Acrinova ingår avtal om förvärv av fastighet i Höör

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Hellasvägen Invest AB om förvärv av fastigheten Höör Hällbo 17 i Höörs kommun. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 23 500 kvm. Den är fullt uthyrd med 11 år kvar på hyrestiden. Tomten omfattar en total areal om 50 292 kvm. Efter hyrestidens utgång finns det möjligheter att exploatera tomten för bostadsbyggande. Uppskattningsvis 50 000 kvm bostadsyta kan maximalt byggas på sikt. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 100 MSEK, varav cirka 15 MSEK kommer att finansieras i form av en riktad emission av totalt 630 558 aktier i Acrinova om 24 SEK per aktie, och resterande 85 MSEK betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån. Tillträde till fastigheten är planerat att ske senast i mars 2020.

 

Om finansiering av fastigheten

Köpeskillingen för fastigheten uppgår till totalt 100 MSEK. Av dessa 100 MSEK kommer cirka 15 MSEK att finansieras genom en riktad emission av 630 558 aktier i Acrinova till Hellasvägen Invest AB, med ett pris om 24 SEK per aktie. Detta innebär en utspädning om cirka 3 procent för befintliga aktieägare i Acrinova, baserat på registrerat antal aktier i Acrinova per den 8 januari 2020. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen i Acrinova att fullgöra ingånget överlåtelseavtal, vilket medför att Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd i en prioriterad ort som passar bra in i det nuvarande fastighetsbeståndet. Resterande köpeskilling om 85 MSEK är planerad att betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån.

VD Ulf Wallén kommenterar:

”Acrinova fortsätter växa och vi kan idag meddela vårt första fastighetsförvärv under 2020. Vi fortsätter att dra nytta av det momentum i verksamheten som vi byggde upp under 2019, med flera genomförda fastighetsförvärv, ett lyckat listbyte och en större kapitalinjektion i slutet av året, och detta nya förvärv bidrar till att ytterligare stärka Acrinova. Fastigheten vi nu har förvärvat är en välskött industrifastighet där det idag genom en hyresgäst bedrivs bland annat lager- och verkstadsverksamhet, och detta kommer tillföra ytterligare ett fint tillskott till våra löpande hyres- och förvaltningsintäkter. Dessutom kan det på sikt bli ett spännande exploateringsprojekt med upp till 50 000 kvm bostäder”

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD

0708-30 79 90  


www.acrinova.se


 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2020.