Acrinova meddelar förändring av planerat förvärv av fastigheter i Trelleborg

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget förändrar sin förvärvsplan som kommunicerades den 22 maj 2019. I styrelsens tidigare förslag till beslut om förvärv ingick tre fastigheter; Trävaran 3, Lavetten 38 samt Trävaran 12. Med anledning av att säljaren av Lavetten 38 dragit tillbaka sitt erbjudande om försäljning meddelar styrelsen nytt förslag till beslut, förutsatt godkännande på extra bolagsstämma, om förvärv av de två fastigheterna Trävaran 3 och 50 procent av Trävaran 12. För mer information om besluten, inklusive motivering för avsteg från aktieägarnas företrädesrätt, hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämma.

Mer om de aktuella fastigheterna och det beslutade förvärvet

De aktuella fastigheterna är Trävaran 3 och Trävaran 12, vilka är kommersiella fastigheter belägna i Trelleborgs kommun. Trävaran 3 huserar idag Trelleborgsfilialen av byggvarukejdan Byggmax och har ett marknadsvärde om 12 MSEK. Den andra fastigheten (Trävaran 12), som Acrinova kommer förvärva till 50 %, utgörs av en sportanläggning med gym och padelbanor. Denna fastighet har ett marknadsvärde om 51 MSEK. Samtliga värderingar ovan är oberoende och är utförda av Civ. Ing. Olle Winroth på Forum Fastighetsekonomi AB. Den totala köpeskillingen för de två förvärven är fastställd till totalt 8 119 350 SEK, vilken är planerad att betalas dels kontant
(4 619 350 SEK) och dels genom en riktad nyemission av högst 150 000 aktier (med ett avtalat värde om totalt 3 500 000 SEK, beräknat efter den aktieuppdelning som är föreslagen att beslutas om på kommande extra bolagsstämma) i Acrinova till Malmöhus Invest AB.
Priset enligt ovan baseras på ett överenskommet värde som grundar sig i dels de inhämtade externa värderingarna och dels avtalsförhandlingar parterna emellan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD,

0708-30 79 90  

 

www.acrinova.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling.

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2019.