Acrinova AB (publ) förvärvar aktier i Fastighets AB Lennart B Eriksson

Acrinova AB (publ) har idag träffat avtal med Midway Holding AB (publ) om köp av halva innehavet i Fastighets AB Lennart B Eriksson. Efter köpet kommer Acrinova äga 34 %, Midway 34 % och Björn Eriksson (VD) 32 % av bolaget.

Tillträde kommer att ske den 23 februari 2016.

Midway AB (publ), som är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap är ett konglomerat bestående av mindre och medelstora företag.

Acrinova AB (publ) betalar med nyemitterade aktier avräknande till synligt eget kapital. Det innebär att köpeskillngen uppgår till 7 655 010 sek. Midway AB (publ) ägarandel i Acrinova kommer att uppgå till 15,8 %.

Acrinovas styrelse har genom bemyndigande från bolagstämman beslutat att genom en apportemission emittera 231 970 st nya aktier i bolaget. Dessa aktier kommer inte att vara föremål för någon utdelning i samband med 2015 års resultat” säger Göran Månsson.

Beståndet beläget i Kramfors har värderats av oberoende värderingsman.

För mer information kontakta:

VD – Göran Månsson