Acrinova AB offentliggör delårsrapport för perioden januari – september 2023

Acrinova Q3 2023 framsida

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.acrinova.se).

Nedan följer en sammanfattning av rapporten. Vd Ulf Wallén kommenterar:

” Årets tredje kvartal har innehållit många positiva händelser för Acrinova. Uthyrningsgraden och intäkterna har ökat, framdriften i projekten har fortsatt och förvaltningsresultatet ökar med hela 35% sedan årets andra kvartal. Under hösten har flera nya verksamheter tagit plats i Acrinovas lokaler och våra befintliga hyresgäster fortsätter att vara långsiktiga och stabila. Bolagets arbete med räntesäkring, och det faktum att vår finansiering inte innefattar några obligationslån, underlättar att säkerställa goda resultat även i framtiden.”

Sammanfattning av tredje kvartalet (2023-07-01 – 2023-09-30)

Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.

 • Nettoomsättningen uppgick till 37 229 tkr (32 271).
 • Hyresintäkter uppgick till 36 490 tkr (30 616). 
 • Rörelseresultatet uppgick till 29 173 tkr (23 704).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 965 tkr (10 285).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 5 963 tkr (16 040).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,09 kr (0,25).
   

Sammanfattning av delåret (2023-01-01 – 2023-09-30)

Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.

 • Nettoomsättningen uppgick till 108 757 tkr (92 858).
 • Hyresintäkter uppgick till 105 548 tkr (88 183).
 • Rörelseresultatet uppgick till 76 012 tkr (64 321).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 29 989 tkr (22 610).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 22 064 tkr (74 390).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,33 kr (1,15).
 • Substansvärde (NAV) uppgick till 14,38 kr (15,05).
 • Soliditeten uppgick till 44,0 % (46,4).
 • Räntetäckningsgraden, rullande 12 månader, uppgick till 2,14 ggr (2,35)
 • Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 38 238 tkr (27 343).

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet

 • 3 juli meddelar Acrinova att projektet på fastigheten Trucken 2 i Trelleborg färdigställts och att hyresgästen Renta AB tagit den nya lokalen i anspråk.
 • 25 september meddelar Acrinova att en viktig milstolpe nåtts i projektet på Handelsplatsen i Löddeköpinge i samband med att detaljhandelskedjan Thansen öppnat i den nya byggnaden.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Den 3 oktober meddelar Acrinova att bolaget tecknat ett treårigt hyresavtal med New Nordic Health Brands avseende fastigheten Motellet 6 i Landskrona.

   

Denna information är sådan som Acrinova är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-10 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90   


www.acrinova.se

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på kommersiella fastigheter i södra Sverige. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2022 noterat på Nasdaq Stockholm.