Acrinova ingår avtal om förvärv av fastigheten Snickeriet 4 i Trelleborg

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Hoffs Möbler AB om förvärv av fastigheten Snickeriet 4 i Trelleborgs kommun. Fastigheten har en uthyrningsbar yta på cirka 6 500 kvadratmeter i form av kontor, lager och butik. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 49 MSEK, varav 8 MSEK kommer att finansieras i form av en riktad emission av 333 333 aktier i Acrinova om 24 SEK per aktie, och resterande 41 MSEK betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån. Den riktade emissionen genomförs med stöd av befintligt bemyndigande från årsstämma i Acrinova den 26 april 2019.

Mer om fastigheten
Fastigheten är belägen i Norra Industriområdet, längs med Hedvägen i de centrala delarna av Trelleborg. Tillträde till fastigheten är planerat att ske i december 2019.

Om finansiering av fastigheten
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till totalt 49 MSEK. Av dessa 49 MSEK kommer   8 MSEK att finansieras genom en riktad emission av 333 333 aktier i Acrinova till Hoffs Möbler AB, med ett pris om 24 SEK per aktie. Detta motsvarar ett emissionsbelopp om 8 MSEK, och innebär en utspädning om cirka 2,1 procent för befintliga aktieägare i Acrinova. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen i Acrinova att fullgöra ingånget överlåtelseavtal, vilket medför att Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd i en prioriterad ort som passar bra in i det nuvarande fastighetsbeståndet. Resterande köpeskilling om 41 MSEK är planerad att betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån.

VD Ulf Wallén kommenterar:
”Det känns mycket bra att kunna meddela ännu ett förvärv i Trelleborgs kommun, där vi på Acrinova nu upplever att vi har momentum. Fastigheten vi nu förvärvar är en fin fastighet som nyligen genomgått omfattande förbättringsarbeten och där det redan idag pågår både offentlig och kommersiell verksamhet. Därmed kommer detta förvärv ytterligare att stärka upp Acrinovas innehav av fastigheter och utgöra ett fint tillskott till våra löpande hyres- och förvaltningsintäkter.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  

www.acrinova.se

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2019.