Acrinova förvärvar fastigheter i Staffanstorp

Acrinova har idag ingått avtal om att förvärva fastigheterna Borggård 1:372, 1:385 och 1:549 i Staffanstorp. Fastigheterna har en uthyrbar yta på ca 13 600 kvm, och ytorna disponeras för lager/kontor/industri. Förvärvet kommer att ske genom en bolagsaffär. Köpeskillingen grundar sig på ett fastighetsvärde om 57,8 mkr. En del av köpeskillingen kommer att erläggas genom att Acrinova utger 214 286 aktier á 70 kr, dvs 15,0 mkr till säljaren. Resterande del av affären finansieras genom egna medel och banklån.

”Fastigheterna har ett väldigt bra läge i Staffanstorp och de har en mycket bra långsiktig potential" säger Acrinovas VD Ulf Wallén.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.


Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägare i Acrinova AB (publ) kallas till årsstämma den 26 april 2019 kl. 10.00.
Plats: Krusegränd 42 B i Malmö

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Framläggande och godkännande av dagordningen som framgår av kallelsen
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  1. fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,
  3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och VD
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och revisorer och revisorssuppleanter
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och av revisorer och revisorssuppleanter
 11. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission
 12. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
 13. Avslutande av årsstämman

Beslutsförslag

Punkt 7(b) Vinstdisposition
Utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas med 2,10 kr per aktie att uppdelas på två utbetalningstillfällen om vardera 1,05 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen föreslås vara 30 april 2019 och avstämningsdag för andra utbetalningen 1 november 2019.

Pkt 10 Val av styrelseledamöter
Förslag: Omval av Johan Widström, Mats Nilstoft och Ylwa Karlgren. Nyval av Joakim Stenberg. Val av Claes Olsson som suppleant.

Pkt 11 Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission
Förslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 2 500 000 aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av eller innebär utgivande av maximalt 2 500 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att kunna söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Rätt att delta på årsstämman och anmälan
Rätt att delta på årsstämman har aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 april 2019, dels senast kl. 12.00 den 18 april 2019 anmäler sin avsikt att delta till bolaget per post på adress Acrinova AB (publ), Krusegränd 42 b, 212 25 Malmö eller per e-mail på info@acrinova.se. Ange fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakt (original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 18 april 2019. Förvaltaren måste i god tid före den 18 april 2019 få besked om att ombesörja sådan s k rösträttsregistrering.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmaktsformulär och formulär för poströstning hålls tillgängliga på www.acrinova.se tre veckor före stämman.

Upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse och yttrande från styrelsen hålls tillgängliga på Krusegränd 42 B i Malmö från den 5 april 2019. Handlingarna finns samtidigt tillgängliga på www.acrinova.se. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö den 25 mars 2019

STYRELSEN


Acrinova har ingått avtal om markanvisning för bostäder i Trelleborgs kommun


Acrinova har ingått avtal om markanvisning för byggande av bostäder om sammanlagt cirka 2500 kvadratmeter BTA. Avtalet har träffats med Trelleborgs kommun i Skåne. Detaljplanearbetet för området pågår.

”Vi tror på en stark utveckling av Trelleborgs bostadsmarknad. Projektet beräknas igångsättas någon gång under början av 2020”, säger Acrinovas VD Ulf Wallén.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.


Acrinova har ingått avtal om markanvisning för bostäder i Staffanstorps kommun i Sydvästra Skåne

Acrinova har träffat avtal om markanvisning för uppförande av bostäder om sammanlagt ca 7.000 kvadratmeter BTA. Avtalet har träffats med Staffanstorps kommun i Sydvästra Skåne. Avtalet innebär att Acrinova senast inom två år skall teckna ett marköverlåtelseavtal med Staffanstorps kommun.

Produktionen av bostäder beräknas kunna komma igång under 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD,
0708-30 79 90
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är ett förvaltningsbolag i fastighetsbranschen verksamt främst i Öresundsregionen. Genom vår samlade kompetens ska vi, åt våra kunder, optimera varje fastighets värdeutveckling. Acrinova har också ett eget fastighetsbestånd som ska utvecklas genom förädling och förvärv.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2019.


