Acrinova AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – mars 2021

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till mars 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.acrinova.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Ulf Wallén kommenterar
”Det har varit ett exceptionellt händelserikt första kvartal 2021. Fastighetsförvärv, strategiarbete för renodling av verksamheten och beslutad byggstart av ny hyresfastighet har gett oss en rivstart för att nå våra tillväxtmål så att vi vid årets slut har ett totalt fastighetsbestånd på 1,5 miljarder. 

Att hyresintäkterna och rörelseresultatet ökar trots pandemin tycker jag visar att vi ligger helt rätt med vår typ av fastigheter. Förvärv på bra lägen och en skarp förvaltning ligger till grund för detta.”

Sammanfattning av första kvartalet (2021-01-01 – 2021-03-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 28 772 tkr (26 648).
 • Hyresintäkterna uppgick till 14 691 tkr (12 590).
 • Rörelseresultatet uppgick till 20 114 tkr (19 049).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 804 tkr (4 022).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 22 170 tkr (7 651).
 • Periodens resultat per aktie* uppgick till 0,54 kr (0,20).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV)* uppgick till 12,87 kr (11,57).
 • Soliditeten uppgick till 43,8% (48,2).
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,18 ggr (2,47).
 • Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 69 563 tkr (88 000).
  *Jämförelsetal per aktie justerat för den fondemission som registrerades hos bolagsverket den 2 mars 2021

 

Väsentliga händelser under det första kvartalet

 • Den 21 januari meddelade Acrinova byggnation av klimatneutral fastighet i Trelleborg och erhållande av statligt investeringsstöd om cirka 35 mkr.
 • Den 25 januari offentliggjorde styrelsen i Acrinova förslag på nya aktieslag, fondemission samt bemyndigande. Samtidigt offentliggjordes kallelse till extra bolagsstämma den 1 mars.
 • Den 26 januari meddelade Acrinova att bolaget beräknar påbörja byggnation av klimatsmart landmärke i Åstorp i kvartal 4 2021.
 • Den 1 mars offentliggjorde Acrinova kommuniké från extra bolagsstämma. Stämman beslöt att införa två nya aktieslag, en serie A-aktier samt en serie B-aktier.
 • Den 3 mars meddelade bolaget att man ingått avtal om ytterligare ett förvärv inom Acrinovas geografiska upptagningsområde, fastigheten Burlöv Sunnanå 11:2. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 31 mkr.
 • Den 9 mars meddelade Acrinova att bolaget gör en förändring av ledningsgruppen på grund av att nuvarande fastighetschef lämnar Acrinova. Ny medlem i ledningsgruppen blir Cecilia Larsson.
 • Den 18 mars meddelade Acrinova första dag för handel med A-aktier exklusive rätt till nya B-aktier.
 • Den 19 mars meddelade Acrinova tillväxtmål som styrelsen fastslagit för de närmaste åren.
 • Den 23 mars kallade Acrinova till årsstämma som äger rum den 22 april 2021.
 • Den 31 mars offentliggjorde Acrinova årsredovisning och koncernredovisning för 2020.

 

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 16 april presenterade Acrinova en positiv nettouthyrning under Q1 2021 och för det fjärde kvartalet i rad.
 • Den 19 april genomförde Acrinova sin största transaktion någonsin och meddelade att bolaget ingått avtal om ytterligare förvärv om fyra fastigheter inom Acrinovas geografiska upptagningsområde till ett totalt fastighetsvärde om 197 mkr. I samband med förvärvet av de fyra fastigheterna beslutade styrelsen om att genomföra en företrädesemission av B-aktier om cirka 130 mkr och kallade till extra bolagsstämma den 6 maj 2021.
 • Den 26 april meddelade Acrinova att bolaget avyttrat majoriteten av dotterbolagen VVS-Huset och Acrinova Fastighetsservice.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  


www.acrinova.se

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021 klockan 09:00 CEST.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.