Acrinova beslutar att inleda process för listbyte till Nasdaq First North Premier

Styrelsen i Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) har beslutat om att inleda en process för att genomföra ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Premier. Acrinovas ambition är att bolagets aktier ska listas på Nasdaq First North Premier under andra halvan av 2019.

Ett listbyte till Nasdaq First North Premier bedöms av styrelsen fungera som ett led i bolagets långsiktiga expansionsplaner samt på längre sikt även förbereda bolaget för en övergång till Nasdaqs reglerade marknad. Härutöver bedöms ett listbyte öka marknadens kännedom om bolaget, underlätta och öka möjligheterna för större och institutionella investerare att bli aktieägare i Acrinova samt skapa utökade förutsättningar för att hitta nya och större samarbetspartners. Bolaget kommer att återkomma med mer detaljerad information längre fram i listbytesprocessen.

VD Ulf Wallén kommenterar: 

”Vi har sedan 2015 varit noterade på Spotlight Stock Market och vår notering på denna marknadsplats har varit mycket betydelsefull för Acrinovas utveckling. Spotlight Stock Market besitter en hög servicenivå, en god kunskap och marknadsplatsen har stöttat oss sedan dagen våra aktier började handlas där. Vi har däremot nu, i takt med att Acrinova blivit allt större, fattat beslut att inleda nästa steg i bolagets utvecklingsprocess. En notering på Nasdaq First North Premier känns som rätt väg att gå, med tanke på den globala exponering och internationella synlighet Nasdaq kan erbjuda. Det här beslutet är ett spännande första steg i processen att stärka vårt varumärke och position i dialoger med media, potentiella förvärv samt investerare.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD,

0708-30 79 90  

 

www.acrinova.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2019.