Acrinova AB (publ) presenterar sina planer för fortsatt verksamhet

Den 19 oktober utskiftades drygt 14,8 miljoner kr från Acrinova till dess aktieägare. Kvar i bolaget finns en kassa på drygt 42 miljoner kr som kommer att användas för förvärv av fastigheter under de kommande månaderna.

Styrelsen planerar att, inom kort, med kontanter och banklån förvärv i storleksordningen på en fastighetsvärdering om 200 – 250 miljoner kronor.

Nästa steg framöver är att genom apportförfarande emittera in fastigheter genom att betala med nya aktier i Acrinova till det faktiska substansvärdet.

En ny styrelse kommer att väljas på årsstämman i slutet av januari 2016. Göran Månsson och Johan Widström föreslås att vara kvar i styrelsen. Övriga i styrelsen kommer från de nya storägarna som har en lång och gedigen kompetens inom fastighetsbranschen.

Göran Månsson avgår som VD i samband med årsstämman.

New Equity Venture International AB, vår tidigare huvudägare, kommer i närtid att avyttra merparten av sina aktier till en grupp nya aktieägare. En del av avyttringen har redan skett till Ateneum AB som innehar 13,7% av röster/kapital i Acrinova.

”Det är med stolthet och glädje vi kan säkra den fortsatta utvecklingen av Acrinova som fastighetsbolag, detta genom nya, i branschen mycket kända personer” säger VD Göran Månsson.

Det kommer inte att vara några ändringar i bolagsordningen utan sätet kommer fortfarande att vara Ängelholm.

Vill Ni veta mer, kontakta

Göran Månsson

VD