Acrinova förvärvar fastigheter i Staffanstorp

Acrinova har idag ingått avtal om att förvärva fastigheterna Borggård 1:372, 1:385 och 1:549 i Staffanstorp. Fastigheterna har en uthyrbar yta på ca 13 600 kvm, och ytorna disponeras för lager/kontor/industri. Förvärvet kommer att ske genom en bolagsaffär. Köpeskillingen grundar sig på ett fastighetsvärde om 57,8 mkr. En del av köpeskillingen kommer att erläggas genom att Acrinova utger 214 286 aktier á 70 kr, dvs 15,0 mkr till säljaren. Resterande del av affären finansieras genom egna medel och banklån.

”Fastigheterna har ett väldigt bra läge i Staffanstorp och de har en mycket bra långsiktig potential” säger Acrinovas VD Ulf Wallén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD,

0708-30 79 90  

 

www.acrinova.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.