är marknadsmässiga.

  Övergången av Förvärvsobjekten från Malmöhus till Acrinova är planerat till i slutet på juni 2019 (i samband med den extra bolagsstämman den 24 juni 2019). Förvärvet är villkorat av bolagsstämmans godkännande och övergången av Förvärvsobjekten till Acrinova kommer ske efter en godkänd slutbesiktning samt förutsatt att bolagsstämman godkänner förvärvet av Förvärvsobjekten samt fattar beslut om utgivande av aktier enligt vad som beskrivits ovan till Malmöhus.

  Transaktionen medför att Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd med 12 % i en prioriterad ort som passar bra in i det nuvarande fastighetsbeståndet och det finns stor potential i uthyrningen av fastigheterna.

  Mot bakgrund av Mats Nilstofts ägande i Malmöhus och indirekta ägande Acrinova har Mats Nilstoft varken varit delaktig i beredningen av förvärvet eller deltagit i styrelsens beslut avseende förvärvet.

  Beslut om riktad emission
  Stämman beslutade om en riktad nyemission om högst 3 500 000 kronor. Genom nyemissionen ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 50 000,00 kronor genom utgivande av 150 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 1/3 krona till en teckningskurs om 23 1/3 kronor per aktie.

  För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt.

  1. att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 50 000, 00 kronor genom nyemission av högst 150 000 aktier. Emissionskursen är fastställd till 23 1/3 kronor per aktie. Vid full anslutning uppgår det totala emissionsbeloppet till högst 3 500 000,00 kronor;

  2. att rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Malmöhus Invest AB, org. nr. 556881-8099;

  3. att av det totala emissionsbeloppet ska de tecknade aktiernas sammanlagda kvotvärde tillföras aktiekapitalet och resterande belopp tillföras överkursfonden;

  4. att de nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket;

  5. att de nya aktierna ska tecknas senast den 28 juni 2019;

  6. att de nya aktierna ska betalas kontant med 23 1/3 kronor per aktie senast den 28 juni 2019;

  7. att teckning av de nyemitterade aktierna ska ske med bindande verkan på särskild teckningslista;

  8. att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt flytta likviddagen; samt

  9. att styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

  Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:
  Acrinova AB (”Bolaget”) planerar att ingå aktieöverlåtelseavtal med Malmöhus Invest AB, org. nr. 556881-8099 (”Malmöhus”) avseende samtliga aktier i Tommarps Fastighets Aktiebolag, org. nr. 556786-3625 samt 50 % av aktierna i bolaget Fastighets AB Trävaran 12, org. nr. 559065-7853 (”Förvärvsobjekten”). Köpeskillingen för förvärvet av Förvärvsobjekten kommer att utgöras dels av kontanter dels av aktier i Bolaget. Med anledning av köpeskillingens struktur avser styrelsen i Bolaget att genomföra förevarande nyemission.

  Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att möjliggöra för styrelsen i Bolaget fullgöra ingångna aktieöverlåtelseavtal, vilket medför att Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd med 12 % i en prioriterad ort som passar bra in i det nuvarande fastighetsbeståndet.

  Både förvärvet i sig samt vidare ett ökat delägarskap för Malmöhus som strategiska samarbetspartner bedöms av styrelsen vara till gagn för Bolaget och dess aktieägare.

  Styrelsen anser följaktligen sammantaget att nyemissionen bidrar till att skapa värde för Bolagets aktieägare.

  Teckningskursen har fastställts på grundval av avtal mellan Bolaget och Malmöhus och motsvarar en kurs som väsentligt överstiger aktiens genomsnittskurs på marknaden. Mot bakgrund av Mats Nilstofts ägande i Malmöhus och indirekta ägande Acrinova har Mats Nilstoft varken varit delaktig i beredningen av förvärvet eller deltagit i styrelsens beslut avseende förvärvet.

  Malmö i juni 2019

  Acrinova AB (publ)

  STYRELSEN

  För ytterligare information, vänligen kontakta:
  Ulf Wallén, VD,
  0708-30 79 90
  ulf.wallen@acrinova.se
  www.acrinova.se

  Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.


Acrinova meddelar förändring av planerat förvärv av fastigheter i Trelleborg

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget förändrar sin förvärvsplan som kommunicerades den 22 maj 2019. I styrelsens tidigare förslag till beslut om förvärv ingick tre fastigheter; Trävaran 3, Lavetten 38 samt Trävaran 12. Med anledning av att säljaren av Lavetten 38 dragit tillbaka sitt erbjudande om försäljning meddelar styrelsen nytt förslag till beslut, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma, om förvärv av de två fastigheterna Trävaran 3 och 50 procent av Trävaran 12. För mer information om besluten, inklusive motivering för avsteg från aktieägarnas företrädesrätt, hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämma.

