Acrinova AB offentliggör bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2019. Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén. Fullständig bokslutskommuniké finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.acrinova.se/Rapporter) samt som bifogad fil.

VD Ulf Wallén kommenterar

”Verksamhetsåret som passerat har innefattat flera viktiga avtal och affärer. Vi hade som målsättning att ha fastigheter för ca 600 mkr vid årets utgång. Vi landade på 654 mkr (442). Eget kapital per aktie ökade till 21,51 kr (18,78) detta motsvarar drygt 14%. Vår uttalade målsättning är en ökning med 10% per år. 

Rörelseresultatet för året blev 64,8 mkr (62,0) vilket är en förväntad utveckling. Förvaltningsresultatet blev dock lägre än föregående år, 13,2 mkr (17,2). Detta beror på att bolaget tagit engångskostnader inför noteringen på Nasdaq First North Premier på ca 3 mkr. Dessutom har vi bemannat upp med kvalificerad personal i förebyggande syfte inför fortsatt tillväxt. Tack vare vårt hårda arbete med att utveckla och hyra ut våra fastigheter, hade vi under året en värdetillväxt i beståndet på 32,6 mkr (20,9). Detta gör att resultat före skatt ökar med 23% till 50,3 mkr (40,9).”

 

Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31)

Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för motsvarande period under föregående år inom parantes.

 • Nettoomsättningen uppgick till 24 130 (22 569).
 • Rörelseresultatet uppgick till 16 092 (16 033).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 226 (2 544).
 • Periodens resultat uppgick till 16 895 (11 016).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 1,01 kr (0,79).

 

Räkenskapsåret 2019 (2019-01-01 – 2019-12-31)

Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för motsvarande period under föregående år inom parantes.

 • Nettoomsättningen uppgick till 94 074 (87 643).
 • Rörelseresultatet uppgick till 64 808 (61 991).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 234 (17 247).
 • Periodens resultat uppgick till 40 993 (33 527).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 2,51 kr (2,40).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 21,51 kr (18,78).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) uppgick till 22,79 kr (20,06).
 • Soliditeten uppgick till 49,2 % (49,2 %).
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,86 ggr (4,28).
 • Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 57 140 tkr (20 679).     

 

Händelser under Q4 2019

 • Den 9 oktober meddelades att Sedermera Fondkommission har utsetts till likviditetsgarant för bolagets aktie. Handeln med likviditetsgaranti inleddes den 10 oktober.

   
 • Den 10 oktober meddelades att riktade nyemission till Malmöhus Invest AB om sammanlagt 150 000 aktier som meddelades genom pressmeddelande den 3 juli 2019, nu är registrerad på Bolagsverket.

   
 • Den 12 november meddelade Acrinova att bolaget har ingått avtal med Trellebo Fastigheter AB om förvärv av fastigheten Orion 7 Trelleborgs kommun. Fastigheten är i dagsläget fullt uthyrd och köpeskillingen uppgår till sammanlagt 59 MSEK. Förvärvet gör att Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd i en prioriterad ort som passar bra in i det nuvarande fastighetsbeståndet.

   
 • Den 13 november meddelade Acrinova att bolaget har ingått avtal med Hoffs Möbler AB om förvärv av fastigheten Snickeriet 4 i Trelleborgs kommun. Fastigheten har en uthyrningsbar yta på cirka 6 500 kvadratmeter i form av kontor, lager och butik.

   
 • Den 15 november meddelade Acrinova att bolaget ingått ett avtal med Trelleborgs kommun om att uppföra och därefter hyra ut en förskola för cirka 160 barn på Södra Gränstorpsomådet. Den planerade byggstarten är år 2020 med planerat tillträde 2021. Styrelsen bedömer att projektet kommer att ha en sammanlagd uppförandekostnad om cirka 60 MSEK. Hyresavtalet mellan Acrinova och Trelleborgs kommun sträcker sig 20 år från tillträdet.

   
 • Den 22 november meddelade Acrinova att bolaget har ingått avtal med Inslipargruppen i Helsingborg AB om förvärv av fastigheten Carnot 10 i Helsingborgs kommun. Fastigheten, om totalt 2 235 kvadratmeter, utgörs primärt av bostäder fördelat på 30 lägenheter.

   
 • Den 22 november meddelade Acrinova att bolagets styrelseledamot Johan Widström på egen begäran valt att avsluta sitt uppdrag som styrelseledamot i Acrinova.

   
 • Den 3 december meddelade Acrinova att bolaget har godkänts för notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Första dag för handel i Acrinovas aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market var måndagen den 9 december 2019.

   
 • Den 3 december meddelade Acrinova att bolagets styrelse föreslår en riktad kontantemission till Svedulf Fastighets AB om totalt 2 500 000 aktier för 22,50 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om cirka 56 MSEK. Acrinova meddelar även att Bolaget har ingått en avsiktsförklaring med JAH Fastighets AB om förvärv av fastigheten Helsingborg Olympiaden 15 i Helsingborgs kommun.

   
 • Den 5 december meddelade Acrinova att bolaget har ingått avtal med Tolima Holding AB om förvärv av fastigheten Staffanstorp Borggård 1:482 i Staffanstorps kommun. Fastigheten, med uthyrningsbar area om totalt 3 117 kvadratmeter, utgörs primärt av kommersiella lokaler fördelat på kontor och lagerlokaler.

   
 • Den 6 december meddelade Acrinova att bolaget har ingått avtal om försäljning av fastigheten Grimskaftet 1 i Malmö kommun till Norama Real Estate AB (publ). Köpeskillingen uppgår till 51 MSEK. Av dessa 51 MSEK utgör 2 MSEK reavinst och affären frigör härutöver cirka 25 MSEK i likvida medel till Acrinova.

 

Händelser efter periodens utgång

 • Den 9 januari 2020 meddelade Acrinova att styrelsen beslutat om en spridningsemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 2,5 MEUR (cirka 26,3 MSEK). Syftet med erbjudandet är att få en större spridning av ägandet i bolaget vilket skapar förutsättningar för en ökad likviditet i aktien, samt för att tillföra ytterligare kapital för fortsatt tillväxt.
 • Den 10 januari 2020 meddelade Acrinova att bolaget har ingått avtal med Hellasvägen Invest AB om förvärv av fastigheten Höör Hällbo 17 i Höörs kommun. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 23 500 kvm.

 

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en vinstutdelning om 0,80 SEK per aktie lämnas för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

Årsstämma och årsredovisning

Årsstämma kommer att hållas den 23 april 2020 i Malmö. Årsredovisning för räkenskapsåret 2019 kommer att finnas tillgänglig för nedladdning via bolagets hemsida (www.acrinova.se) senast tre veckor före årsstämman.

 

Kalendarium

Delårsrapport 1, 2020                       13 maj 2020
Halvårsrapport, 2020                        24 juli 2020 
Delårsrapport 3, 2020                       12 november 2020         
Bokslutskommuniké, 2020                 26 februari 2021

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD

0708-30 79 90  www.acrinova.se

 

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post:  

 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020.