Acrinova AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – september 2022

Acrinova Dela rsrapport Q3 2022 Sida 01

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.acrinova.se).

Nedan följer en sammanfattning av rapporten. VD Ulf Wallén kommenterar:

 

”Det tredje kvartalet visar positiv utveckling gällande både omsättning och resultat. Våra fortsatta aktiviteter för att minska kostnader ger effekt på vårt förbättrade förvaltningsresultat. Vi kan också återigen uppvisa en positiv nettouthyrning. Med långsiktighet som strategi har vi skapat förutsättningar för att möta en marknad med stigande inflation och kostnadsökningar.”

 

Sammanfattning av andra kvartalet (2022-07-01 – 2022-09-30)

Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.

 

• Nettoomsättningen uppgick till 32 271 tkr (25 161).

• Hyresintäkter uppgick till 30 004 tkr (20 350).

• Rörelseresultatet uppgick till 23 704 tkr (20 085).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 10 285 tkr (8 263).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 16 040 tkr (72 059).

• Periodens resultat per aktie* uppgick till 0,25 kr (1,23).

*Jämförelsetal per aktie justerat för den fondemission som registrerades hos bolagsverket den 2 mars 2021

 

Sammanfattning av delåret (2022-01-01 – 2022-09-30)

Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.

 

• Nettoomsättningen uppgick till 92 858 tkr (76 508).

• Hyresintäkter uppgick till 87 196 tkr (50 520).

• Rörelseresultatet uppgick till 64 321 tkr (55 804).

• Förvaltningsresultatet uppgick till 22 610 tkr (15 176).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 74 390 tkr (127 759).

• Periodens resultat per aktie* uppgick till 1,15 kr (2,46).

• Substansvärde (EPRA NAV)* uppgick till 15,05 kr (14,21).

• Soliditeten uppgick till 46,4 % (51,7).

• Räntetäckningsgraden uppgick till 2,31 ggr (2,42).

• Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 27 343 tkr (176 442).

*Jämförelsetal per aktie justerat för den fondemission som registrerades hos bolagsverket den 2 mars 2021

 

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

• Den 1 juli slutförs försäljningen av fastigheten Västra Nättraby 6:101 i Karlskrona när köparen tillträdde. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 30 mkr.

• Den 1 september slutförs försäljningen av fastigheten Carnot 10 i Helsingborg när köparen tillträdde. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 50,5 mkr.

• Den 12-13 september deltar Acrinova på aktiedagar i Stockholm, arrangerade av Aktiespararna respektive Financial Hearings.

• Den 3 augusti tecknar Acrinova hyresavtal med detaljhandelskedjan Thansen för en del av byggrätten i fastigheten Kävlinge Löddeköpinge 23:14. Hyreskontraktet täcker en lokal som blir cirka 1200 kvm.

• Den 12 augusti offentliggör Acrinova delårsrapport för perioden januari- juni 2022.

 

Väsentliga händelser efter perioden

Inga sådana händelser har rapporterats.

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 klockan 10.00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2019 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.