Mer om de aktuella fastigheterna och det beslutade förvärvet
De aktuella fastigheterna är Trävaran 3 och Trävaran 12, vilka är kommersiella fastigheter belägna i Trelleborgs kommun. Trävaran 3 huserar idag Trelleborgsfilialen av byggvarukejdan Byggmax och har ett marknadsvärde om 12 MSEK. Den andra fastigheten (Trävaran 12), som Acrinova kommer förvärva till 50 %, utgörs av en sportanläggning med gym och padelbanor. Denna fastighet har ett marknadsvärde om 51 MSEK. Samtliga värderingar ovan är oberoende och är utförda av Civ. Ing. Olle Winroth på Forum Fastighetsekonomi AB. Den totala köpeskillingen för de två förvärven är fastställd till totalt 8 119 350 SEK, vilken är planerad att betalas dels kontant (4 619 350 SEK) och dels genom en riktad nyemission av högst 150 000 aktier (med ett avtalat värde om totalt 3 500 000 SEK, beräknat efter den aktieuppdelning som är föreslagen att beslutas om på kommande extra bolagsstämma) i Acrinova till Malmöhus Invest AB. Priset enligt ovan baseras på ett överenskommet värde som grundar sig i dels de inhämtade externa värderingarna och dels avtalsförhandlingar parterna emellan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2019.


Acrinova meddelar finansiella målsättningar för kommande år

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag de finansiella mål som styrelsen har fastslagit avseende bolagets expansion och utveckling under kommande år.

Bolaget befinner sig idag i substantiell tillväxt och har under den senaste tiden meddelat ett antal planerade fastighetsförvärv som enligt styrelsen kommer bidra med ytterligare tillväxt. Bolaget har dessutom nyligen meddelat sin avsikt att under andra halvan av 2019 genomföra ett listbyte till Nasdaq First North Premier. Med anledning av pågående expansion och utveckling har styrelsen fastslagit ett antal finansiella målsättningar för kommande år. Acrinova har idag en solid affärsmodell samt en god finansiell ställning, inbegripet löpande intäkter, och ser idag inget kapitalbehov i närtid relaterat till verksamheten och målsättningarna nedan. Styrelsen kommer precis som tidigare löpande utvärdera verksamhetens finansiella status.

Målsättningar

 • Acrinova har idag ett fastighetsvärde om cirka 575 MSEK. Målsättningen avseende fastighetsvärde är att det vid utgången av 2019 ska uppgå till cirka 600 MSEK, för att därefter öka till cirka 1,5 miljarder SEK vid utgången av 2021.
 • Bolaget har idag ett eget kapital per aktie om 58 SEK. Målsättningen är att detta nyckeltal årligen ska öka med cirka 10 %.
 • Bolaget har idag en avkastning på det egna kapitalet om cirka 10,4 %, och styrelsens målsättning är att bibehålla detta nyckeltal på cirka 10 % årligen.
 • Acrinova har idag en soliditet om cirka 49 % och styrelsens målsättning är att bibehålla en kontinuerlig soliditet på över 30 %.
 • Acrinova har idag en räntetäckningsgrad om 3,4 gånger och styrelsens målsättning är att bibehålla en kontinuerlig räntetäckningsgrad om 2 gånger.
 • Acrinova har idag en LTV (Loan to Value, det vill säga ett låns värde jämfört med marknadsvärdet på en viss tillgång) om cirka 52 % och styrelsens målsättning är att detta nyckeltal skall ligga på en nivå om max 60 %.

VD Ulf Wallén kommenterar:
”Acrinova befinner sig idag i tillväxt och vår ambition är att under kommande år kraftigt expandera vår verksamhet. Vi vill nu ge marknaden en ökad insikt och förståelse för vår verksamhet och hur vi ser på bolagets väg framåt och därför väljer vi att publicera våra målsättningar för kommande år. Några målsättningar jag särskilt vill lyfta fram är att vi avser att öka fastighetsvärdet i bolaget från dagens drygt 575 MSEK till över 1,5 miljard SEK, samt att vi också framöver avser att öka vårt eget kapital per aktie med cirka 10 procent per år. Jag ser mycket ljust på Acrinovas framtid och hoppas att så många som möjligt vill följa vår resa framåt!”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019


Flaggning i Acrinova AB

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att Falvir AB, som ett resultat av en flytt av aktier från en kapitalförsäkring hos Nordnet Pensionsförsäkring till en direktregistrerad depå, har ökat sitt synliga innehav i bolaget från cirka 1,3 % till cirka 6,1 %.

Falvir AB har tidigare ägt 62 147 aktier (motsvarande cirka 1,3 %) i Acrinova genom en direktregistrerad depå, samt 236 400 aktier i Acrinova (motsvarande cirka 4,8%) genom en kapitalförsäkring hos Nordnet Pensionsförsäkringar. Med anledning av att Falvir AB nu beslutat att direktregistrera hela sitt innehav i Acrinova medför detta att Falvirs synliga innehav i Acrinova överstigit 5 % och nu uppgår till cirka 6,1 %. Notera att denna flaggning därmed ej föranleds av en förändring i Falvir AB:s samlade innehav i Acrinova.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.


Kallelse till extra bolagsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägarna i Acrinova AB (publ), 556984-0910, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 24 juni 2019 kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, Krusegränd 42 B, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 17 juni 2019, och
 • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 18 juni 2019 skriftligen till Acrinova AB (publ), Krusegränd 42 b, 212 25 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 0709 22 60 35 eller per e-post info@acrinova.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 17 juni 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.acrinova.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 4 676 942 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 8. Beslut om uppdelning av aktier.
 9. Beslut om att fastställa rutiner och instruktioner för valberedning.
 10. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2019/2022.
 11. Beslut om godkännande av bolagsförvärv från Malmöhus Invest AB.
 12. Beslut om riktad emission.
 13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 Firma Bolagets firma är Acrinova AB (publ) § 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är Acrinova AB (publ)
§ 5 Antalet aktier Bolaget ska ha lägst 4.000.000 aktier och högst 16.000.000 aktier. § 5 Antalet aktier Bolaget ska ha lägst 12.000.000 aktier och högst 48.000.000 aktier.

