Acrinova AB offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2021

Acrinova Bokslutskommunike 2021 bild

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.acrinova.se).

VD Ulf Wallén kommenterar:

Trots utmaningar på grund av pandemin har Acrinova fortsatt att leverera enligt förväntningarna. Vi har dessutom överträffat ett av affärsmålen när värdet på fastighetsbeståndet uppgår till drygt 1,6 mdkr vid årets slut.  Acrinova står väl rustat inför kommande år. Flera av våra nyckeltal är starkare vid ingången av 2022 än de var 2021. Det är tydligt att Acrinova har fortsatt sin stabila utveckling vilket banar väg för ytterligare expansion.

Sammanfattning av fjärde kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31)
•  
 Nettoomsättningen uppgick till 25 447 tkr (29 434). 
•    Hyresintäkter, som är en del av nettoomsättningen, uppgick till 21 825 tkr (15 055). 
•    Rörelseresultatet uppgick till 16 809 tkr (20 916). 
•    Förvaltningsresultatet uppgick till 4 535 tkr (2 991). 
•    Periodens resultat uppgick till 25 405 tkr (25 266). 
•    Periodens resultat per aktie uppgick till 0,40 kr (0,62). 

Sammanfattning av helåret 2021 (2021-01-01 – 2021-12-31)
•  
 Nettoomsättningen uppgick till 101 955 tkr (109 451). 
•    Hyresintäkter, som är en del av nettoomsättningen, uppgick till 72 345 tkr (55 798). 
•    Rörelseresultatet uppgick till 72 614 tkr (78 847). 
•    Förvaltningsresultatet uppgick till 19 711 tkr (17 236). 
•    Räkenskapsårets resultat uppgick till 153 164 tkr (42 740). 
•    Räkenskapsårets resultat per aktie uppgick till 3,59 kr (1,09). 
•    Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) uppgick till 14,50 kr (12,38). 
•    Soliditeten uppgick till 47,8% (46,9). 
•    Räntetäckningsgraden uppgick till 2,32 ggr (2,49). 
•    Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 74 657 tkr (47 187).

 
Händelser under fjärde kvartalet 2021

  • Den 28 oktober tillträder Acrinova handelsfastigheten i Löddeköpinge. I affären uppgår det underliggande fastighetsvärdet till 185 mkr. 
  • Den 11 november offentliggörs delårsrapport Q3 2021.
  • Den 22 november upprättar bolaget grönt ramverk och överväger emission av grönt obligationslån.
  • Den 23 november meddelas att Acrinova erhåller Second Opinion från det oberoende institutet Cicero för sitt gröna finansiella ramverk. Acrinova erhöll klassificeringen ”Medium Green” och ”Good”.
  • Den 29 november meddelas att Acrinova utnyttjar den byggrätt om cirka 3 800 kvm som ingick i förvärvet av handelsfastigheten i Löddeköpinge och därmed påbörjar byggprojektet. Samtidigt meddelas att ett hyreskontrakt har tecknats med en välkänd handelskedja för ca 1 500 kvm av byggrätten. Inflyttning beräknas ske under andra kvartalet 2023.
  • Den 30 december meddelas att Byggmästar’n i Skåne AB har vunnit tilldelningsbeslut i den offentliga upphandlingen som avser Acrinovas kommersiella fastighet som ska uppföras på Järvgatan 3 i Landskrona med Regionfastigheter som hyresgäst.
  • Den 30 december meddelas att Acrinova förvärvar fastigheten Batteriet 4 på Topplocksgatan 16 i Malmö. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 16 miljoner kronor.
  • Den 30 december offentliggör Acrinova ytterligare ett förvärv inom sitt geografiska upptagningsområde. Förvärvet görs i form av en paketaffär som omfattar fastigheter i Malmöoch Höganäs – Flintkärnan 9 och Jaguaren 1. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 35 mkr.

Händelser efter periodens utgång
Inga sådana händelser har rapporterats.
 

Förslag till vinstutdelning 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att en utdelning om 0,20 SEK per aktie lämnas för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

Årsstämma och årsredovisning 
Årsstämma kommer att hållas den 22 april 2022 i Malmö. Årsredovisning för räkenskapsåret 2021 kommer att finnas tillgänglig för nedladdning via Bolagets hemsida (www.acrinova.se) senast tre veckor före årsstämman.

Kalendarium 
Årsstämma 2022                      2022-04-22 
Delårsrapport Q1                     2022-05-10
Delårsrapport Q2                     2022-08-12 
Delårsrapport Q3                     2022-11-10 
Bokslutskommuniké 2022        2023-02-28

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022 klockan 10:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post:

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö.