Acrinova AB (publ) : Delårsrapport januari-september 2018

Sammanfattning perioden januari – september 2018.

 • Nettoomsättningen uppgick till 65 074 tkr (63 761).
 • Rörelseresultatet uppgick till 45 958 tkr (43 988).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 14 703 tkr (13 745).
 • Periodens resultat uppgick till 22 511 tkr (34 994).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 4,84 kr (7,74).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 54,77 kr (49,21).
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 35 423 tkr (48 016).   

   Sammanfattning perioden juli – september 2018.

 • Nettoomsättningen uppgick till 20 674 tkr (21 079).
 • Rörelseresultatet uppgick till 15 664 tkr (14 295).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 5 711 tkr (5 294).
 • Periodens resultat uppgick till 9 440 tkr (28 954).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 2,02 kr (6,33).
 • Eget kapital per aktie uppgick till 54,77 kr (49,21).
 • Likvida medel (kassa, bank) uppgick vid periodens utgång till 35 423 tkr (48 016).    

VD kommenterar

De första nio månaderna 2018 visar på en fortsatt god utveckling för koncernen, och rörelseresultatet ökade med cirka 2 mkr. Vi har ett förvaltningsresultat på 14,7 mkr för årets första nio månader. Motsvarande period i fjol var förvaltningsresultatet 13,7 mkr. Värdeökningen i våra fastigheter var 8,3 mkr (35,9). Realiserade värdeförändringar på de sålda fastigheterna uppgick till 2,8 mkr (0). Detta visar att vi arbetat målmedvetet med utveckling och värdehöjande åtgärder på våra fastigheter. Resultat efter skatt slutade på 22,5 mkr mot 35,0 mkr förra året.

För ytterligare information kontakta

VD Ulf Wallén

0708 30 79 90

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018.