Ändringen av bolagsordningen enligt ovan förutsätter att bolagsstämman beslutar om uppdelning av aktier enligt punkt 8.
Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se särskild bilaga.

Beslut om uppdelning av aktier (punkt 8)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om aktieuppdelning av befintliga utestående aktier i förhållande 3:1. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen förslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för aktieuppdelningen.

Beslut om att fastställa rutiner och instruktioner för valberedning (punkt 9)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att fastställa följande rutiner och instruktioner för valberedningen.

Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB vid utgången av det andra kvartalet respektive år. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. Styrelsens ordförande ska i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt sätt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid vilken inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen.

Följande krav ska tillämpas för ledamöterna i valberedningen:

 • Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.
 • Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.
 • Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning.
 • Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter.
 • Styrelsen ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
 • Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordföranden i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Om en eller flera av de aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska presentera förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

a) förslag till ordförande vid årsstämman;

b) förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer;

c) förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott (om utskott förekommer);

d) förslag till arvode till revisorer;

e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer; samt

f) förslag till rutiner och instruktion för valberedning.

Bolagets styrelseordförande är sammankallande till första mötet och ska vid behov adjungera vid valberedningens sammanträden.

Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode från Bolaget. Eventuella omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska erläggas av Bolaget under förutsättning att dessa godkänts av styrelsens ordförande.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner 2019/2022 (punkt 10)
Förutsatt att bolagsstämman godkänt styrelsens förslag om beslut om aktieuppdelning (se punkt 8) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget enligt följande.

Emission av teckningsoptioner 2019/2022
Emissionen vilken omfattar högst 250 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Antal emitterade teckningsoptioner Bolaget ska utge högst 250 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 250 000 nya aktier i Bolaget.

2. Teckningsrätt Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer (nedan gemensamt benämnda ”ledande befattningshavare och anställda”) samt Bolaget, och med den fördelning som anges nedan:

I. Verkställande direktören ska erbjudas högst 20 000 teckningsoptioner,
II. Övriga ledande befattningshavare i bolaget ska erbjudas högst 10 000 teckningsoptioner per person,
III. Övriga anställda i bolaget ska erbjudas högst 5 000 teckningsoptioner per person.

Tecknaren ska inneha rätt att teckna ett mindre antal teckningsoptioner. Teckning och förvärv av teckningsoptioner kan även ske genom egna helägda bolag.

Teckningsoptioner som ovanstående personer inte väljer att teckna ska Bolaget beredas möjlighet att teckna vederlagsfritt och reserveras för att kunna erbjudas framtida nyanställda i bolaget, i enlighet med ovan angivna principer om tilldelning samt i enlighet med villkoren i punkt 6 nedan. Utrymme för tilldelning till Bolaget regleras av utnyttjad teckning av ledande befattningshavare och anställda. Bolaget tilldelas därav i sista hand.

3. Emissionskurs
Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 21 juni 2019 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 150 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 10 juni 2019 till och med 21 juni 2019, dock ej under aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen kommer att avrundas till närmast helt öre. Beräkningen ska utföras av en oberoende värderingsexpert.

Enligt en preliminär beräkning med Black & Scholes uppskattas värdet till cirka 1,35 SEK per teckningsoption.

4. Tid för teckning
Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden från den 1 juli 2019 till och med den 22 juli 2019 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

5. Tilldelningsbeslut och betalning
Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare omkring den 29 juli 2019. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske kontant senast den 12 augusti 2019. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.

6. Teckningsoptioner riktade till Bolaget
Teckningsoptionerna ska tecknas vederlagsfritt av Bolaget. De aktuella teckningsoptionerna ska reserveras för framtida tilldelning till nyanställda i Bolaget samt nytillträdda medlemmar i ledningsgruppen. Beslut om tilldelning till föregående kategorier ska ske en gång per år dock senast den 31 augusti 2021. Optionspremien för de aktuella teckningsoptionerna ska beräknas med Black & Scholes modellen i samband med nytilldelning.

7. Ökning av aktiekapitalet Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 83 333,333334 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

Villkor teckningsoptioner
1. Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner
Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 24 oktober 2022 till och med den 14 november 2022, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.

2. Utdelning
Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den bolagsstämma som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.

3. Omräkningsvillkor m.m.
Tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av särskild bilaga.


Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till anställda och nyckelpersoner samt framtida anställda i bolaget i Bolaget varmed befintlig personal kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet bibehålls under de kommande åren stimuleras. Det förväntas vidare även att attrahera framtida anställda till bolaget vilka är intresserade av att bidra och ta del av denna värdeutveckling. Styrelsen anser det följaktligen vara till fördel för bolaget och aktieägarna att de anställda på detta sätt erbjuds teckningsoptioner i bolaget.

