Acrinova ingår avtal om försäljning av fastigheten Grimskaftet 1

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget har ingått avtal om försäljning av fastigheten Grimskaftet 1 i Malmö kommun till Norama Real Estate AB (publ) (”Norama”). Köpeskillingen uppgår till 51 MSEK. Av dessa 51 MSEK utgör 2 MSEK reavinst och affären frigör härutöver cirka 25 MSEK i likvida medel till Acrinova. Norama planeras tillträda fastigheten i december 2019.

Mer om affären och fastighetens utveckling
Acrinova förvärvade Grimskaftet 1 år 2016 för 36 MSEK. Fastigheten har därefter genomgått en värdeökning om 13 MSEK och har idag ett värde hos Acrinova om 49 MSEK. Köpeskillingen om 51 MSEK innebär därmed en reavinst för Acrinova om 2 MSEK. Affären frigör härutöver en nettolikvid om cirka 25 MSEK till Acrinova efter återbetalning av banklån. Efter försäljningen kommer Acrinova fortsatt att förvalta fastigheten inom ramarna för sitt affärsområde avseende fastighetsförvaltning.

VD Ulf Wallén kommenterar:
”En viktig del i vår verksamhet är förädling, det vill säga renoveringar och andra förbättringsarbeten, av våra fastigheter, och när vissa fastigheter är färdigförädlade är det mest gynnsamma för oss att sälja fastigheten för att kunna återinvestera i nya projekt. Grimskaftet 1 har i vår ägo genomgått omfattande förbättringsarbeten och vi är mycket nöjda med slutresultatet. Vi är mycket nöjda med denna affär och ser nu fram emot att kunna genomföra ännu fler spännande förädlingsprojekt.” 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  
 
www.acrinova.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2019.