Acrinova AB (publ) planerar att förvärva SIG Invest AB (publ) genom en apportemission.

Styrelserna i Acrinova AB och SIG Invest AB har träffat en principöverenskommelse om att Acrinova AB genom en apportemission förvärvar SIG Invest AB för sammanlagt 210 miljoner kronor.

Apportemissionen görs till aktiekursen 65 kr per aktie i Acrinova AB vilket är det framräknade substansvärdet som parterna har kommit överens om. Efter genomförd affär kommer SIG Invest AB’s ägare att ha ca 44 % av aktierna i det nya bolaget.

SIG Invest AB har goda kassaflöden och flera strategiska bostadsprojekt i Stockholmsområdet och är dessutom verksamt i Skåne. Bolaget har även flera byggrätter och tillsammans med Acrinova blir det nya bolaget en aktör att räkna med.

Eftersom den planerade affären tillsammans med andra mindre förvärv överstiger ramen för det mandat styrelsen har för emissioner, samt den gräns som bolagsordningen föreskriver när det gäller antal aktier samt aktiekapital, kommer styrelsen att snarast kalla till en extra bolagsstämma. Vidare kommer styrelsen att föreslå den extra bolagstämman att byta namn från Acrinova AB till Svenska Investeringsgruppen AB samt förslå en ny styrelsesammansättning.

Affären är strategiskt viktig för Acrinova AB eftersom SIG Invest AB är verksam på strategiska platser där inte Acrinova finns men har för avsikt att finnas.

Den tidigare målsättningen att skapa ett fastighetsvärde på totalt 500 miljoner kronor kommer i och med affären att ha nåtts och den föreslagna nya styrelsen kommer att till den extra bolagsstämman att presentera en ny affärsplan.

”Ett stort genombrott för oss på den svenska fastighetsmarknaden. Vi går från att vara ett litet noterat fastighetsbolag till något betydligt större i och med denna föreslagna apportemission. Jag ser verkligen fram emot utmaningen att leda detta större bolag framöver. Det är mycket intressant med utvecklingsprojekten. Att skapa och bygga upp fastighetsbestånd brinner jag verkligen för” säger Ulf Wallén VD.

”Affären är ett viktigt strategiskt steg för fortsatt expansion, den möjliggör flera nya förvärv och större utvecklingsmöjligheter i det nya bolaget. Acrinova AB och SIG Invest AB kompletterar varandra på ett bra sätt och vi ser fram emot vår gemensamma framtid” säger Dan Astrén VD i SIG Invest AB.

I kallelsen till den extra bolagsstämman kommer affären att presenteras i sin helhet.

För mer information kontakta

Ulf Wallén, VD

Telefon: 0708-30 79 90