Acrinova AB publicerar halvårsrapport för perioden januari – juni 2020

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till juni 2020. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.acrinova.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Ulf Wallén kommenterar
”När jag blickar tillbaka på den gånga perioden noterar jag att det andra kvartalet 2020 inte liknat något annat kvartal. Coronapandemin har gjort att stora delar av världen under en period varit stängd och ett antal branscher har drabbats mycket hårt av sjunkande efterfrågan. Ett antal åtgärder har genomförts i Sverige för att hantera de ekonomiska aspekterna av krisen.

För Acrinovas del har vi på fastighetsdelen inte sett några större effekter av denna ekonomiska nedgång. Den övervägande delen av våra hyresgäster tillhör inte de branscher som drabbats hårdast. Effekten på vår fastighetsdel är några hundratusen kronor i hyresrabatter. Vårt dotterbolag VVS-huset har drabbats hårdare av coronaeffekter. Under perioden mars till maj tappade vi en del privatkunder. I juni kunde vi se en återhämtning igen i den sektorn. Sammantaget för VVS-huset har vi tappat drygt en miljon kronor i resultat. I övrigt fortsätter Acrinova att utvecklas i en önskvärd takt.

Sammanfattning av andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30) 
 Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 538 (23 764).
 • Rörelseresultatet uppgick till 18 968 (18 348).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 5 277 (5 583).
 • Periodens resultat uppgick till 3 524 (11 448).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,17 kr (0,80).

Sammanfattning av första halvåret (2020-01-01 – 2020-06-30) 
Samtliga belopp nedan i KSEK om inget annat anges. Siffror för motsvarande period under föregående år inom parentes.
 

 • Nettoomsättningen uppgick till 54 186 (45 066).
 • Rörelseresultatet uppgick till 38 017 (33 226).
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 9 299 (9 129).
 • Periodens resultat uppgick till 11 175 (18 305).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,57 kr (1,28).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) uppgick till 22,96 kr (21,38).
 • Soliditeten uppgick till 48,7 % (46,5).
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,7 ggr (3,9).
 • Likvida medel (banktillgodohavanden) uppgick vid periodens utgång till 37 272 tkr (15 112).   

 

Händelser under Q2 2020

 • Den 1 april meddelade Acrinova att Bolaget slutfört förvärvet av fastigheten Orion 7 i Trelleborgs kommun.

 • Den 2 april offentliggjorde Acrinova årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.

 • Den 3 april meddelade Acrinova att Bolagets förvärv av fastigheten Höör Hällbo 17 i Höörs kommun avbrutits till följd av rådande klimat.

 • Den 14 april meddelade Acrinova att Bolaget inlett sin byggnation på Södra Gränstorp i Trelleborgs kommun.

 • Den 23 april hölls årsstämma i Acrinova. Stämmokommuniké finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.acrinova.se).

 • Den 13 maj meddelade Acrinova att Bolaget anställt ny CFO.

 • Den 15 maj meddelade Acrinova att Bolaget förvärvat fastigheten Kamaxeln 5 på Toftanäsområdet i Malmö.

 • Den 20 maj meddelade Acrinova att Bolaget påbörjat ett certifieringsarbete för miljösystem enl. ISO 14001.

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juli 2020.