Acrinova AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – mars 2020

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till mars 2020. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.acrinova.se/Rapporter). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Första kvartalet (2020-01-01 – 2020-03-31)
Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för motsvarande period under föregående år inom parantes.

 • Nettoomsättningen uppgick till 26 648 (21 302).
 • Rörelseresultatet uppgick till 19 049 (14 878).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 022 (3 546).
 • Periodens resultat uppgick till 7 651 (6 857).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,39 kr (0,49).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) uppgick till 23,15 kr (20,67).
 • Soliditeten uppgick till 48,2 % (48,9).
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,5 ggr (3,3).
 • Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 88 000 (19 940).

Händelser under Q1 2020

 • Den 9 januari 2020 meddelade Acrinova att styrelsen beslutat om en spridningsemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 2,5 MEUR (cirka 26,3 MSEK). Syftet med erbjudandet är att få en större spridning av ägandet i bolaget vilket skapar förutsättningar för en ökad likviditet i aktien, samt för att tillföra ytterligare kapital för fortsatt tillväxt.
 • Den 10 januari 2020 meddelade Acrinova att bolaget har ingått avtal med Hellasvägen Invest AB om förvärv av fastigheten Höör Hällbo 17 i Höörs kommun. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 23 500 kvm.
 • Den 27 januari meddelade Acrinova att spridningsemissionen blev kraftigt övertecknad, varmed Bolaget tillfördes cirka 26,3 MSEK samt cirka 3 650 nya aktieägare.
 • Den 14 februari meddelade Acrinova förändringar i bolagets ledningsgrupp.
 • Den 28 februari offentliggjorde Acrinova bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019.
 • Den 5 mars hölls extra bolagsstämma i Acrinova. Stämmokommuniké finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.acrinova.se).
 • Den 11 mars meddelade Acrinova att bolagets styrelse beslutade om en riktad nyemission om högst cirka 49,5 MSEK.
 • Den 17 mars meddelade Acrinova att bolaget erhåller 4 MSEK efter förlikning med Region Blekinge.
 • Den 19 mars informerade Acrinova att bolaget förtydligar sin affärs-och finansieringsmodell.
 • Den 19 mars gav bolaget MVB Syd AB i uppdrag att inleda byggnation av en flerbostadsfastighet på Södra Gränstorpsområdet i Trelleborgs kommun.
 • Den 20 mars meddelade Acrinova att bolaget beslutat avbryta genomförandet av den riktade nyemissionen med anledning av rådande marknadsförhållanden.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 1 april meddelade Acrinova att bolaget slutfört förvärvet av fastigheten Orion 7 i Trelleborgs kommun.
 • Den 2 april offentliggjorde Acrinova årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.
 • Den 3 april meddelade Acrinova att bolagets förvärv av fastigheten Höör Hällbo 17 i Höörs kommun avbrutits till följd av rådande klimat.
 • Den 14 april meddelade Acrinova att bolaget inlett sin byggnation på Södra Gränstorp i Trelleborgs kommun.
 • Den 23 april hölls årsstämma i Acrinova. Stämmokommuniké finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.acrinova.se).

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post:  

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020.