Utspädningseffekt
1. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 250 000 aktier och aktiekapitalet öka med 83 333,333334 kronor;

2. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets aktiekapital efter styrelsens förslag till extra bolagsstämman den 24 juni om en delning av aktier om 3:1, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 1,68 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner m.m. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

3. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. Överteckning i emissionen kan inte förekomma.

Övriga utestående teckningsoptioner
Bolaget har inga utestående teckningsoptioner.

Bedömda kostnader
Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde görs bedömningen att några kostnader inte kommer att uppstå för bolaget förutom begränsade administrativa kostnader.

Särskilt bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut hos Bolagsverket samt Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav
Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förutsättning för beslutet
Beslutet förutsätter att den extra bolagsstämman godkänt styrelsens förslag om aktieuppdelning av utestående aktier i förhållande 3:1.

Beslut om godkännande av bolagsförvärv från Malmöhus Invest AB (punkt 11)
Vissa transaktioner mellan närstående ska enligt god sed på aktiemarknaden underställas bolagsstämman för beslut. Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta om godkännande av ett förvärv av samtliga aktier i två stycken bolag; Tommarps Fastighets Aktiebolag, org. nr. 556786-3625 samt Fastighets AB Lavetten 38, org. nr. 559065-7911, samt 50 % av aktierna i bolaget Fastighets AB Trävaran 12, org. nr. 559065-7853 (”Förvärvsobjekten”). Förvärvsobjekten utgör samtliga s.k. enfastighetsbolag innebärande att den huvudsakliga tillgången i respektive bolag utgörs av en fastighet. Motpart vid förvärvet av Förvärvsobjekten är Malmöhus Invest AB, org. nr. 556881-8099, (”Malmöhus”). Då Malmöhus även utgör största ägare i Acrinova lämnar Styrelsen härmed ett fullständigt förslag till beslut samt en redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndend uttalande AMN 2012:05.

Bakgrund

Acrinova är en fastighetskoncern vars aktier är upptagna för handel på Spotlight Stock Market. Acrinovas verksamhet bygger på att äga, förvalta och utveckla fastigheter med fokus på södra Sverige. Acrinova förvaltar idag ett större bestånd av egna och andras fastigheter i Skåne, Blekinge, Småland och Halland. Acrinova erbjuder såväl tekniska som ekonomiska och administrativa förvaltningstjänster med utgångspunkt i närheten till kunderna. Genom denna närförvaltning utgår Acrinova alltid från ett lokalt perspektiv och bygger sin verksamhet på kunskap om fastigheterna genom egen personal.

Malmöhus är ett investmentbolag beläget i Malmö och Ängelholm, vars huvudsakliga investeringsfokus är inom fastighetssektorn i södra Sverige. Förutom investmentverksamhet erbjuder Malmöhus bland annat även tjänster inom ekonomisk analys, värdering av bolag och fastigheter.

Acrinova planerar att under tiden för kallelseperioden till den extra bolagsstämman den 24 juni 2019 att, förutsatt bolagsstämmans godkännande erhålls, ingå avtal med Malmöhus om förvärv av Förvärvsobjekten.

Genom det tilltänkta förvärvet kommer Acrinova att utöka sitt fastighetsbestånd med 13 %.

Närståendetransaktionen

Acrinova ägs till 23,14 % av Malmöhus. Malmöhus ägs vidare till 33 % av Mats Nilstoft, genom bolaget Xanan AB. Mats Nilstoft är styrelseordförande i Acrinova. Genom Malmöhus ställning som storägare i Acrinova och Mats Nilstofts roll som storägare i Malmöhus samt styrelseordförande i Acrinova bedöms Malmöhus utgöra ett till Acrinova s.k. närståendebolag.

God sed på aktiemarknaden föreskriver att transaktioner mellan närstående ska underställas bolagsstämmans godkännande om transaktionen inte är av oväsentlig betydelse för det noterade bolaget. Beaktat förvärvets storlek och Malmöhus ägande i Acrinova samt Mats Nilstofts jävsförhållande i form av indirekt ägande i både Acrinova och Malmöhus, samt styrelseengagemang i Acrinova ska beslutet om förvärv av Förvärvsobjekten fattas av bolagsstämman i Acrinova. Förvärvet villkoras därför av att bolagstämman godkänner förvärvet.

Föreslagen transaktion

I enlighet med vad som har beskrivits under bakgrunden ovan planerar Acrinova att ingå avtal om att förvärva Förvärvsobjekten från Malmöhus vilket förutsätter bolagsstämman godkännande.

Som beskrivits inledningsvis ovan är Förvärvsobjekten så kallade enfastighetsbolag innebärande att den huvudsakliga tillgången i respektive bolag utgörs av en fastighet. Med anledning av detta har Parterna för transaktionen inhämtat oberoende värdering, utförda av Civ. Ing. Olle Winroth, Forum Fastighetsekonomi AB, av de underliggande tillgångarna (fastigheterna) i Förvärvsobjekten utvisande följande värden:

- Trävaran 3 (Tommarp Fastighet AB) 12 000 000 kr

- Lavetten 38 (Fastighets AB Lavetten 38) 6 000 000 kr

- Trävaran 12 (Fastighets AB trävaran 12) 51 000 000 kr

Baserat på ovan värden har parterna kommit fram till ett överenskommet värde på fastigheterna från vilket priset på aktierna har bestämts (som skillnaden mellan det överenskomna värdet på fastigheterna och det bokförda värdet med tillägg för befintligt eget kapital). I enlighet med detta har priset för aktierna i Förvärvsobjekten fastställts till totalt 8 946 548, med följande fördelning:

- Tommarp Fastighet AB: 4 214 852

- Fastighets AB Lavetten 38: 827 198

- Fastighets AB trävaran 12: 3 904 498

Priset enligt ovan baseras på ett överenskommet värde som grundar sig i dels de inhämtade externa värderingarna dels avtalsförhandlingar parterna emellan.

