Acrinova AB (publ) informerar om sin fortsatta verksamhet.

Omfattande förhandlingar har under sommaren hållits med en stor fastighetsaktör om att apportera in stora värden i form av fastigheter samt likvida medel.

Acrinova och den tänkta fastighetsaktören har träffat Aktietorgets ledning och informerat om planerna för Acrinova.

Aktietorget meddelade Acrinova att det måste göras en ny noteringsprocess eftersom det skulle bli stora förändringar i verksamheten, styrelsen samt ägande.

Vår samarbetspartner valde då att gå vidare med ett annat upplägg, vilket vi beklagar. Den senaste veckan har nya förhandlingar inletts om att, med en annan aktör, utveckla Acrinova genom förvärv av fastigheter i Sydsverige.

Förhandlingarna är planerade att vara slutförda runt den 10 september.

Kallelse till extra bolagsstämma kommer omedelbart efter detta datum att skickas ut till aktieägarna i Acrinova.

Planerad dag för den extra bolagsstämman är den 25 september kl 09.00 i bolagets lokaler.

Dessutom kommer styrelsen för Acrinova att föreslå att genom ett särskilt inlösenförfarande att omedelbart efter den extra bolagsstämman skifta ut 12 kr per aktie.

Göran Månsson

VD i Acrinova