Acrinova AB offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2020

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2020. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.acrinova.se).

VD Ulf Wallén kommenterar
”Ett speciellt år är till ända. När jag summerar det sista kvartalet och helåret 2020 kan jag konstatera att vi uppfyllt viktiga affärsmål och levererar vårt bästa resultat någonsin. Acrinova fortsät­ter att prestera och avslutar året med ett fastighetsvärde på 864 Mkr, ett för­valtningsresultat på drygt 17 Mkr och en positiv nettouthyrning. Substansvärdet för aktien har ökat till 24,76 kr. Trots utmanande marknadsförhållan­den står Acrinova stabilt och kan fort­sätta sin expansion.”

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2020-10-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 29 434 tkr (24 130).
 • Hyresintäkter, som är en del av nettoomsättningen, uppgick till 15 055 tkr (9 281).
 • Rörelseresultatet uppgick till 20 916 tkr (16 092).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 2 991 tkr (226).
 • Periodens resultat uppgick till 25 266 tkr (16 895).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 1,23 kr (1,01).

Sammanfattning av helåret 2020 (2020-01-01 – 2020-12-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 109 451 tkr (94 074).
 • Hyresintäkter, som är en del av nettoomsättningen, uppgick till 55 798 tkr (36 507).
 • Rörelseresultatet uppgick till 78 847 tkr (64 808).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 17 236 tkr (13 234).
 • Räkenskapsårets resultat uppgick till 42 740 tkr (40 993).
 • Räkenskapsårets resultat per aktie uppgick till 2,18 kr (2,51).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) uppgick till 24,76 kr (22,79).
 • Soliditeten uppgick till 46,9 % (49,2).
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,49 ggr (2,86).
 • Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 47 187 tkr (57 140).

 

Händelser under fjärde kvartalet 2020

 • Den 2 oktober meddelade Acrinova att bolaget avyttrar fastigheten Skrothandlaren 3 i Ängelholm.

 • Den 15 oktober tillträdde Acrinova Topplocket 4 i Malmö samt Hästhoven 6 i Åstorp. Den sammanlagda köpeskillingen uppgick till 34 Mkr. I samband med tillträdet genomförde bolaget även en riktad emission på 130 000 aktier till en kurs om 24 kr per aktie.

 • Den 15 oktober meddelade Acrinova att bolaget ingått avtal om förvärv av två fastigheter inom geografiska upptagningsområde, Verkstaden 10 och Valfisken 24. Den sammanlagda köpeskillingen uppgick till 21,5 Mkr. Tillträdet skedde den 30 oktober och i samband med detta genomförde Acrinova en riktad emission på 104 167 aktier till en kurs om 24 kr per aktie.

 • Den 22 oktober offentliggjorde Acrinova uthyrningsrapport för perioden januari – september 2020.

 • Den 9 november deltog Acrinova i Stora Aktiedagen i Göteborg.

 • Den 12 november offentliggjorde Acrinova delårsrapport för perioden januari – september 2020.

 • Den 26 november meddelade Acrinova att bolaget byter likviditetsgarant till Pareto Securities AB.

 • Den 30 november deltog Acrinova i Stora Aktiedagen i Stockholm.

 • Den 2 december meddelade Acrinova att bolaget tecknat förlängningsavtal med Hitachi ABB Power Grids i Landskrona.

 • Den 15 december meddelade Acrinova att bolaget avslutar avtal med förvaltningskund och ökar fokus på egna fastigheter.

 • Den 16 december meddelade Acrinova att bolaget hyr ut Malmöfastighet till Consilium Syd AB och ställer om fastigheten till ”nollvision” för drift.

 • Den 17 december meddelade Acrinova att bolagets certifierats för ISO 14001:2015.

 

Händelser efter periodens utgång

 • Den 21 januari meddelade Acrinova byggnation av klimat­neutral fastighet och erhållande av statligt investeringsstöd om cirka 35 Mkr.

 • Den 25 januari offentliggjorde styrelsen i Acrinova förslag på nya aktieslag, fondemission samt bemyndigande.

 • Den 25 januari offentliggjorde Acrinova kallelse till extra bolagsstämma.

 • Den 26 januari meddelade Acrinova att bolaget beräknar påbörja klimatsmart landmärke i Åstorp i kvartal 4 2021.

 
Förslag till vinstutdelning
För det fall att den extra bolagsstämman 2021-03-01 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om att genomföra en fondemission föreslår styrelsen och verkställan­de direktör att en utdelning om 0,40 kr per aktie lämnas för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

För det fall att den extra bolagsstämman 2021-03-01 ej beslutar i enlighet med styrelsens förslag om att genom­föra en fondemission föreslår styrelsen och verkställan­de direktör att en utdelning om 0,80 kr per aktie lämnas för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Årsstämma och årsredovisning
Årsstämma kommer att hållas den 22 april 2021 i Malmö. Årsredovisning för räkenskapsåret 2020 kommer att finnas tillgänglig för nedladdning via Bolagets hemsida (www.acrinova.se) senast tre veckor före årsstämman.

Kalendarium
Extra Bolagsstämma             2021-03-01
Årsstämma 2021                  2021-04-22
Delårsrapport Q1                  2021-05-12
Delårsrapport Q2                  2021-08-12
Delårsrapport Q3                  2021-11-11
Bokslutskommuniké 2021      2021-02-28

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  


www.acrinova.se

 

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732

E-post:  

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2021.