Acrinova AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – september 2021

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.acrinova.se).

Nedan följer en sammanfattning av rapporten. VD Ulf Wallén kommenterar:

”Vi rör oss framåt med stormsteg på vår tillväxtresa där vi ligger i framkant i förhållande till våra målsättningar. Nu har vi tredje kvartalet i ryggen och har med marginal passerat miljardvallen. Nyckeln till våra framgångar är våra medarbetares förmåga att göra affärer i högt tempo, med långsiktig hållbarhet och kvalitet som ledstjärnor. Vi går nu stärkta in i fjärde kvartalet, en period då vi kommer att fortsätta hålla högt tempo och verka för att fullfölja vår utstakade tillväxtplan.”

Sammanfattning av andra kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)
Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.

• Nettoomsättningen uppgick till 25 161tkr (25 831).
• Hyresintäkter uppgick till 20 350 tkr (16 472).
• R
ö
relseresultatet uppgick till 20 085 tkr (19 914).
• F
ö
rvaltningsresultatet uppgick till 8 263 tkr (4 946).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 72 059 tkr (6 299).
• Periodens resultat per aktie* uppgick till 1,23kr (0,15).

*Jämförelsetal per aktie justerat för den fondemission som registrerades hos bolagsverket den 2 mars 2021

Sammanfattning av delåret (2021-01-01 – 2021-09-30)
Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.

• Nettoomsättningen uppgick till 76 508 tkr (80 017).
• Hyresintäkter uppgick till 50 520 tkr (45 605).
• R
ö
relseresultatet uppgick till 55 804 tkr (57 931).
• F
ö
rvaltningsresultatet uppgick till 15 176 tkr (14 245).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 127 759 tkr (17 473).
• Periodens resultat per aktie* uppgick till 3,06kr (0,45).
• Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV)* uppgick till 14,21 kr (11,64).
• Soliditeten uppgick till 51,7% (48,3).
• Räntetäckningsgraden uppgick till 2,42ggr (2,72).
• Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 176 442 tkr (28 175).

*Jämförelsetal per aktie justerat för den fondemission som registrerades hos bolagsverket den 2 mars 2021

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet
• Den 9 juli meddelade Acrinova att bolaget avyttrar fastigheterna Utklippan 3 i Malmö och Valfisken Större 24 i Trelleborg. Fastigheterna säljs till Öresunds Fastighetsservice och affären uppgår till cirka 16 mkr med ett resultat om cirka 1,1 mkr.

• Den 30 juli släpptes nyheten att Acrinova tecknat ett sjuårigt hyreskontrakt med Padel Crew. Avtalet avser en fastighet som håller på att uppföras i Landskrona med infart från Hjalmar Brantings väg.
• Den 12 augusti offentliggjordes delårsrapport Q2 2021.
• Den 26 augusti skrev Trelleborgs Allehanda ett uppslag om Acrinovas gröna prestigefastighet, Nya Högalids förskola i Trelleborg, med Trelleborgs kommun som hyresgäst.
• Den 29 augusti gjorde Helsingborgs Dagblad ett reportage om Acrinovas pågående projekt Hästhoven i Åstorp – en fastighet som byggs efter Acrinovas miljömässiga ”nollvision” och som dessutom blir Åstorps högsta hyreshus.
• Den 30 augusti meddelade Acrinova att ett 15-årigt hyresavtal tecknats med Region Skåne. Avtalet medför att Folktandvården kommer att flytta in i en fastighet som ska uppföras på Järvgatan i Landskrona.
• Den 9 september tillförs Acrinova 100 miljoner kronor genom riktad emission. Investerare är Peter Åman, genom Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB.
• Den 21 september meddelades att bolaget tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Lindells Bageri. Avtalet avser en fastighet som kommer att uppföras i Norra Industriområdet i Landskrona.
• Den 22 september aviserade Acrinova att ett 10-årigt hyresavtal tecknats med den tyska industrikoncernen Freudenberg. Avtalet avser en ny fastighet som Acrinova ska uppföra på Järvgatan i Landskrona.
• Den 30 september avyttras Acrinovas sista fastighet i Ängelholm – Ankan 12.

Väsentliga händelser efter perioden
• Den 28 oktober tillträder Acrinova AB handelsfastigheten Kävlinge Löddeköpinge 23:14.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post:

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ)är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 klockan 10:45 CEST.