Acrinova förvärvar fastighet i Hörby

Ulf13 1200x800px LOW

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar i dag att bolaget ingått avtal om att förvärva fastigheten Pugerup 5 i Hörby. Tillträde till fastigheten sker den 1 april 2022. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 70 miljoner kronor.

Pugerup 5 är en fastighet som inrymmer industri och kommersiell verksamhet med en uthyrningsbar yta om 13 000 kvm. Fastigheten ligger på adressen Slakterigatan/Verkstadsgatan i Hörby.

Köpet finansieras genom banklån, egen kassa samt säljarrevers om 14 mkr med en löptid om 1,5 år. Styrelsen för Acrinova avser verka för att bolagsstämman i Acrinova möjliggör emission av B-aktier i Acrinova att betalas genom kvittning av säljarreversen vid löptidens slut. För det fall sådan kvittningsemission genomförs har parterna på armslängds avstånd överenskommit att teckningskursen ska uppgå till 20 kronor per B-aktie. Bolagets EPRA/NAV per 31 december 2021 var 14,50.

Hyresgäster och verksamhet
Pugerup 5 har 13 hyresgäster inom olika verksamhetsområden. I dag är fastigheten anpassad för gym, bilförsäljning, bilverkstad och räddningstjänst bland annat. Samtliga hyresgäster har för avsikt att fortsätta bedriva verksamhet i lokalerna.

Ulf Wallén, VD Acrinova, kommenterar:
Acrinova har ett uttalat mål att fastighetsbeståndet ska ha ett värde om minst 4 miljarder kronor år 2025, och genom detta förvärv tar vi ett ordentligt steg för att nå dit. Hörby är ett mittennav i Skåne där många transporter och människor passerar och som blir en naturlig samlingsplats för vissa typer av verksamheter. Vi är glada över att ha fått möjligheten att förvärva Pugerup 5 som blir ett fint komplement till vårt övriga bestånd.

Bergman & Eek Advokat AB har bistått Acrinova i denna transaktion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90


www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på södra Sverige och på kommersiella fastigheter. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2019 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.