Acrinova AB (publ) erhåller Second Opinion från Cicero

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”, eller ”Bolaget”) publicerade den 23 november 2021 ett grönt finansieringsramverk (”Ramverket”) som möjliggör för Bolaget att emittera grön skuld. Ramverket har utvärderats av en oberoende tredje part, CICERO (Center for International Climate Research), som är ett klimatforskningsinstitut baserat i Oslo, Norge. Ramverket, samt relaterade styrdokument och rapporteringsstandarder, erhöll klassificeringen ”Medium Green” och ”Good” från CICERO. Mer information om Acrinovas gröna ramverk och Cicero Second Opinion finns tillgängligt på https://www.acrinova.se/. 

Ulf Wallén, VD Acrinova, kommenterar:
”Acrinova är ett fastighetsbolag i tiden. Vi har antagit en ambitiös hållbarhetsstrategi som innebär att vi utvecklar och förvaltar vårt fastighetsbestånd med målsättningen att klimatavtrycket ska bli så litet som möjligt. Det gäller numera även vår finansiering som bygger på ett hållbart och grönt ramverk.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90

www.acrinova.se 

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post:

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.