Acrinova förvärvar två fastigheter och mark för utveckling

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget ingått avtal om förvärv av två fastigheter inom Acrinovas geografiska upptagningsområde, Topplocket 4 i Malmö och Hästhoven 6 i Åstorp. Topplocket 4 i Malmö är en fullt uthyrd industrifastighet i Toftanäs med en tomtareal på 3 020 kvm varav 911 kvm kontor och 800 kvm lager. Acrinova förvärvade Topplocket 4 av Ateneum Fastigheter AB för köpeskillingen 28 MSEK och tillträdet till fastigheten är planerat att ske i oktober 2020. Hästhoven 6 i Åstorp är ett utvecklingsområde för bostadsbyggande, där Acrinova planerar att uppföra en nybyggd hyresfastighet om 54 lägenheter. Acrinova förvärvade Hästhoven 6 i Åstorp av Malmöhus Invest AB för 6 MSEK. Köpeskillingen för fastigheterna uppgår till sammanlagt 34 MSEK, varav cirka 3,1 MSEK kommer att finansieras genom en riktad emission av totalt 130 000 aktier i Acrinova om 34 SEK per aktie, och resterande 30,9 MSEK betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån.

Industrifastigheten Topplocket 4 är belägen på attraktiva området Toftanäs i Malmö med en tomtareal på 3 020 kvm. Fastigheten består av 911 kvm kontor och 800 kvm lager och är idag fullt uthyrd. Acrinova förvärvade Topplocket 4 av Ateneum Fastigheter AB för köpeskillingen 28 MSEK och tillträde planeras i oktober 2020.

Utvecklingsområdet Hästhoven 6 i Åstorp förvärvas av Acrinova från Malmöhus Invest AB för 6 MSEK. Markområdet har en areal som omfattar 1 388 kvm. På tomten planeras det för en modern och nybyggd hyreshusbyggnad om 10 våningar ovan mark. Byggnaden kommer huvudsakligen att omfattas av ändamålsenliga bostäder. Den totala uthyrningsbara arean kommer att uppgå till cirka 3 826 kvm och fördela sig på 54 lägenheter.

Om finansiering av fastigheterna
Köpeskillingen för fastigheterna uppgår till totalt 34 MSEK. Av dessa 34 MSEK kommer drygt 3,1 MSEK att finansieras genom en riktad emission av 130 000 aktier i Acrinova till Malmöhus Invest AB, med ett pris om 24 SEK per aktie. Detta innebär en utspädning om cirka 0,6 procent för befintliga aktieägare i Acrinova. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen i Acrinova att fullgöra ingånget överlåtelseavtal, vilket medför att Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd i en prioriterad ort som passar bra in i det nuvarande fastighetsbeståndet. Resterande köpeskilling om 30,9 MSEK är planerad att betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån.

VD Ulf Wallén kommenterar:
Acrinovas framgångsrika expansion fortsätter med förvärv av två strategiskt belägna fastigheter. Topplocket 4 i Malmö har vi haft på vår önskelista under en period och fastigheten passar perfekt in i vår befintliga portfölj.
Vad gäller Åstorp så ger den positiva befolkningstillväxten inom kommunen ett tryck på bostadsmarknaden och på utbyggnaden av kommersiell och offentlig service. Därför bedömer vi att det bör finnas en efterfrågan på nya bostäder vilket gör denna affär intressant.”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post:  

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.