I samband med förvärvet ska vidare koncerninterna lån (totalt 2 671 286 kr) mellan Malmöhus och Förvärvsobjekten lösas.

Parterna har vidare överenskommit att ytterligare värderingar av fastigheterna i Förvärvsobjekten ska inhämtas på uppdrag av Acrinova för att säkerställa skäligheten i den överenskomna köpeskillingen. Skulle dessa värderingar utvisa en större diskrepans mot ovan beskrivna tidigare inhämtade värderingar är Parterna överens om att en diskussion ska föras om att justera den ovan beskrivna köpeskillingen. Parterna är vidare överens om att eventuella justeringar av köpeskillingen enbart kan innebära en reducerad köpeskilling. Dessa respektive värderingar av Förvärvsobjekten samt då också fastställandet av den slutliga köpeskillingen och träffandet av avtalet kommer att ske under tiden för kallelsen till den extra bolagsstämman.

Köpeskillingen enligt ovan är tänkt att betalas dels kontant (5 446 548 kr) dels genom nyemission av högst 150 000 aktier (med ett avtalat värde om totalt 3 500 000 kr) i Acrinova till Malmöhus. Det avtalade aktiepriset är således 23 1/3 kr och är baserat på att beslut fattats på extra bolagsstämma om aktiedelning i förhållande 3:1 (avtalat pris före detta beslut är således 70 kr per aktie). Med anledning av det senare förutsätter affären utöver godkännande av förvärvet även att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission till Malmöhus.

Styrelsen bedömer att villkoren för den förhandlade transaktionen, inklusive köpeskillingen, är marknadsmässiga.

Övergången av Förvärvsobjekten från Malmöhus till Acrinova är planerat till i slutet på juni 2019 (i samband med den extra bolagsstämman den 24 juni 2019). Förvärvet är villkorat av bolagsstämmans godkännande och övergången av Förvärvsobjekten till Acrinova kommer ske efter en godkänd slutbesiktning samt förutsatt att bolagsstämman godkänner förvärvet av Förvärvsobjekten samt fattar beslut om utgivande av aktier enligt vad som beskrivits ovan till Malmöhus.

Transaktionen medför att Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd med 13 % i en prioriterad ort som passar bra in i det nuvarande fastighetsbeståndet och det finns stor potential i uthyrningen av fastigheterna.

Mot bakgrund av Mats Nilstofts ägande i Malmöhus och indirekta ägande Acrinova har Mats Nilstoft varken varit delaktig i beredningen av förvärvet eller deltagit i styrelsens beslut avseende förvärvet.

Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förvärvet av Förvärvsobjekten.

Övrigt
Acrinova har inför stämmans beslutat att inhämta ett värderingsutlåtande avseende marknadsvärdet av fastigheterna (vilka i praktiken utgör Förvärvsobjekten). Värderingsutlåtanden kommer att, tillsammans med värderingarna utförda av Civ. Ing. Olle Winroth, Forum Fastighetsekonomi AB, finnas tillgängliga på www.acrinova.se och hålls tillgängligt hos bolaget på Acrinovas huvudkontor, Krusegränd 42 B i Malmö senast två veckor innan bolagsstämman.

Majoritetskrav
För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna. Aktierna och rösterna som innehas av Malmöhus ska inte beaktas för förslaget under denna punkt.

Förutsättning för beslutet
Beslutet förutsätter att bolagsstämman godkänt styrelsens förslag om aktieuppdelning av utestående aktier i förhållande 3:1 samt godkänner styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission till Malmöhus.

Beslut om riktad emission (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission om högst 3 500 000 kronor. Genom nyemissionen ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 50 000,00 kronor genom utgivande av 150 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 1/3 krona till en teckningskurs om 23 1/3 kronor per aktie.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt.
1. att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 50 000, 00 kronor genom nyemission
av högst 150 000 aktier. Emissionskursen är fastställd till 23 1/3 kronor per aktie. Vid full anslutning uppgår det totala emissionsbeloppet till högst 3 500 000,00 kronor;

2. att rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Malmöhus Invest AB, org. nr. 556881-8099;

3. att av det totala emissionsbeloppet ska de tecknade aktiernas sammanlagda kvotvärde tillföras aktiekapitalet och resterande belopp tillföras överkursfonden;

4. att de nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket;

5. att de nya aktierna ska tecknas senast den 28 juni 2019;

6. att de nya aktierna ska betalas kontant med 23 1/3 kronor per aktie senast den 28 juni 2019;

7. att teckning av de nyemitterade aktierna ska ske med bindande verkan på särskild teckningslista;

8. att styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden samt flytta likviddagen; samt

9. att styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering av beslutet.

