Acrinova AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – juni 2023

Acrinova Q2 framsida

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till juni 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.acrinova.se).

Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Vd Ulf Wallén kommenterar:
 

”Under årets andra kvartal har flera starka varumärken flyttat in i Acrinovas nybyggda lokaler runt om i Skåne. Trots höjda räntekostnader redovisar Acrinova ett förbättrat förvaltningsresultat i jämförelse med samma period föregående år. Arbetet med sänkningar av bolagets drift- och administrationskostnader har fortsatt och genom en planerad omorganisation minskar Acrinova antalet anställda med 20%. Vår ambition och målsättning är den samma som tidigare och den stabila mixen i fastighetsbeståndet består. I det rådande marknadsläget är Acrinova trygga med att bolagets finansiering endast består av banklån, utan obligationer, hos starka samarbetspartners.”

 

Sammanfattning av andra kvartalet (2023-04-01 2023-06-30)

Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.
 

  Nettoomsättningen uppgick till 37 077 tkr (31 347).

  Hyresintäkter uppgick till 35 271 tkr (30 002). 

  Rörelseresultatet uppgick till 26 055 tkr (21 395).

  Förvaltningsresultatet uppgick till 10 364 tkr (6 503).

  Periodens resultat efter skatt uppgick till 15 988 tkr (30 939).

  Periodens resultat per aktie uppgick till 0,23 kr (0,48).

 

 

Sammanfattning av delåret (2023-01-01 – 2023-06-30)

Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.
 

• Nettoomsättningen uppgick till 71 528 tkr (60 587).

• Hyresintäkter uppgick till 69 058 tkr (57 567).

• Rörelseresultatet uppgick till 46 839 tkr (40 617).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 16 024 tkr (12 325).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 16 101 tkr (58 350).

• Periodens resultat per aktie uppgick till 0,24 kr (0,90).

• Substansvärde (NAV) uppgick till 14,49 kr (14,92).

• Soliditeten uppgick till 44,4 % (44,8).

• Räntetäckningsgraden, rullande 12 månader, uppgick till 2,06 ggr (2,51).

• Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 51 086 tkr (42 508).

 

Väsentliga händelser under det andra kvartalet
 

  Den 3 april offentliggör Acrinova att bolaget tar in ca 26 miljoner kronor genom en fulltecknad företrädesmission.

  Den 12 april meddelar bolaget att projektet Hästhoven i Åstorp har färdigställts och att de första hyresgästerna flyttat in. 

  Den 11 maj offentliggör Acrinova delårsrapport för perioden januari-mars 2023.

  Den 12 maj meddelar Acrinova att bolaget byter likviditetsgarant till Erik Penser Bank.

  Den 25 maj inviger hyresgästen JYSK etapp 1 av byggrätten i Löddeköpinge.

  Den 1 juni välkomnades hyresgästen Folktandvården Skåne till nybyggda lokaler i Landskrona. I samband med nyckelöverlämningen avslutas den första etappen av bygget på fastigheten Björnen 23.

  Den 26 juni meddelar Acrinova att bolaget nominerats till Allbrightpriset 2023 och tar plats på Allbrights gröna börslista över jämställda bolag.

 

 

Väsentliga händelser efter perioden
 

  Den 3 juli meddelar bolaget att projektet Trucken 2 i Trelleborg färdigställts den 30 juni.

 

Denna information är sådan som Acrinova är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-15 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   


www.acrinova.se

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på kommersiella fastigheter i södra Sverige. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2022 noterat på Nasdaq Stockholm.