Acrinova ingår avtal om förvärv av handelsfastighet i Löddeköpinge

Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Acrinova ingått avtal om ytterligare förvärv inom Bolagets geografiska upptagningsområde genom förvärv av samtliga aktier i Löddeköpinge 23:14 AB, lagfaren ägare till fastigheten Kävlinge Löddeköpinge 23:14 (”Förvärvet”). Den slutliga köpeskillingen för Förvärvet uppskattas uppgå till cirka 185 MSEK. Tillträde är föremål för sedvanliga fullföljandevillkor och tillträde uppskattas ske omkring den 28 oktober 2021.

Bakgrund och motiv till Förvärvet

  • Acrinova fortsätter att växa i de geografiska områden där Bolaget finns etablerat och tar därmed ytterligare steg i arbetet att uppnå Bolagets mål om att vid utgången av 2021 inneha ett fastighetsbestånd med ett värde om minst 1,5 miljarder SEK.
  • Genom förvärvet kommer Acrinova att få del av en av Skånes mest besökta handelsplatser och förvärvet kompletterar även befintligt bestånd av handelsfastigheter.

Om fastigheten Löddeköpinge 23:14
Fastigheten Löddeköpinge 23:14 (”Fastigheten”) är en handelsfastighet med en total uthyrbar area om 11 927 kvadratmeter butiksarea fördelat på sex välkända hyresgäster. Fastighetens största hyresgäst är Ahlberg Dollarstore AB som hyr 3 562 kvadratmeter. Ytterligare hyresgäster som hyr butikslokaler på Fastigheten är Rusta AB, Lager 157 AB, Elgiganten AB, Max Hamburgerrestauranger AB och Bygghemma Sverige AB. Det finns även en vakant lokal med en uthyrbar area om 384 kvadratmeter samt en byggrätt om cirka 3 800 kvadratmeter.

Ulf Wallén, Acrinovas VD, kommenterar Förvärvet
”Att vi nu återigen inom loppet av några månader genomför ett av de största förvärven i Acrinovas historia är precis i enlighet med våra ambitioner och utfästelser om utveckling. Att Förvärvet dessutom innefattar hyresgäster med sex riktigt starka varumärken på en etablerad handelsplats med en byggrätt gör att detta förvärv passar perfekt in i vårt bestånd.”

Transaktionen i korthet och finansiering av Förvärvet
Förvärvet avses fullföljas den 28 oktober 2021 och är villkorat av vissa fullföljandevillkor, inklusive att Bolaget dessförinnan framgångsrikt genomför en nyemission om minst 80 MSEK samt att tillfredställande due diligence-undersökning färdigställs.

Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till sammanlagt 185 MSEK, varav cirka 24,5 MSEK kommer att finansieras genom en riktad emission på totalt 2 000 000 B-aktier i Acrinova till säljaren, till en kurs om 12,25 SEK per aktie. Detta innebär en utspädning av kapitalet om cirka 3,5% för befintliga aktieägare i Acrinova. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen i Acrinova att fullgöra ingånget överlåtelseavtal, vilket medför att Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd i en prioriterad ort som passar väl in i det nuvarande fastighetsbeståndet. Resterande del finansieras med likvida medel från Acrinovas egna kassa, banklån samt en planerad nyemission.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  


www.acrinova.se

Denna information är sådan information som Acrinova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 17:45 CEST.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: 
 

Acrinova är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag verksamt i södra Sverige och med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv, projektutveckling och förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.