Acrinova är certifierade för ISO 14001:2015

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget certifierats enligt ISO 14000:1: 2015 och uppfyller därmed kraven för ett godkänt miljöledningssystem.

Efter avslutad revision den tionde december 2020 kan vi med glädje visa upp ett certifikat på att vi klarat kraven för vårt miljöarbete.

Hela ISO 14001 som miljöledningssystem har som syfte att ge verktyg åt och hjälpa företag att på effektivast möjliga sätt minimera negativ miljöpåverkan. Miljöledningssystemet säkerställer också att lagar och förordningar följs.

Miljö ligger vid sidan av kärnverksamheterna som ett av de högst prioriterade områdena i Acrinovas arbete.  Det har varit krävande på många sätt och vis och vi har verkligen fått kavla upp ärmarna för att genomföra denna certifiering på ett rätt och riktigt sätt. Inte minst har vi fått upp ögonen för att vi bara är i början på detta arbete som alltid kommer att pågå. Ett ständigt förbättringsarbete utan egentligt slut” säger Ulf Wallén VD på Acrinova.

Arbetet med att nå certifiering har pågått under större delen av 2020.

”Nästan all personal har varit delaktig i arbetet. Alla har upplevt det som viktigt och betydelsefullt. Inte minst för att nå vår ambition att minska våra fastigheters miljöpåverkan och att utveckla nya nollenergiprojekt”, fortsätter Ulf Wallén

Flera projekt inom Acrinova är redan idag nollenergiprojekt. En förskola och en hyresfastighet i Trelleborg som färdigställs under 2021 och 2022 kommer att leva upp till våra höga miljökrav med hjälp av såväl solvärme som bergvärme.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.