Styrelsens skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt samt värdering:

Acrinova AB (”Bolaget”) planerar att ingå aktieöverlåtelseavtal med Malmöhus Invest AB, org. nr. 556881-8099 (”Malmöhus”) avseende samtliga aktier i Tommarps Fastighets Aktiebolag, org. nr. 556786-3625 samt Fastighets AB Lavetten 38, org. nr. 559065-7911, samt 50 % av aktierna i bolaget Fastighets AB Trävaran 12, org. nr. 559065-7853 (”Förvärvsobjekten”). Köpeskillingen för förvärvet av Förvärvsobjekten kommer att utgöras dels av kontanter dels av aktier i Bolaget. Med anledning av köpeskillingens struktur avser styrelsen i Bolaget att genomföra förevarande nyemission.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att möjliggöra för styrelsen i Bolaget fullgöra ingångna aktieöverlåtelseavtal, vilket medför att Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd med 13 % i en prioriterad ort som passar bra in i det nuvarande fastighetsbeståndet. Både förvärvet i sig samt vidare ett ökat delägarskap för Malmöhus som strategiska samarbetspartner bedöms av styrelsen vara till gagn för Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen anser följaktligen sammantaget att nyemissionen bidrar till att skapa värde för Bolagets aktieägare.

Teckningskursen har fastställts på grundval av avtal mellan Bolaget och Malmöhus och motsvarar en kurs som väsentligt överstiger aktiens genomsnittskurs på marknaden.

Mot bakgrund av Mats Nilstofts ägande i Malmöhus och indirekta ägande Acrinova har Mats Nilstoft varken varit delaktig i beredningen av förvärvet eller deltagit i styrelsens beslut avseende förvärvet.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Aktierna och rösterna som innehas av Malmöhus ska inte beaktas för förslaget under denna punkt.

Förutsättning för beslutet

Beslutet förutsätter att bolagsstämman godkänt styrelsens förslag om ändrad bolagsordning, aktieuppdelning av utestående aktier i förhållande 3:1, samt godkännande av fastighetsförvärv.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före bolagsstämman och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt senast tre veckor före bolagsstämman, på bolagets kontor Krusegränd 42 b, i Malmö. samt på bolagets webbplats (www.acrinova.se) och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i maj 2019

Acrinova AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.


Acrinova beslutar om förvärv av fastigheter i Trelleborg

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att styrelsen fattat beslut, förutsatt godkännande från extra bolagsstämma, om förvärv av tre fastigheter. Förvärvsobjekten utgörs samtliga av så kallade enfastighetsbolag innebärande att den huvudsakliga tillgången i respektive bolag utgörs av en fastighet. De aktuella fastigheterna är Trävaran 3, Lavetten 38 samt Trävaran 12, samtliga kommersiella fastigheter belägna i Trelleborgs kommun. Acrinova kommer att förvärva samtliga aktier i två stycken bolag; Tommarps Fastighets Aktiebolag och Fastighets AB Lavetten 38, samt 50 % av aktierna i bolaget Fastighets AB Trävaran 12, av Malmöhus Invest AB. Genom det tilltänkta förvärvet kommer Acrinova att utöka sitt fastighetsbestånd med cirka 13 %. Kallelse till extra bolagsstämma är planerad att publiceras inom kort. På denna stämma föreslås, förutom ovan nämnda fastighetsförvärv, även beslut om bland annat ändring av bolagsordning, beslut om riktad emission, beslut om aktieuppdelning (3:1) och beslut om införande av ett incitamentsprogram. För mer information om besluten, inklusive motivering till avsteg från aktieägarnas företrädesrätt, hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämma.

Mer om de aktuella fastigheterna och det beslutade förvärvet
De aktuella fastigheterna är Trävaran 3, Lavetten 38 samt Trävaran 12, vilka samtliga är kommersiella fastigheter belägna i Trelleborgs kommun. Trävaran 3 huserar idag Trelleborgsfilialen av byggvarukejdan Byggmax och har ett marknadsvärde om 12 MSEK. Lavetten 38 är en i dagsläget tom lagerfastighet där Acrinovas styrelse ser en god utvecklingspotential. Denna fastighet har ett marknadsvärde om 6 MSEK. Den tredje fastigheten (Trävaran 12), som Acrinova kommer förvärva till 50 %, utgörs av en sportanläggning med gym och padelbanor. Denna fastighet har ett marknadsvärde om 51 MSEK. Samtliga värderingar ovan är oberoende och är utförda av Civ. Ing. Olle Winroth på Forum Fastighetsekonomi AB. Den totala köpeskillingen för de tre förvärven är fastställd till totalt 8 946 548 SEK, vilken är planerad att betalas dels kontant (5 446 548 SEK) dels genom en riktad nyemission av högst 150 000 aktier (med ett avtalat värde om totalt 3 500 000 SEK, beräknat efter den aktieuppdelning som är föreslagen att beslutas om på kommande extra bolagsstämma) i Acrinova till Malmöhus Invest AB. Priset enligt ovan baseras på ett överenskommet värde som grundar sig i dels de inhämtade externa värderingarna och dels avtalsförhandlingar parterna emellan.