Acrinova förvärvar fastighet i Helsingborg

Acrinova förvärvade den 7 november fastigheten Kavalleristen 11 i Helsingborg. Fastigheten har en uthyrbar yta på ca 2.100 kvm, och ytorna disponeras för kontor. Förvärvet sker genom en bolagsaffär. Köpeskillingen grundar sig på ett fastighetsvärde om 20 mkr. Köpeskillingen finansieras genom egna medel och banklån.

Fastigheten har ett väldigt bra läge på Berga i Helsingborg och ger från start ett bra kassaflöde. Fastigheten är uthyrd till 80%, och det finns uthyrningspotential kvar som kommer att ge mervärde framöver”, säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90
VD, Acrinova AB (publ)

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2018.


Acrinova säljer två fastigheter i Malmö

Acrinova har idag sålt fastigheterna Stammen 15 och Bokbindaren 6 i Malmö. Fastigheterna säljes i bolagsform. Försäljningspriset motsvarar ett fastighetsvärde på 22,5 mkr totalt. Köpare är SIG Invest AB.

”Fastigheterna är färdigutvecklade, och vi tycker därför att det är rätt läge att lämna över dem till en ny ägare. Vi skapar oss på detta sätt mer resurser för att ta oss an nya fastigheter med utvecklingspotential.” säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

För mer information kontakta
Ulf Wallén, 0708-30 79 90
VD, Acrinova AB (publ)

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2018.


Acrinova förhandlar om uppförande av förskola i skånsk kommun.

2018-09-19

Acrinova förhandlar om att uppföra en förskola avsedd för 160 barn i en skånsk kommun.

I slutet av november beräknas den kommunala beslutsprocessen vara klar och ett bindande avtal vara på plats.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90

VD, Acrinova AB (publ)

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2018.


Kommuniké från årsstämman

Idag hölls årsstämma för Acrinova AB (publ). Nedan finner ni en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 1,60 kr per aktie att uppdelas på två utbetalningstillfällen om vardera 0,80 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen föreslås vara 2 maj 2018 och avstämningsdag för andra utbetalningen 1 november 2018.

 • Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret 2017.

 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att fastställa arvodet till styrelseordförande till två basbelopp och till styrelseledamöter till ett basbelopp. Arvode enligt godkänd faktura till revisor.

 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fyra st.

 • Stämman beslutade om omval av Claes Olsson, Johan Widström, Mats Nilstoft och Ylwa Karlgren till styrelseledamöter. Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarige revisorn Rickard Julin omvaldes till bolagets revisor.

 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 2.500.000 aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av eller innebär utgivande av maximalt 2.500.000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

 • Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets styrelse skall ha sitt säte i Malmö.

Ängelholm 2018-04-27

För mer information kontakta
Ulf Wallén, 0708-30 79 90
VD, Acrinova AB (publ)


Acrinova publicerar kompletterande information om sina fastigheter

2018-04-23

Acrinova publicerar i dag kompletterande information om sina fastigheter. Publiceringen sker genom detta pressmeddelande (se bifogad PDF) och på bolagets hemsida. Informationen är sådan som framgent kommer att publiceras i delårsrapporter och på hemsidan.

För mer information kontakta

Ulf Wallén
VD, Acrinova AB (publ)
0708-30 79 90

ulf.wallen@acrinova.se


Acrinova förvärvar resterande 49,9% av en fastighet i Hjärup

2018-04-10

Acrinova förvärvade i mars 2017 majoritetsandelen 50,1% av aktierna i bolaget Lundgrens Montage i Hjärup AB, innehållande fastigheten Staffanstorp Hjärup 4:6.

Idag förvärvar Acrinova AB resterande 49,9% av bolaget. Säljare är Midway Holding AB.

Köpeskillingen för aktierna uppgår till 5,5 mkr, vilket finansieras med egna medel.

