Acrinova ingår 20-årigt hyresavtal med Trelleborgs kommun avseende uppförande och uthyrning av förskola

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget ingått ett avtal med Trelleborgs kommun om att uppföra och därefter hyra ut en förskola för cirka 160 barn på Södra Gränstorpsomådet. Den planerade byggstarten är år 2020 med planerat tillträde 2021. Styrelsen bedömer att projektet kommer att ha en sammanlagd uppförandekostnad om cirka 60 MSEK. Hyresavtalet mellan Acrinova och Trelleborgs kommun sträcker sig 20 år från tillträdet. Kommunen kommer att erlägga en årlig hyra om cirka 4,8 MSEK.  

Mer om projektet:
Trelleborgs kommun och Acrinova har sedan tidigare fört diskussioner om att Acrinova ska uppföra en förskola för omkring 160 barn, fördelat på åtta avdelningar. Parterna har nu ingått ett 20-årigt hyresavtal där kommunen kommer att hyra förskolan av Acrinova mot en årlig hyra om cirka 4,8 MSEK. En entreprenadfirma kommer att, inom ramarna för lagen om offentlig upphandling, uppföra förskolan om cirka 1 700 kvadratmeter på Södra Gränstorpsomådet i norra Trelleborg. Byggnation av förskolan kommer att inledas 2020 med planerat tillträde 2021. Byggnationen kommer att finansieras av Acrinova genom en kombination av likvida medel från egen kassa och lån från kreditinstitut.

VD Ulf Wallén kommenterar:
”Jag är mycket stolt över att kunna offentliggöra detta avtal som vi nu har ingått med Trelleborgs kommun. Som jag tidigare nämnt har vi ett momentum i vår verksamhet i Trelleborg vilket fortsätter i och med detta avtal. Det ligger ett mycket långt och gediget arbete bakom avtalet, som kommer att innebära ett väsentligt tillskott till våra löpande hyres- och förvaltningsintäkter. Dessutom visar det enligt min uppfattning en styrka och bredd i de projekt och fastigheter som vi på Acrinova har förmågan att hantera.”

För ytterligare information, vänligen kontakta::
Ulf Wallén, VD:
0708-30 79 90   :
:
www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019.