Acrinova AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – juni 2021

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till juni 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.acrinova.se).

Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Ulf Wallén kommenterar:
”Under årets första halvår har vi hållit ett högt tempo, vi har både utökat kassan med en lyckad företrädesemission och utökat fastighetsvärdet rejält med förvärvet av Skåneporten. Men vi tänker inte slå av på takten. Nu tar vi oss an resten av 2021 fast förvissade om att vi kommer att nå målet om ett fastighetsvärde på1,5 mdkr på denna sida årsskiftet – inte minst med tanke på avtalet om att förrva fastigheten i Löddeköpinge.”

Sammanfattning av andra kvartalet (2021-04-01 – 2021-06-30)
Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.

 • Nettoomsättningen uppgick till 22 576 tkr (27 538).
 • Hyresintäkter uppgick till 15 480 tkr (16 543).
 • Rörelseresultatet uppgick till 15 605 tkr (18 968).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 107 tkr (5 277).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 33 528 tkr (3 524).
 • Periodens resultat per aktie* uppgick till 0,70 kr (0,09).
  *Jämförelsetal per aktie justerat för den fondemission som registrerades hos bolagsverket den 2 mars 2021

Sammanfattning av första halvåret (2021-01-01 – 2021-06-30) 

Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.

 • Nettoomsättningen uppgick till 51 348 tkr (54 186).
 • Rörelseresultatet uppgick till 35 719 tkr (38 017).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 912 tkr (9 299).
 • Periodens resultat uppgick till 55 700 tkr (11 175).
 • Periodens resultat per aktie* uppgick till 1,48 kr (0,29).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV)* uppgick till 12,93 kr (11,48).
 • Soliditeten uppgick till 46,8% (48,7).
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,02 ggr (2,70).
 • Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 76 609 tkr (37 272).
  *Jämförelsetal per aktie justerat för den fondemission som registrerades hos bolagsverket den 2 mars 2021

Väsentliga händelser under det andra kvartalet

 • Den 16 april presenterade Acrinova en positiv nettouthyrning under Q1 2021 och för det fjärde kvartalet i rad.
 • Den 19 april genomförde Acrinova sin största transaktion någonsin och meddelade att Bolaget ingått avtal om ytterligare förvärv om fyra fastigheter inom Acrinovas geografiska upptagningsområde till ett totalt fastighetsvärde om 197 mkr.
 • Den 19 april beslutade bolaget i samband med förvärvet av de fyra fastigheterna att genomföra företrädesemission av B-aktier om cirka 130 mkr och kallade till extra bolagsstämma den 6 maj 2021.
 • Den 22 april offentliggjordes Acrinova kommuniké frånårsstämman.
 • Den 26 april informerade Acrinova om sitt beslut att renodla verksamheten och avyttringen av majoriteten i dotterbolagen VVS-Huset och Acrinova Fastighetsservice.
 • Den 3 maj offentliggjordes delårsrapport Q1 2021.
 • Den 4 maj informerade Acrinova om förändringar i ledningsgruppen i och med att dotterbolagen VVS-Huset och Fastighetsservice avyttrades den 26 april 2021.
 • Den 6 maj offentliggjordes beslut vid extra bolagsstämma om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Den 7 maj publicerade Bolaget det EU-tillväxtprospekt som samma dag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen.
 • Den 27 maj offentliggjordes utfallet av nyemissionen. Teckningsperioden i företrädesemission av B-aktier löpte ut den 25 maj 2021. Den totala teckningsgraden i Företrädesemission uppgick till cirka 144 procent. Acrinova tillfördes cirka 130 mkr före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.
 • Den 8 juni meddelade Acrinova att Powder-Trans flyttar in i fastigheten Bulten 6 på Fartygsgatan 25 i Landskrona och hyr hela lokalen.
 • Den 28 juni meddelade Acrinova att man ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Löddeköpinge 23:14 AB, lagfaren ägare till fastigheten Kävlinge Löddeköpinge 23:14.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 1 juli invigdes den helt klimatneutrala Nya Högalids förskola i Trelleborg som uppförts av Acrinova och med Trelleborgs kommun som hyresgäst.
 • Den 9 juli meddelade Acrinova AB att man avyttrar fastigheterna Utklippan 3 i Malmö och Valfisken Större 24 i Trelleborg.
 • Den 30 juli meddelade Acrinova att bolaget har tecknat ett sjuårigt hyreskontrakt med Padel Crew, som kommer att flytta in i den fastighet som håller på att uppföras i Landskrona.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90

www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post:

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom v r samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 augusti 2021 klockan 12:15 CEST.