”Fastigheten har ett väldigt bra läge i Hjärup för framtida bostadsutveckling. Som ägare till hela fastigheten kommer vi att ha full kontroll framöver, vilket är väldigt positivt för Acrinova” säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

För mer information kontakta
Ulf Wallén, 0708-30 79 90
VD, Acrinova AB (publ)

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2018.


Styrelsens förslag till beslut på Acrinova AB’s årsstämma den 27 april 2018

Som tidigare kommunicerats kommer Acrinova AB (publ) att hålla årsstämma den 27 april 2018 kl 09.00. Styrelsen för bolaget lämnar här sitt fullständiga förslag till beslut för punkterna 10, 11 och 12 i den föreslagna dagordningen.

Pkt 10 Val av styrelseledamöter.

Förslag: Omval av Claes Olsson, Johan Widström, Mats Nilstoft och Ylwa Karlgren.

Pkt 11 Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission

Förslag: Styrelsen föreslår att stämman beslutar, i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och kapital för företagsförvärv, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst 2 500 000 aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av eller innebär utgivande av maximalt 2 500 000 aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

Skälet till att styrelsen önskar ha möjligheten att besluta om nyemission utan aktieägarnas företrädesrätt är att kunna söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare. För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Pkt 12 Ny bolagsordning

Förslag:: Ändring av § 2 att lyda enligt nedan:

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.Styrelsen
Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Aktieägare i Acrinova AB (publ) kallas till årsstämma den 27 april 2018 kl. 09.00.
Plats: Tåstrupsgatan 2 i Ängelholm

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Framläggande och godkännande av dagordningen som framgår av kallelsen
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  1. fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,
  3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och VD.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och revisorer och revisorssuppleanter
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och revisorssuppleanter
 11. Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission
 12. Antagande av ny bolagsordning
 13. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
 14. Avslutande av årsstämman

  Beslutsförslag

  Punkt 7(b) Vinstdisposition

  Utdelning för räkenskapsåret 2017 lämnas med 1,60 kr per aktie att uppdelas på två utbetalningstillfällen om vardera 0,80 kr per aktie. Avstämningsdag för första utbetalningen föreslås vara 2 maj 2018 och avstämningsdag för andra utbetalningen 1 november 2018.

  Punkt 11 Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission

  Beslut att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma kunna fatta beslut om nyemission av högst 2 500 000 aktier (eller konvertibla skuldebrev, teckningsoptioner eller preferensaktier som berättigar till konvertering/nyteckning av aktier innebärandes rätt till motsvarande antal aktier); med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och apport; och med övriga detaljerade villkor. Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna söka kapital även hos externa investerare. För att inte missgynna nuvarande aktieägare bör emissionskursen bestämmas till det värde på aktierna som styrelsen anser gälla.

  Punkt 12 Ny bolagsordning

  Ändring innebärandes att styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun.

  Rätt att delta på årsstämman och anmälan

  Rätt att delta på årsstämman har aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 april 2018, dels senast kl. 12.00 den 21 april 2018 anmäler sin avsikt att delta till bolaget per post på adress Acrinova AB (publ), Krusegränd 42 b, 212 25 Malmö eller per e-mail på info@acrinova.se. Ange fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakt (original), registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Notera att avstämningsdagen är en lördag innebärande att aktieägare måste vara införd i nyss nämnda aktiebok senast fredagen 20 april 2018.

  Förvaltarregistrerade aktier

  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 21 april 2018. Förvaltaren måste i god tid före den 21 april 2018 få besked om att ombesörja sådan s k rösträttsregistrering.

  Ombud m.m.

  Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmaktsformulär och formulär för poströstning hålls tillgängliga på www.acrinova.se tre veckor före stämman.

