Acrinova avbryter riktad nyemission

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar härmed att styrelsen, med anledning av rådande marknadsförhållanden, har beslutat att avbryta bolagets pågående riktade nyemission. Beslutet påverkar Acrinovas expansionsstrategi på kort sikt men inte bolagets kommunicerade målsättningar.

VD Ulf Wallén kommenterar:

”Med rådande turbulens på marknaden väljer vi att avbryta vår riktade nyemission. Nyemissionen skulle genomföras för att accelerera vår tillväxt ytterligare genom förvärv av fastigheter och bolag. Beslutet påverkar vår expansiva tillväxt på kort sikt men inte våra kommunicerade målsättningar. Vi utvärderar marknadsklimatet kontinuerligt och just nu är det en självklarhet att göra allt vi kan för att agera både ansvarsfullt och för verksamhetens bästa. Acrinova har en stabil finansieringsbas och en diversifierad affärsmodell, vilket skapar affärsmöjligheter även i rådande marknadsförhållanden.”

 

Om den riktade nyemissionen

Acrinovas styrelse beslutade att, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 5 mars 2020, genomföra en riktad nyemission av högst totalt 2 199 600 aktier i Acrinova, till ett pris om 22,50 SEK per aktie. Detta innebar en total emissionslikvid om högst cirka 49,5 MSEK. Acrinovas styrelse väljer, mot bakgrund av rådande marknadsförhållanden, att avbryta bolagets pågående riktade nyemission.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD

0708-30 79 90  

www.acrinova.se

 

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020.

 

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post:  

 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.