Acrinova AB (publ) : Delårsrapport januari-mars 2019

Sammanfattning perioden januari – mars 2019.

  • Nettoomsättningen uppgick till 21 302 (21 591).
  • Rörelseresultatet uppgick till 14 878 (14 519).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 546 (4 223).
  • Periodens resultat uppgick till 6 857 (6 026).
  • Periodens resultat per aktie uppgick till 1,47 kr (1,29).
  • Eget kapital per aktie uppgick till 57,81 kr (52,42).
  • Soliditeten uppgick till 48,9 % (50,6)
  • Räntetäckningsgraden uppgick till 3,35 ggr (4,48)
  • Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 19 940 tkr (7 230).    

VD kommenterar

För perioden visar vi ett rörelseresultat på 14,9 mkr (14,5). En ökning med 0,4 mkr. Ökningen ligger inom förvaltningsdelen. Vi har ett förvaltningsresultat på 3,5 mkr (4,2). Dvs en minskning med 0,7 mkr. Detta beror dels på att vi har högre räntekostnader (-0,3 mkr), och att personalkostnaderna ökat (-0,4) pga att vi förstärkt organisationen på bl a förvaltningssidan.

Den orealiserade värdeökningen i våra fastigheter var 5,2 mkr (2,9). Vi arbetar fortsatt målmedvetet med utveckling och värdehöjande åtgärder på våra fastigheter vilket återspeglas i värderingarna.

Resultat efter skatt slutade på 6,9 mkr mot 6,0 mkr för motsvarande period under föregående år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD,

0708-30 79 90  

 

www.acrinova.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling.

Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2019.