  Upplysningar

  Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

  Handlingar

  Årsredovisning, revisionsberättelse och yttrande från styrelsen hålls tillgängliga på Tåstrupsgatan 2 i Ängelholm från den 6 april 2018. Handlingarna finns samtidigt tillgängliga på www.acrinova.se. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

  Ängelholm den 23 mars 2018

  STYRELSEN


Acrinova förvärvar fastighet i Ängelholm

Acrinova förvärvade den 8 februari fastigheten Skrothandlaren 3 i Ängelholm. Fastigheten har en uthyrbar yta på ca 4.350 kvm, och ytorna disponeras för lager/kontor/industri. Förvärvet sker genom en bolagsaffär. Köpeskillingen grundar sig på ett fastighetsvärde om 17,5 mkr. En del av köpeskillingen har erlagts genom att Acrinova utger 46.000 aktier á 70 kr, dvs 3.220.000 kr, till säljaren. Resterande del av affären finansieras genom egna medel och banklån.

Fastigheten har ett väldigt bra läge i Ängelholm och ger ett bra kassaflöde. Fastigheten är fullt uthyrd” säger Acrinovas VD Ulf Wallén.För mer information kontakta
Ulf Wallén, 0708-30 79 90
VD, Acrinova AB (publ)

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018.


Acrinova förvärvar fastighet i Landskrona

2017-10-27

Acrinova förvärvade den 27 oktober fastigheten Förrådet 12 i Landskrona. Fastigheten har en uthyrbar yta på ca 15.800 kvm, och ytorna disponeras för lager/kontor/industri. Förvärvet sker genom en bolagsaffär. Köpeskillingen grundar sig på ett fastighetsvärde om 45 mkr. En del av köpeskillingen har erlagts genom att Acrinova utger 46.154 aktier á 65 kr, dvs 3.000.000 kr, till säljaren. Resterande del av affären finansieras genom egna medel och banklån.

”Fastigheten har ett väldigt bra läge i Landskrona och ger från start ett bra kassaflöde. Fastigheten är uthyrd till 70%, och det finns uthyrningspotential kvar som kommer att ge mervärde framöver”, säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90

VD, Acrinova AB (publ)

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017.


Acrinova säljer hela sitt aktieinnehav i Brinova.

2017-09-25

Acrinova har idag sålt hela sitt aktieinnehav i Brinova. Innehavet uppgick till 1.486.776 st aktier. Försäljningslikviden uppgår till ca 19,3 mkr. För Acrinova innebär försäljningen en förlust på ca 0,7 mkr.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90
VD, Acrinova AB (publ)

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017.


Acrinova förvärvar fastighet i Malmö

Acrinova förvärvade den 1 juli fastigheten Utklippan 3 i Malmö. Fastigheten har en uthyrbar yta på ca 1.200 kvm, och ytorna disponeras för lager/kontor. Köpeskillingen grundar sig på ett fastighetsvärde om 5,8 mkr. En del av köpeskillingen har erlagts genom att Acrinova utger 27.500 aktier á 65 kr, dvs 1.787.500 kr, till säljaren. Resterande del av affären finansieras genom egna medel och banklån.

”Fastigheten har ett bra läge i Malmö och ger från start ett bra kassaflöde. Fastigheten är nästan fullt uthyrd, men det finns uthyrningspotential kvar som kommer att ge mervärde framöver”, säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90
VD, Acrinova AB (publ)


Acrinova hyr ut vakant fastighet

Acrinova har skrivit avtal med två hyresgäster om uthyrning av lokaler i fastigheten Björnen 3 i Landskrona. Uthyrningen avser 3.126 kvm och är lokaler för livsmedelshandel och kontor/lager. Denna uthyrning tillsammans med några befintliga hyresgäster gör att 62% av fastighetens 5.500 kvm nu är uthyrda.

”Eftersom vi förvärvade denna fastighet nästan helt tomställd bara för några månader sedan, är det väldigt glädjande att vi redan kommit så långt i uthyrningsarbetet”, säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90
VD, Acrinova AB (publ)


Markanvisning och avsiktsförklaring klubbades i Hörby kommunstyrelsen - Acrinova AB

En enig kommunstyrelse i Hörby kommun gav Acrinova AB en markanvisning som innebär att företaget ges ensamrätt att utveckla ett projekt med ett trettiotal radhus som en första etapp av bostadskonceptet Hörby ”Tillsammans” på Stattena Nora.