VD Ulf Wallén kommenterar:
”Acrinova befinner sig idag i tillväxt och vår ambition är att under kommande år kraftigt expandera vår närvaro och vårt fastighetsbestånd i södra Sverige. Genom detta beslut av fastighetsförvärv kommer vi väsentligt utöka vårt bestånd i Trelleborgs kommun, dels med fastigheter i vilka det redan idag bedrivs omfattande kommersiella verksamheter i och dels med en fastighet som vi ser en mycket god framtida potential i.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019.


Acrinova beslutar att inleda process för listbyte till Nasdaq First North Premier

Styrelsen i Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) har beslutat om att inleda en process för att genomföra ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Premier. Acrinovas ambition är att bolagets aktier ska listas på Nasdaq First North Premier under andra halvan av 2019.

Ett listbyte till Nasdaq First North Premier bedöms av styrelsen fungera som ett led i bolagets långsiktiga expansionsplaner samt på längre sikt även förbereda bolaget för en övergång till Nasdaqs reglerade marknad. Härutöver bedöms ett listbyte öka marknadens kännedom om bolaget, underlätta och öka möjligheterna för större och institutionella investerare att bli aktieägare i Acrinova samt skapa utökade förutsättningar för att hitta nya och större samarbetspartners. Bolaget kommer att återkomma med mer detaljerad information längre fram i listbytesprocessen.

VD Ulf Wallén kommenterar:
”Vi har sedan 2015 varit noterade på Spotlight Stock Market och vår notering på denna marknadsplats har varit mycket betydelsefull för Acrinovas utveckling. Spotlight Stock Market besitter en hög servicenivå, en god kunskap och marknadsplatsen har stöttat oss sedan dagen våra aktier började handlas där. Vi har däremot nu, i takt med att Acrinova blivit allt större, fattat beslut att inleda nästa steg i bolagets utvecklingsprocess. En notering på Nasdaq First North Premier känns som rätt väg att gå, med tanke på den globala exponering och internationella synlighet Nasdaq kan erbjuda. Det här beslutet är ett spännande första steg i processen att stärka vårt varumärke och position i dialoger med media, potentiella förvärv samt investerare.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2019.


Acrinova tidigarelägger rapporter

Acrinova kommer att tidigarelägga de närmaste rapporterna med en dag.

De nya rapportdagarna är som följer:
Q1 13 maj
Q2 25 juli
Q3 14 november

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.


Kommuniké från årsstämman

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 2,10 kr per aktie att uppdelas på två utbetalningstillfällen om vardera 1,05 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen föreslås vara 30 april 2019 och avstämningsdag för andra utbetalningen 1 november 2019.
 • Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret 2018.
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att fastställa arvodet till styrelseordförande till tre basbelopp, till styrelseledamöter till två basbelopp och till styrelsesuppleanter till ett basbelopp. Arvode enligt godkänd faktura till revisor.
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra stycken ordinarie och en suppleant.
 • Stämman beslutade om omval av Johan Widström, Mats Nilstoft och Ylwa Karlgren till styrelseledamöter. Stämman beslutade om nyval av Joakim Stenberg till styrelseledamot och val av Claes Olsson till styrelsesuppleant. Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarige revisorn Rickard Julin omvaldes till bolagets revisor.
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 2.500.000 aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av eller innebär utgivande av maximalt 2.500.000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

För mer information kontakta
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se


Acrinova förvärvar fastigheter i Staffanstorp

Acrinova har idag ingått avtal om att förvärva fastigheterna Borggård 1:372, 1:385 och 1:549 i Staffanstorp. Fastigheterna har en uthyrbar yta på ca 13 600 kvm, och ytorna disponeras för lager/kontor/industri. Förvärvet kommer att ske genom en bolagsaffär. Köpeskillingen grundar sig på ett fastighetsvärde om 57,8 mkr. En del av köpeskillingen kommer att erläggas genom att Acrinova utger 214 286 aktier á 70 kr, dvs 15,0 mkr till säljaren. Resterande del av affären finansieras genom egna medel och banklån.

”Fastigheterna har ett väldigt bra läge i Staffanstorp och de har en mycket bra långsiktig potential" säger Acrinovas VD Ulf Wallén.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.


Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägare i Acrinova AB (publ) kallas till årsstämma den 26 april 2019 kl. 10.00.
Plats: Krusegränd 42 B i Malmö

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Framläggande och godkännande av dagordningen som framgår av kallelsen
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  1. fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,
  3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och VD
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och revisorer och revisorssuppleanter
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av revisorer och revisorssuppleanter
 11. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission
 12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
 13. Avslutande av årsstämman

Beslutsförslag

Punkt 7(b) Vinstdisposition
Utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas med 2,10 kr per aktie att uppdelas på två utbetalningstillfällen om vardera 1,05 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen föreslås vara 30 april 2019 och avstämningsdag för andra utbetalningen 1 november 2019.

Pkt 10 Val av styrelseledamöter
Förslag: Omval av Johan Widström, Mats Nilstoft och Ylwa Karlgren. Nyval av Joakim Stenberg. Val av Claes Olsson som suppleant.

