Acrinova AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – mars 2023

Acrinova Q1 omslag

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till mars 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.acrinova.se).

Nedan följer en sammanfattning av rapporten. VD Ulf Wallén kommenterar:

För Acrinova inleds 2023 med miljöcertifiering och färdigställande av flerbostadshuset Hästhoven i Åstorp. Under kvartalet har vi genomför en fullt garanterad företrädesemission. Emissionen fulltecknades och tillförde bolaget ca 26 Mkr (före emissionskostnader). I den föränderliga marknaden är våra hyresgäster fortsatt stabila och uthyrningsgraden på förvaltningsfastigheter har ökat i jämförelse med samma period föregående år. Trots ökade räntekostnader ligger förvaltningsresultatet i linje med samma period 2022 vilket visar att arbetet med att sänka de administrativa kostnaderna har gett resultat.”

Sammanfattning av första kvartalet (2023-01-01 – 2023-03-31)

Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 451 tkr (29 240).
 • Hyresintäkter uppgick till 33 788 tkr (27 565).
 • Rörelseresultatet uppgick till 20 784 tkr (19 222).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 5 660 tkr (5 822).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 113 tkr (27 411).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,00 kr (0,42).
 • Långsiktigt substansvärde (NAV) per aktie uppgick till 14,61kr (14,75).
 • Soliditeten uppgick till 44,6% (46,7).
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,01 ggr (2,48).
 • Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 31 627 tkr (61 074).

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

 • Den 16 januari meddelades att Stephanie Lilja, ny marknads- och hållbarhetsansvarig tar plats i ledningsgruppen.
 • Den 3 februari meddelades förändringar i bolagets ledningsgrupp då tidigare adjungerad ledningsgruppsmedlem Lars Soneson ersätter Cecilia Larsson som ordinarie medlem av ledningsgruppen.  
 • Den 7 februari offentliggjordes bolagets avsikt att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om upp till ca 25 Mkr i syfte att finansiera fortsatt tillväxt. 
 • Den 28 februari offentliggjordes bolagets bokslutskommuniké för helåret 2022 
 • Den 6 mars beslutade Acrinova om, och offentliggjorde villkor för, en fullt garanterad företrädesemission upp till 26 Mkr av bolagets B-aktier.
 • Den 15 mars genomfördes ett första spadtag och officiell byggstart av logistikfastigheten Trucken 2 i Trelleborg.
 • Den 30 mars offentliggjorde Acrinova AB årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2022. 

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 3 april meddelade Acrinova att företrädesemissionen fulltecknats.
 • Den 12 april välkomnades de första hyresgästerna till det nybyggda flerbostadshuset Hästhoven. Byggnaden certifierades enligt Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad Silver.
 • Den 28 april publicerades kommuniké från årsstämma.
 • Den 28 april meddelade Acrinova att antalet aktier och röster har ändrats under april till följd av genomförandet av den tidigare kommunicerade företrädesemissionen.

 

Denna information är sådan som Acrinova är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-11 11:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   


www.acrinova.se

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på kommersiella fastigheter i södra Sverige. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2022 noterat på Nasdaq Stockholm.