Avsiktsförklaringen innebär att Acrinova AB bjuds in till dialog om den fortsatta planeringen av området Stattena Norra, i syfte att upprätta ett markanvisningsavtal även där mellan Hörby kommun och Acrinova AB för denna del av området.

” Första etappen av Hörby ”Tillsammans” räknar vi med vara inflyttningsklara senast kvartal tre 2017 efter cirka 20 veckors byggnation. Vi planerar att bygga radhus med ljusa och trevliga 2-rums, 3-rums och 4-rums hyreslägenheter. ” säger en nöjd VD i Acrinova Bostadsutveckling AB, Stefan Mårtensson.

”Det är fantastiskt att vi får möjlighet att utveckla ett helhetskoncept i Hörby. Acrinovas bedömning är att området har stor potential och de bästa förutsättningar att utvecklas till ett attraktivt bostadsområde.” säger Ulf Wallén, VD på Acrinova AB (publ).

För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90       Stefan Mårtensson, 0705-899 233
VD, Acrinova AB (publ)        VD Acrinova Bostadsutveckling AB,
                        (helägt dotterbolag till Acrinova AB)


Acrinova förvärvar VVS-bolag

Acrinova har idag förvärvat företaget VVS-Huset Malmö AB. Bolaget är verksamt inom VVS-branschen i Skåne och omsätter ca 11 mkr per år. Bolaget har 10 anställda.

Köpeskillingen uppgår till 3,5 mkr varav 2,5 mkr betalas med 38.462 Acrinovaaktier till kursen 65 kr. Tilläggsköpeskilling kan komma att utgå med maximalt 2,5 mkr.

Säljaren Mikael Broman som genom affären blir aktieägare i Acrinova, kommer även fortsatt att vara ansvarig för driften i VVS-Huset.

” Bolaget passar väldigt bra in i den utvecklingsstrategi vi har på Acrinova, att bli heltäckande inom fastighetsförvaltning och fastighetsservice. Den kompletterar på ett utmärkt sätt de verksamheter vi redan har. Bolaget är väldigt välskött och har kompetent personal ”, säger Acrinovas VD Ulf Wallén.


För mer information kontakta

Ulf Wallén, 0708-30 79 90
VD, Acrinova AB (publ)

Acrinova förvärvar fastigheter i Landskrona samt beslut om SIG Invest

Acrinova har skrivit ett avtal om förvärv av fem stycken fastigheter i Landskrona med tillträde den 30:e november 2016 genom en bolagsaffär. Uthyrbar area uppgår till ca 20.000 kvm, och avser industri, kontor och lager. Åsatt fastighetsvärde vid förvärvet är 130 mkr. Köpeskillingen för aktierna uppgår till ca 70 mkr och betalas delvis genom en apportemission av Acrinovaaktier om 20 miljoner kronor med aktiekursen 65 kronor per aktie dvs 307 692 aktier. Resterande köpeskilling om 50 mkr erläggs genom kontanter och krediter.

Säljaren Per Sjöbohm kommer efter förvärvet att ingå i Acrinovas organisation och arbeta med förvaltning i Landskrona/Helsingborg.

”Det är kul att se så välskötta fastigheter så det skall bli ett rent nöje att ta över Pers fastighetsbestånd. Per kommer med sina breda kunskaper i fastighetsbranschen tillföra Acrinova kompetens som ytterligare breddar och höjer kompetensen i bolaget.” Säger Ulf Wallén, VD på Acrinova AB (publ).

Efter förhandlingar mellan Acrinova AB och SIG AB har bolagen beslutat att avsluta diskussionerna om Acrinovas förvärv av SIG Invest AB. Parterna kommer att återuppta diskussionerna under våren 2017.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, VD
Telefon: 0708-30 79 90