Acrinova AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – september 2020

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2020. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.acrinova.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Ulf Wallén kommenterar
”Vi summerar det tredje kvartalet med en positiv nettouthyrning, trots rådande omvärldsläge. En anledning till vår starka ställning är, som nämnts i tidigare rapporter, att den stora majoriteten av våra hyresgäster inte verkar inom de branscher som drabbats allra mest av pandemins effekter. Vi kan även konstatera att marknaden i södra Sverige ser ganska motståndskraftig ut; faktum är att vi sett en ökning i antal hyresförfrågningar i skånska städer under pandemin.

Samtidigt har vi strax efter periodens utgång avyttrat fastigheten Skrothandlaren 3 i Ängelholm. Att avyttra färdigutvecklade fastigheter och realisera värdetillväxt är en viktig del av vår affärsidé, vilket Skrothandlaren är ett gott exempel på. Fastighetens värde var hos Acrinova 26 MSEK under Q2 2020, vilket i och med försäljningen om 27,5 MSEK medför en redovisad reavinst på 1,5 MSEK under det fjärde kvartalet. Att Skrothandlaren 3 förvärvades 2018 för 17,5 MSEK och nu såldes för 27,5 MSEK illustrerar Acrinovas styrka när det gäller att, genom aktiv arbete, öka värdet på fastigheterna i beståndet.  

Vi blickar därmed tillbaka på ännu ett kvartal där vi bevisat att vår strategi fungerar. Vi står starka trots kraftiga svängningar i konjunkturen och fortsätter att förvärva attraktiva fastigheter i regionen.”

Sammanfattning av tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30)
Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 831 (24 878).
 • Rörelseresultatet uppgick till 19 914 (15 490).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 4 946 (3 879).
 • Periodens resultat uppgick till 6 299 (5 793).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,31 kr (0,39).

Sammanfattning av årets första nio månader (2020-01-01 – 2020-09-30)
Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.

 • Nettoomsättningen uppgick till 80 017 (69 944).
 • Rörelseresultatet uppgick till 57 931 (48 716).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 14 245 (13 008).
 • Periodens resultat uppgick till 17 473 (24 098).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,90 kr (1,67).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) uppgick till 23,28 kr (21,95).
 • Soliditeten uppgick till 48,3 % (46,6 %).
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,72 ggr (3,61).
 • Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 28 175 tkr (19 630).     

Händelser under Q3 2020

 • Den 24 juli offentliggjorde Acrinova halvårsrapport för perioden januari – juni 2020. Halvårsrapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.acrinova.se). 
 • Den 27 augusti meddelade Acrinova att Bolaget inleder steg två av sitt byggprojekt på Södra Gränstorpsområdet i Trelleborg.
 • Den 14 september meddelade Acrinova att Bolaget ingått avtal om förvärv av två fastigheter inom Bolagets geografiska upptagningsområde, Topplocket 4 i Malmö samt Hästhoven 6 i Åstorp.
 • Den 15 september offentliggjorde Acrinova uthyrningsrapport för perioden januari – augusti 2020.
 • Den 16 september meddelade Acrinova att Bolaget hyrt ut delar av fastigheten Förrådet 12 i Landskrona.

Händelser efter periodens utgång

 • Den 2 oktober meddelade Acrinova att Bolaget avyttrar fastigheten Skrothandlaren 3 i Ängelholm.
 • Den 15 oktober tillträdde Acrinova Topplocket 4 i Malmö samt Hästhoven 6 i Åstorp. Den sammanlagda köpeskillingen uppgick till 34 MSEK. I samband med tillträdet genomförde Bolaget även en riktad emission på 130 000 aktier till en kurs om 24 kr per aktie.
 • Den 15 oktober meddelade Acrinova att Bolaget ingått avtal om förvärv av två fastigheter inom geografiska upptagningsområde, Verkstaden 10 och Valfisken Större 24. Den sammanlagda köpeskillingen uppgick till 21,5 MSEK. Tillträdet skedde den 30 oktober och i samband med detta genomförde Acrinova en riktad emission på 104 167 aktier till en kurs om 24 kr per aktie.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2020.