Pkt 11 Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission
Förslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 2 500 000 aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av eller innebär utgivande av maximalt 2 500 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att kunna söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Rätt att delta på årsstämman och anmälan
Rätt att delta på årsstämman har aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 april 2019, dels senast kl. 12.00 den 18 april 2019 anmäler sin avsikt att delta till bolaget per post på adress Acrinova AB (publ), Krusegränd 42 b, 212 25 Malmö eller per e-mail på info@acrinova.se. Ange fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakt (original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 18 april 2019. Förvaltaren måste i god tid före den 18 april 2019 få besked om att ombesörja sådan s k rösträttsregistrering.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmaktsformulär och formulär för poströstning hålls tillgängliga på www.acrinova.se tre veckor före stämman.

Upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse och yttrande från styrelsen hålls tillgängliga på Krusegränd 42 B i Malmö från den 5 april 2019. Handlingarna finns samtidigt tillgängliga på www.acrinova.se. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö den 25 mars 2019

STYRELSEN


Acrinova har ingått avtal om markanvisning för bostäder i Trelleborgs kommun


Acrinova har ingått avtal om markanvisning för byggande av bostäder om sammanlagt cirka 2500 kvadratmeter BTA. Avtalet har träffats med Trelleborgs kommun i Skåne. Detaljplanearbetet för området pågår.

”Vi tror på en stark utveckling av Trelleborgs bostadsmarknad. Projektet beräknas igångsättas någon gång under början av 2020”, säger Acrinovas VD Ulf Wallén.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.


Acrinova har ingått avtal om markanvisning för bostäder i Staffanstorps kommun i Sydvästra Skåne

Acrinova har träffat avtal om markanvisning för uppförande av bostäder om sammanlagt ca 7.000 kvadratmeter BTA. Avtalet har träffats med Staffanstorps kommun i Sydvästra Skåne. Avtalet innebär att Acrinova senast inom två år skall teckna ett marköverlåtelseavtal med Staffanstorps kommun.

Produktionen av bostäder beräknas kunna komma igång under 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett förvaltningsbolag i fastighetsbranschen verksamt främst i Öresundsregionen. Genom vår samlade kompetens ska vi, åt våra kunder, optimera varje fastighets värdeutveckling. Acrinova har också ett eget fastighetsbestånd som ska utvecklas genom förädling och förvärv.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2019.


Acrinova förvärvar fastighet i Helsingborg

Acrinova förvärvade den 7 november fastigheten Kavalleristen 11 i Helsingborg. Fastigheten har en uthyrbar yta på ca 2.100 kvm, och ytorna disponeras för kontor. Förvärvet sker genom en bolagsaffär. Köpeskillingen grundar sig på ett fastighetsvärde om 20 mkr. Köpeskillingen finansieras genom egna medel och banklån.

Fastigheten har ett väldigt bra läge på Berga i Helsingborg och ger från start ett bra kassaflöde. Fastigheten är uthyrd till 80%, och det finns uthyrningspotential kvar som kommer att ge mervärde framöver”, säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90
VD, Acrinova AB (publ)

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2018.


Acrinova säljer två fastigheter i Malmö

Acrinova har idag sålt fastigheterna Stammen 15 och Bokbindaren 6 i Malmö. Fastigheterna säljes i bolagsform. Försäljningspriset motsvarar ett fastighetsvärde på 22,5 mkr totalt. Köpare är SIG Invest AB.

”Fastigheterna är färdigutvecklade, och vi tycker därför att det är rätt läge att lämna över dem till en ny ägare. Vi skapar oss på detta sätt mer resurser för att ta oss an nya fastigheter med utvecklingspotential.” säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

För mer information kontakta
Ulf Wallén, 0708-30 79 90
VD, Acrinova AB (publ)

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2018.


Acrinova förhandlar om uppförande av förskola i skånsk kommun.

2018-09-19

Acrinova förhandlar om att uppföra en förskola avsedd för 160 barn i en skånsk kommun.

I slutet av november beräknas den kommunala beslutsprocessen vara klar och ett bindande avtal vara på plats.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90

VD, Acrinova AB (publ)

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2018.


Kommuniké från årsstämman

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 1,60 kr per aktie att uppdelas på två utbetalningstillfällen om vardera 0,80 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen föreslås vara 2 maj 2018 och avstämningsdag för andra utbetalningen 1 november 2018.

 • Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret 2017.

 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att fastställa arvodet till styrelseordförande till två basbelopp och till styrelseledamöter till ett basbelopp. Arvode enligt godkänd faktura till revisor.

 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra st.

 • Stämman beslutade om omval av Claes Olsson, Johan Widström, Mats Nilstoft och Ylwa Karlgren till styrelseledamöter. Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarige revisorn Rickard Julin omvaldes till bolagets revisor.

 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 2.500.000 aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av eller innebär utgivande av maximalt 2.500.000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

 • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets styrelse skall ha sitt säte i Malmö.

Ängelholm 2018-04-27

För mer information kontakta
Ulf Wallén, 0708-30 79 90
VD, Acrinova AB (publ)


Acrinova publicerar kompletterande information om sina fastigheter

2018-04-23

Acrinova publicerar i dag kompletterande information om sina fastigheter. Publiceringen sker genom detta pressmeddelande (se bifogad PDF) och på bolagets hemsida. Informationen är sådan som framgent kommer att publiceras i delårsrapporter och på hemsidan.

För mer information kontakta

Ulf Wallén
VD, Acrinova AB (publ)
0708-30 79 90

ulf.wallen@acrinova.se